Základní údaje

Historické adresy

30.7.2004 - 30.4.2009 Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ 11000
5.12.2003 - 30.7.2004 Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002
17.4.2003 - 5.12.2003 Praha 8, Křižíkova 237, PSČ 18600
13.2.2001 - 17.4.2003 Praha 1, Opatovická 2/1661, PSČ 11000

26433630

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2001 - 30.4.2009

CZ26433630

Datum vzniku

13. února 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. dubna 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2009

Historické názvy

2.10.2008 - 30.4.2009

Redbus Interhouse (Czech) a.s. v likvidaci

5.4.2002 - 2.10.2008

Redbus Interhouse (Czech) a.s.

13.2.2001 - 5.4.2002

QPS Management a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7083

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.8.2008 - 30.4.2009

3 560 000 Kč

15.12.2004 - 22.8.2008

257 080 000 Kč

13.2.2001 - 15.12.2004

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. dubna 2009 - 30. dubna 2009 : Vymazává se obchodní společnost Redbus Interhouse (Czech) a.s., v likvidaci, se sídlem Václavské náměstí 1/846, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 26433630, z obchodního rejstříku.Právní důvo... d výmazu: ukončení likvidace zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 2008 - 30. dubna 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 7.3.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:a) Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlas... tních zdrojů společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 253 520 000,- Kč, to je z částky 257 080 000,- Kč na částku 3 560 000,- Kč.b) Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o nominální hodnotě 10 000,- Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) byla stanovena takto: výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 10 000,- Kč bude činit 7 100,- Kč.c) Splatnost výše uvedené úplaty (kupní ceny) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři budou povinni své akcie, které společnost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaných veřejných návrhů smluv předložit společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě takové akcie společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude v takovém případě postupovat podle § 214 obchodního zákoníku. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně uveřejní v deníku Lidové noviny.d) Jestliže součet jmenovitých hodnot braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Představenstvo v takovém případě svolá do 60 dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.e) Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 253 520 000,- Kč bude použita na úhradu úplat (kupních cen), náležejících akcionářům, v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu. Zbývající část částky, odpovídající snížení základního kapitálu, to je rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií, bude vypořádána s účtem nerozdělený zisk minulých let. zobrazit více skrýt více
  • 15. října 2004 - 30. dubna 2009 : Na základě smlouvy o fúzi sloučením převzala obchdodní společnost Redbus Interhouse (Czech) a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 2643... 3630, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7083, jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti CONSENSUS OMNIUM, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Muchova 9, PSČ: 160 00, identifikační číslo: 62966022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 43390. zobrazit více skrýt více
  • 29. listopadu 2004 - 15. prosince 2004 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. října 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:(a) Základní kapitál se zvyšuje o 256 080 000,- Kč (dvěstěpadesátšestmiliónůos... mdesáttisíc-korunčeských), tedy z částky 1 000 000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských) na základní kapitál ve výši 257 080 000,- Kč (dvěstěpadesátsedmmiliónůosmdesáttisíckorunčeských), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí 25 608 kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 10 000,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurz každé z nově upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě, to je 10 000,- Kč.(b) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť každý z akcionářů společnosti, tj. Ing. Michal Kocián, Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Vladimír Schwarz a Ing. Tomáš Zaněk, se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku na valné hromadě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání 6 402 kmenových listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 10 000,- Kč každá, které budou upisovány na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu.(c) Nové akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, kteří jsou současně stávajícími akcionáři společnosti: (i) Ing. Michalu Kociánovi, rodné číslo 680726/0823, trvale bytem Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6; (ii) Ing. Pavlu Rejchrtovi, rodné číslo 680602/1222, trvale bytem Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4; (iii) Ing. Vladimíru Schwarzovi, rodné číslo 680124/3064, trvale bytem Soborská 1345/34, 160 00 Praha 6; (iv) Ing. Tomáši Zaňkovi, rodné číslo 690822/3300, trvale bytem Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6.Každý z výše uvedených zájemců je oprávněn upsat 6 402 kmenových listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 10 000 Kč každá. Každému z výše uvedených zájemců bude nabídka k upisování nových akcií oznámena představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií na adresu bydliště zájemce uvedenou výše.Lhůta pro upsání nových akcií, to je lhůta pro akceptaci smlouvy o upsání akcií zájemcem, činí dvacet dnů a počne běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Místem upsání nových akcií, to je uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a zájemcem, bude sídlo společnosti, to je Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. Zájemci mohou upisovat pouze celé akcie.(d) Všechny nové akcie, pokud nebudou upsány postupem podle odstavce (c) výše budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku počíná dnem, kdy společnost doručí prvému z akcionářů písemné oznámení, kterým se oznamuje počátek běhu lhůty pro úpis akcií dohodou podle § 205 obchodního zákoníku a tato lhůta končí dva týdny po dni, kdy je uvedené oznámení doručeno poslednímu z akcionářů. Oznámení podle předchozí věty budou doručena na adresu bydliště, případně sídla akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů. Místem upsání nových akcií, to je uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti, to je Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. Akcie upisované na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku jsou kmenové listinné akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10 000.- Kč každá; emisní kurz akcií upisovaných na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku bude činit 10 000,- Kč každá. Akcionáři mohou upisovat pouze celé akcie.(e) Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžitých pohledávek se připouští. Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů za společností s pohledávkami společnosti za upisovateli na splacení emisního kurzu akcií:(i) pohledávka Ing. Michala Kociána, rodné číslo 680726/0823, trvale bytem Vlastina 36/850, 161 00 Praha 6, vyplývající z:1. dohody uzavírané v anglickém jazyce a nazvané jako ?Loan Agreement? ze dne 27. prosince 2001 ve znění dodatku č. 1 z 30. října 2002, uzavřené mezi společností a společností Redbus Interhouse Plc. (Úvěrová smlouva 1), postoupené na Ing. Michala Kociána Smlouvou o postoupení pohledávek, která byla uzavřena mezi Redbus Interhouse Plc. jako postupitelem a Ing. Michalem Kociánem, Ing. Pavlem Rejchrtem, Ing. Vladimírem Schwarzem a Ing. Tomášem Zaňkem jako postupníky dne 18.6.2004 (?Smlouva o postoupení pohledávek?). Výše jistiny pohledávky Ing. Michala Kociána z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí 5 245 000,- Kč (pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských);2. dohody uzavírané v anglickém jazyce a nazvané jako ?Loan Agreement? ze dne 16. května 2001 v písemném znění ze dne 30. října 2002 ve znění dodatku č. 1 z 31. července 2003, uzavřené mezi společností a společností Redbus Interhouse Plc. (Úvěrová smlouva 2) a postoupené na Ing. Michala Kociána Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Michala Kociána z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč (padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíckorun-českých). Celková výše pohledávek Ing. Michala Kociána připuštěných k započtení tedy činí 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíckorun-českých);(ii) pohledávka Ing. Pavla Rejchrta, rodné číslo 680602/1222, trvale bytem Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4, vyplývající z:1. Úvěrové smlouvy 1, postoupené na Ing. Pavla Rejchrta Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Pavla Rejchrta z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí5 245 000,- Kč(pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských);2. Úvěrové smlouvy 2, postoupené na Ing. Pavla Rejchrta Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Pavla Rejchrta z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč (padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíckorunčeských). Celková výše pohledávek Ing. Pavla Rejchrta připuštěných k započtení tedy činí 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíckorunčeských);(iii) pohledávka Ing. Vladimíra Schwarze, rodné číslo 680124/3064, trvale bytem Soborská 1345/34, 160 00 Praha 6, vyplývající z:1. Úvěrové smlouvy 1, postoupené na Ing. Vladimíra Schwarze Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Vladimíra Schwarze z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí5 245 000,- Kč(pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských);2. Úvěrové smlouvy 2, postoupené na Ing. Vladimíra Schwarze Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Vladimíra Schwarze z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč (padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíc-korunčeských). Celková výše pohledávek Ing. Vladimíra Schwarze připuštěných k započtení tedy činí 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíc-korunčeských);(iv) pohledávka Ing. Tomáše Zaňka, rodné číslo 690822/3300, trvale bytem Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6, vyplývající z:1. Úvěrové smlouvy 1, postoupené na Ing. Tomáše Zaňka Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Tomáše Zaňka z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí 5 245 000,- Kč (pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských);2. Úvěrové smlouvy 2, postoupené na Ing. Tomáše Zaňka Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Tomáše Zaňka z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč(padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíckorunčeských). Celková výše pohledávek Ing. Tomáše Zaňka připuštěných k započtení tedy činí 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíckorunčeských).(f) Postup pro uzavření příslušných smlouv o započtení peněžitých pohledávek podle odstavce (e) je následující: (i) společnost zašle návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek příslušnému upisovateli do patnácti dnů od dne, kdy tento upisovatel upsal nové akcie; (ii) upisovatel uvedený pod písmenem (i) tohoto odstavce (f) a společnost uzavřou smlouvu o započtení peněžitých pohledávek do patnácti dnů od doručení jejího návrhu tomuto upisovateli.(g) Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením výše uvedených peněžitých pohledávek, bude upisovatel, který nesplatil emisní kurz všech jím upisovaných akcií, povinen splatit emisní kurz jím upisovaných a dosud nesplacených akcií na bankovní účet společnosti číslo 192249459/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., a to do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení peněžitých pohledávek.(h) Upisování nových akcií se v souladu a za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku připouští i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 5. dubna 2002 - 30. července 2004 : Jediný akcionář: Redbus Interhouse (Holdings) Limited, se sídlemv Masters House, 107 Hammersmith Road, London, W 14 0QH, Spojenékrálovství Velké Británie a Severního Irska
  • 13. února 2001 - 5. dubna 2002 : jediný zakladatel: společnost Markéta Praha s.r.o., IČ:25781880, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1
posunout dolů