Trendy

7 380 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-78 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

220 160 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

21.5.2001 - 23.9.2014 Praha 10, Úvalská 669, PSČ 10000

26452341

DIČ

Není plátce DPH

1.12.2001 - 23.9.2014

CZ26452341

Datum vzniku

21. května 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. září 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. září 2014

Datová schránka

xijekfy

Historické názvy

21.5.2001 - 23.9.2014

Invest Prima Service a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7204

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.3.2008 - 23.9.2014

220 000 000 Kč

17.3.2003 - 14.3.2008

142 000 000 Kč

13.5.2002 - 17.3.2003

134 000 000 Kč

21.5.2001 - 13.5.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. září 2014 - 23. září 2014 : Vymazává se společnost Invest Prima Service a.s., IČ: 26452341, se sídlem Úvalská 669, 100 00 Praha 10, z obchodního rejstříku. Společnost Invest Prima Service a.s., IČ: 26452341, ... se sídlem Úvalská 669, 100 00 Praha 10 zanikla s převodem jmění na společníka pana Vladimíra Přibyla, r.č.: 640605/1795, IČ: 10173889, bytem a sídlem Čerčanská 622/16, 140 00 Praha 4, dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2008 - 14. března 2008 : Valná hromada společnosti Invest Prima Service a.s. rozhodla dne 22.2.2008 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a násl.... obchodního zákoníku, a to následujícím nepeněžitým vkladem: rozestavěná budova (jiná st.) na pozemku parc. č. 2723/3, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Braník, obec Praha, na listu vlastnictví č. 4099. Ve znaleckém posudku ze dne 26.1.2008, č. 2901-05/2008, vyhotoveném znalcem panem Ing. Ladislavem Kubíkem, dat. nar. 15.5.1955, bytem Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2007, č.j.: 2 Nc 6226/2007-5, které nabylo právní moci dne 28.11.2007, byla hodnota předmětné rozestavěné budovy stanovena na 78.800.000,- Kč (slovy: Sedmdesátosmmilionůosmsettisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 78.000.000,- Kč (slovy: Sedmdesátosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude upsáno 78 (slovy: sedmdesátosm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Všechny tyto akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti VOLF Real, a.s., se sídlem Praha 3, Vlkova 11, IČ: 26203898. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanovenou posudkem znalce, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, tedy částka 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíc korun českých), bude emisním ážiem. Emisní kurs akcií se rovná hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené výše uvedeným posudkem znalce. Upsání nových akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem, proto při tomto zvýšení základního kapitálu nebudou mít stávající akcionáři přednostní právo k upsání nových akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti Invest Prima Service a.s., tedy Praha 10, Úvalská 669, PSČ: 100 00. Společnost Invest Prima Service a.s. doručí společnosti VOLF Real, a.s. jako určitému zájemci nejpozději do devadesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním určitému zájemci oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručení tohoto návrhu určitému zájemci bude dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií bude činit šedesát dnů. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 2002 - 7. února 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.10.2002 při výkonupůsobnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku:Jediný akcionář společnosti Invest Prima Service a.s.r o z h o d u ... j e, že z důvodu získání nemovitostí k provozovánípodnikatelské činnosti zvyšuje základní kapitál společnosti zestávající částky 134.000.000,--Kč (tj. slovy. jedno sto třicetčtyři miliony korun českých) na částku 142.000.000,--Kč )tj.slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony korun českých), tedyzákladní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,-- Kč(tj. slovy: osm milionů korun českých) upsáním nových akcií.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.Nově upisované akcie budou kmenové, v listinné podobě a ve firměna majitele, a to v počtu 8ks (slovy: osm kusů) o jmenovitéhodnotě každé akcie 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korunčeských), přičemž emisní kurs každé akcie činí částku1.116.973,75 Kč (tj. slovy: jeden milion jedno sto šestnácttisíc devět set sedmdesát tři koruny české a 75/100).Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, přednostní právoúpisu nových akcií stávajícím akcionářem se vylučuje ve smysluust. § 204a odst. 1 Obch. zák.Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a toobchodní společnosti YAMA MOTO Sport a.s., IČ 25627848, sesídlem Praha 4, Vrbova 1427, PSČ 147 00, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5064.Upisovaní akcií společnosti se provede nepeněžitým vkladem,jehož předmětem je rodinný dům č.p. 213 v Ohrobci postavený napozemku parc. č.st. 830, pozemek parc. č.st. 830 a pozemekparc. č. 425/34, včetně součástí a příslušenství (tj. vedlejšístavba - kůlna, venkovní úpravy - vodovodní a kanalizačnípřípojka, kanalizační šachta, přípojka elektro třífázová, pilířelektro, plynová přípojka, nádrž na plyn podzemní, zpevněnáplocha, schodiště venkovní, obrubníky, opěrná zídka, uličníplot, podezdívka pod uličním plotem, vjezdová vrata, plotovávrátka, bazén venkovní nezakrytý, šachta pro filtry bazénu,pergola dřevěná, a trvalé porosty, vše v k.ú. a obci Ohrobec,okr. Praha západ. Tyto nemovitosti jsou zapsány na listuvlastnictví č. 813 pro obec a k.ú. Ohrobec u Katastrálního úřaduPraha západ.Zjištěná hodnota předmětu vkladu podle znaleckého posudku č.1835-130/2002 ze dne 18.8.2002 (tj. slovy: osmnáctého srpna rokudva tisíce dva) Ing. Ladislava Kubíka, soudního znalce pro odborekonomika - ceny a odhady nemovitostí, jmenovaného za účelemodhadu předmětu vkladu rozhodnutím Městského soudu č.j. Nc4262/2002-6 ze dne 15.7.2001, činí 8.935.790,--Kč (tj. slovy:osm milionů devět set třicet pět tisíc sedm set devadesát korunčeských)Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8 (tj. osm) kmenovýchakcií, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých) ve formě na majitele s listinnou podobou.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které budou za tento nepeněžitý vklad, tedy částka935.790,--Kč )tj slovy: devět set třicet pět tisíc sedm setdevadesát korun českých), je emisní, ážiem.Předem určený zájemce upíše nové akcie uzavřením smlouvy oupsání akcií se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 Obch.zák., přičemž lhůta k upsání akcií činí 60 (slovy: šedesát) dnůod doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předemurčenému zájemci. Společnost Invest Prima Service a.s. doručípísemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenémuzájemci, společnosti YAMA MOTO Sport a.s. doporučeným dopisemnebo osobním předáním s tím, že v tomto návrhu uvede, že dendoručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upsáníakcií.Za místo úpisu nových akcií se považuje sídlo společnosti InvestPrima service a.s., Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00. zobrazit více skrýt více
  • 25. února 2002 - 4. prosince 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.2001 při výkonupůsobnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku :Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti Invest PrimaServic... e a.s., se sídlem Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00,identifikační číslo 26452341, je získání nemovitostí kprovozování podnikatelské činnosti společnosti.Základní kapitál obchodní společnosti Invest prima Service a.s.,se sídlem Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00, identifikační číslo26452341, se zvyšuje o částku 132,000.000,- Kč, slovyjednostotřicetdva milióny korun českých, tedy z částky2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku134,000.000,-Kč, slovy jednostotřicetčtyři milióny korunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částkuzvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu společnosti Invest PrimaService a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, nepeněžitýmvkladem. Proto při tomto zvýšení základního kapitálu nemástávající akcionář přednostní právo k upsání nových akcií podle§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku.Celkem bude upisováno a následně vydáno 132 kusů(slovy:jednostotřicetdva kusů) nových kmenových akcií, znějícíchna majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie1,000.000,-Kč, slovy jeden milión korun českých.Všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitémuzájemci, a to obchodní společnosti YAMA MOTO Sport a.s., sesídlem Praha 10, Knojedská 18, identifikační číslo 25627848,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, voddíle B, vložce 5064, tedy celkem bude tomuto určitému zájemcinabídnuto k upsání všech 132 kusů (slovy: jednostotřicetdvakusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč, slovyjeden milión korun českých.Schvaluje se, že určitý zájemce, a to obchodní společnost YAMAMOTO Sport a.s., se sídlem Praha 10, Konojedská 18,identifikační číslo 25627848, upíše všechny nové akcienásledujícím nepeněžitým vkladem, který tvoří :Celé nemovitosti v okrese Hl.m. Praha, obci Praha, katastrálnímúzemí Braník, a sice budova číslo popisné 1427 Braník srozestavěnou nástavbou a přístavbou, postavená na pozemkuparc.č. 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemky parcelníchčísel 2723/1 ostatní plochy, 2723/3 zastavěná plocha a nádvoří,2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, 2723/5 ostatní plochy a2723/6 ostatní plochy, včetně venkovních úprav, a to vodovodnípřípojky, vodoměrné šachty, kanalizační přípojky, přípojkyplynu, zpevněných ploch ze zámkové dlažby,zpevněných ploch zlitého asfaltu, zpevněných ploch ze zatravňovacích tvárnic,obrubníků silničních, obrubníků betonových, odvodňovacíhožlabu,zábradlí, opěrné zdi, opěrné zdi původní,venkovníhoschodiště betonového, oplocení, vrat vjezdových, vrátek plotovýcha reklamního stožáru.Tyto nemovitosti, a sice budova číslo popisné 1427, postavená napozemku parc.č. 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemkyparceálních čísel 2723/1 ostatní plochy, 2723/3 zastavěná plochaa nádvoří, 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, 2723/5 ostatníplochy a 2723/6 ostatní plochy, jsou zapsány v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město, na listěvlastnictví číslo 2002/ pro okres Hl.m. Praha, katastrálnímúzemí Braník.Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanovuje na částkučástkou 132,702.100,- Kč, slovy jednostotřicetdva miliónysedmsetdva tisíce jednosto korun českých, na základě společnéhoznaleckého posudku dvou znalců, a to pana Ing. Ladislava Kubíka,bytem Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda a pana Ing.Jaroslava Kubáta, bytem Na Stírce 5, 182 00 Praha 8, pod číslem1698-194/2001, ze dne 16.12.2001, jmenovaných usnesenímMěstského soudu v Praze, čj. Nc 4379/2001-7, ze dne 11.12.2001,právní moc ze dne 14.12.2001.Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, a tospolečnosti obchodní společnosti YAMA MOTO Sport a.s., se sídlemPraha 10, Konojedská 18, identifikační číslo 25627848, vydánovšech 132 kusů (slovy : jednostotřicetdva kusů) nových kmenovýchakcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden miliÓn korunčeských.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, tedy částka702.100,- Kč, slovy jednostotřicetdva milióny sedmsetdva tisícejednosto korun českých, je emisním ážiem.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavřenísmlouvy o upsání nových akcií mezi určitým zájemcem, a toobchodní společnost YAMA MOTO Sport a.s., se sídlem Praha 10,Konojedská 18, identifikační číslo 25627848, a do obchodníspolečnosti Invest Prima Service a.s., se sídlem Praha 10,Úvalská 669, PSČ 100 00, identifikační číslo 26452341, je sídloobchodní společnosti Invest Prima Service a.s., tedy Praha 10,Úvalská 669, PSČ 100 00.Obchodní společnost Invest Prima Service a.s. doručí nejpozdějido devadesáti ode dne právní moci usnesení o zapsání tohotorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuurčitému zájemci, a to obchodní společnost YAMA MOTO Sport a.s.,písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formoudoporučeného dopisu nebo osobním předáním určitému zájemcioproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručenítohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty proupsání akcií.Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, tedy obchodníspolečnost Invest Prima Service a.s., tedy lhůta pro uzavřenísmlouvy o upsání akcií, činí šedesát dnů.Celkový emisní kurs všech takto upisovaných 132 kusů (slovy:jednostotřicetdva kusů) nových kmenových akcií, znějících namajitele,v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, činí132,702.100,- Kč, slovy jednostotřicetdva milióny sedmsetdvatisíce jednosto korun českých.Určitému zájemci společnosti YAMA MOTO Sport a.s. budou tedyvšechny nové akcie nabídnuty k upsání za celkový emisní kurzvšech upisovaných akcií 132,702.100,-Kč, slovy jednostotřicetdvamilióny sedmsetdva tisíce jednosto korun českých.Nepeněžitý vklad, kterým určitý zájemce, a to obchodníspolečnost YAMA MOTO Sport a.s.,splácí upsané akcie, je povinentento splatit ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií, tedyode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacenínepeněžitého vkladu, tedy pro předání písemného prohlášení podle§ 60 odst.1 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitostí,jejž jsou předmětem nepeněžitého vkladu, je adresa těchtonemovitostí, tedy Praha 4, Braník, Vrbova 1427. zobrazit více skrýt více
posunout dolů