Trendy

3 287 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 121 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

43 857 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2006 Liblice u Českého Brodu, K Vysílači 234, PSČ 28201

Historické adresy

4.1.2006 - 17.8.2006 Praha 6, Jednořadá 53/1051, PSČ 16000
4.8.2004 - 4.1.2006 Praha 9, Podkovářská 2/674, PSČ 19000
28.3.2001 - 4.8.2004 Praha 2, náměstí Míru čp. 341, PSČ 12000

26443198

DIČ

od 11.1.2006

CZ26443198

Datová schránka

ndzfd9m

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7157

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2010

41 000 000 Kč

Historické jmění

7.10.2008 - 7.1.2010

32 000 000 Kč

28.5.2008 - 7.10.2008

32 000 000 Kč

29.12.2006 - 28.5.2008

12 000 000 Kč

19.7.2006 - 29.12.2006

1 000 000 Kč

4.1.2006 - 19.7.2006

1 000 000 Kč

28.3.2001 - 4.1.2006

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Český Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 2354260247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. prosince 2009 - 7. ledna 2010 : Dne 10. prosince 2009 přijala valná hromada společnosti N.I.C., a.s. následující usnesení valné hromady:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 32.000.000,- Kč o 9.000.000,- Kč n... a 41.000.000,-Kč (čtyřicet jeden milión korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je oddlužení společnosti od jejích závazků, a tím posílení její finanční stability a konkurenceschopnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 9 (devíti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Všichni stávající akcionáři se vzdali svého práva na přednostní upisování akcií ve smyslu § 204a odst.1Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určenými zájemci a to JUDr. Lucií Horčičkovou, bytem Praha 6, Uralská 10 a JUDr. Michaelou Vosátkovou, bytem Praha 6, Roosveltova 38, a to tak, že JUDr. Lucie Horčičkova upíše osm akcií společnosti a JUDr. Michaela Vosátková upíše jednu akcii společnostiVšechny akcie budou předem určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou s nimi uzavře společnost. Každá smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být předem určeným zájemcům doručen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisuusnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií bude advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámeno písemně dopisem zaslaným na adresu předem určených zájemců.Lze upsat pouze celé akcie.V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, budou všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch.zák. do 15 dnů.Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek obou akcionářů za společností, které činí celkem 9.000.000,- Kč, a to pohledávkou ve výši 8.000.000,- Kč akcionáře JUDr. Lucie Horčičkové, nar. 1.1.1965, bytem Praha 6, Uralská 10, podle smluv o půjčkách uzavřených mezi společností a tímto akcionářem dne 30.3.2009; 15.7.2009; 15.9.2009;a 2.11.2009 a pohledávkou ve výši 1.000.000,-Kč akcionáře JUDr. Michaely Vosátkové, nar. 4.3.1977, bytem Praha 6, Rooseveltova 38, podle smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a tímto akcionářem dne 5.11.2009 proti pohledávce společnosti na zaplacení emisního kurzu v celkové výši 9.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 25. dubna 2008 - 28. května 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 12.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na 32.000.000,- Kč (třicet dva milionů českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšen... í základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování vydáním 20 kusů kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, znějící na majitele, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Nové vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Při upsání akcií bude využito přednostního práva následovně:- všechny akcie upíší současní akcionáři v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každých dosavadních 60 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat jednou novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.Místo pro vykonání přednostního práva je v advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běhu lhůty pro upisování bude akcionářům oznámen písemně doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu a den doručení je počátkem běhu této lhůty.V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch. zák. do 15 dnů.Akcionář je povinen splatit 50 % emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 43-0125650277/0100 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. listopadu 2006 - 29. prosince 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti N.I.C., a.s. rozhodl dne 30.10.2006 následovně:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení... základního kapitálu společnosti N.I.C., a.s. upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálová konsolidace společnosti. a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000 Kč o částku 11.000.000 Kč na 12.000.000 Kč. Upisování nad výše uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Upisovanými akciemi jsou kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá v počtu 1.100 ks. c) Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány předem určenými zájemci postupem podle § 204 odst. 5 obch. zák. takto: 400 ks akcií upíše jediný akcionář Filip Schneider, 350 ks akcií bude nabídnuto Bořivoji Janko, 350 ks akcií bude nabídnuto Ing. Jiřímu Sobotkovi. e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Liblice u Českého Brodu, K Vysílači 234, PSČ 282 01 v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Lhůta k upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet dnem, kdy bude předem určeným zájemcům doporučeným dopisem doručen písemný návrh smlouvy o upsání akcií a tato lhůta bude běžet po dobu následujících 60 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Lhůta k doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům je 10 dní ode dne, kdy se představenstvo společnosti dozvědělo o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií je stanoven ve výši 10.000 Kč za jednu upisovanou akcii, tedy ve výši její jmenovité hodnoty. Emisní ážio se bude rovnat nule. f) Jediný akcionář souhlasí s tím, že pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení celého emisního kursu ve výši 4.000.000,- Kč může být uhrazena formou započtení dále specifikované peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. Jedná se o pohledávku ve výši 4.000.000,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.10.2006. Smlouva o půjčce je uzavřená mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem. g) Písemný návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávat doručí společnost doporučeným dopisem do sídla jediného akcionáře ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Lhůta k uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek se stanovuje na 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři. h) Upisovatelé akcií Bořivoj Janko a Ing. Jiří Sobotka jsou povinni splatit emisní kurs akcií ve lhůtě čtrnáct dnů od jejich upsání a zavazují se splatit nově upsané akcie 100 % jejich hodnoty na účet číslo 35-7227050207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů