Trendy

1 647 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

989 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

62 245 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

15.12.2007 - 25.7.2013 Praha 6, Šlikova 287/20, PSČ 16900
16.8.2001 - 15.12.2007 Praha 6, Charlese de Gaulla 19/911, PSČ 16000

26464951

DIČ

Není plátce DPH

6.2.2002 - 18.3.2010

CZ26464951

Datum vzniku

16. srpna 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. července 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. července 2013

Historické názvy

16.8.2001 - 25.7.2013

British Educational Trust, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7272

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.2.2006 - 25.7.2013

30 000 000 Kč

15.2.2005 - 2.2.2006

18 000 000 Kč

19.2.2003 - 15.2.2005

30 000 000 Kč

16.8.2001 - 19.2.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. července 2013 - 25. července 2013 : Obchodní společnost British Educational Trust, a.s. se sídlem Praha 6, Šlikova 287/20, PSČ 169 00, identifikační číslo 264 64 951, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v... Praze, oddíl B, vložka 7272, zanikla bez likvidace přeshraniční fúzí sloučením s nástupnickou společností British Educational Trust AG, se sídlem c/o QUORUM Anstalt Zollstrasse 32, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, TB - Nr.: 18194, zapsané v Katastru nemovitostí a veřejném rejstříku Lichtenštenského knížectví pod registračním číslem FL-0002.379.121-5 zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2010 - 25. července 2013 : Na obchodní společnost British Educational Trust, a.s. se sídlem Praha 6, Šlikova 287/20, PSČ 169 00, identifikační číslo 264 64 951, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský... m soudem v Praze, oddíl B, vložka 7272, přešlo jako na společnost nástupnickou obchodní jmění společností The British International School of Prague, s.r.o. se sídlem Praha 6, Šlikova 287/20, PSČ 169 00, identifikační číslo 256 63 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59182 a London School of Modern Languages, s.r.o. se sídlem Praha 6, Šlikova 287/20, PSČ 169 00, identifikační číslo 257 17 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63918, které zanikly bez likvidace převodem jmění na společníka. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2009 - 25. července 2013 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s ustanovením § 211 a 213c obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu společnosti British Educational T... rust, a.s. se sídlem Praha 6, Šlikova 287/20, PSČ 169 00, identifikační číslo 264 64 951, zapsané v obchdním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7272, s tím, že rozhodnutí o snížení základního kapitálu má níže uvedené náležitosti:Důvod snížení základního kapitálu společnosti: Důvodem snížení základního kapitálu je odstranění nadbytečné hodnoty základního kapitálu vzhledem k podnikatelské potřebě.Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti British Educational Trust, a.s. bude z hodnoty 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) snížen o částku 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých).Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka, o kterou bude snížen základní kapitál, tedy částka ve výši 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), odpovídající jmenovité hodnotě akcií, které budou staženy z oběhu, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.Způsob, jakým bude snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy o koupi akcií adresovaného jedinému akcionáři společnosti. Z oběhu bude vzato pět kusů akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), s pořadovými čísly 000495-000499. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých akcií, které budou vzaty z oběhu.Návrh smlouvy o koupi akcií společnosti zpracuje představenstvo a doručí jej jedinému akcionáři. Zároveň představenstvo v tomto návrhu určí lhůtu, po kterou je návrh závazný.Výše úplaty za vzetí akcií z oběhu: Akceptuje-li jediný akcionář společnosti British Educational Trust, a.s. návrh smlouvy o koupi akcií, obdrží za každou z akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), která bude vzata z oběhu, úplatu ve výši odpovídající její jmenovité hodnotě, tedy částku ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Celkem tak jediný akcionář za odkoupené akcie obdrží úplatu ve výši 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). Kupní cena je splatná do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu společnosti: Pět kusů akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) musí být společnosti předloženo ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2004 - 15. února 2005 : Dne 27.5.2004 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu společnosti o částku 12 000 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je odstranění nadbytečně vy... soké hodnoty základního kapitálu vzhledem k podnikatelské potřebě.Základní kapitál společnosti bude snížen z původní částky 30 000 000,- Kč o částku 12 000 000,- Kč na celkovou novou částku 18 000 000,- Kč s tím, že částka odpovídající snížení bude vyplacena akcionáři, případně akcionářům.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a provede se vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstca oprávněných jednat jménem společnosti. Jmenovitá hodnota akcií společnosti se snižuje poměrně u všech akcií takto:- jmenovitá hodnota každé z dosavadních 200 ks akcií v listinné podobě znějících na majitele, se snižuje z původní výše 10 000,- Kč o částku 4 000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 6 000,- Kč.- jmenovitá hodnota každé z dosavadních 280 ks akcií v listinné podobě znějících na majitele, se snižuje z původní výše 100 000,- Kč o částku 40 000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 60 000,- Kč.- Akcionář, případně akcionáři jsou povinni předložit společnosti listinné akcie za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty do 30 dnů od dne, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněno, že do obchodního rejstříku byla zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení, tj. základní kapitál ve výši 18 000 000,- Kč. Akcionáři jsou oprávněni předložit akcie společnosti i dříve, nejdříve ale poté, co bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitým vkladem vkladetele,Roberta Blaška, kterým je:1. část podniku podnikatele Roberta Blaška, fyzické osoby, IČO:11226161 s místem podnikání P... raha 2, Francouzská 30/172. Tatočást podniku je definována v účetnictví podnikatele jakosamostatné středisko-organizační složka podniku, je tvořen-nemovitostmi a to budovou čp. 172 (objekt bydlení) na č.parc.700 a č.parc. 700 o výměře 532 m2 zastavěná plocha a nádvoří,zapsanými v katastru nemovitostí na LV č. 809 u Katastrálníhoúřadu v Praze pro katastrální území Vinohrady, jejichž majitelemje pan Robert Blaško, r.č. 651009/6835, bydliště Praha 2,Belgická 33/25, a dále je tvořen-souborem majetku a závazků specifikovaným v příloze č.2 dáleuvedeného znaleckého posudku takto: účet název stav ke dni 30.6.200221 Budovy, haly, stavby 39.200.529,58 Kč--31 Pozemky 1.356.600,--Kč--81 Oprávky k budovám, halám a stavbám -3.427.307,--Kč--324 Přijaté zálohy -268.040,42 Kč--343 DPH -72.836.92 Kč--461 Bankovní úvěry -16.692.275,05 Kč--79 Ostatní dlouhodobé závazky -17.191.463,38 Kč--Celkem 2.905.206,81 Kč--Vkladatel jako jediný akcionář prohlašuje, že vyslovuje souhlass převzetím závazků spojených s podnikem (středisko je zatíženodlouhodobým bankovním úvěrem poskytnutým Volksbank a.s. -zůstatek bude splacen dle platné smlouvy na časový horizont,dále existuje dlouhodobý závazek k The British InternationalSchool s.r.o. - je uhrazen do období na horizont), tato částpodniku je v účetnictví vedena jako samostatné účetní středisko,a dále prohlašuje, že součástí vkládané části podniku nejsoužádné pracovní vztahy, oceněno znalcem Ing. Ivanem Canevem, CSc.ve výši 2.500.000,--Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korunčeských) dle znaleckého posudku ze dne 29.7.2002, pod poř.č.16-5/1/2002 znaleckého deníku2. obchodní podíl společníka pana Roberta Blaška, r.č.651009/6835, bydliště Praha 2, Belgická 33/25 ve výši 100%odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,--Kčspolečnosti The British International School, s.r.o., se sídlemPraha 4-Podolí, Podolská 54/448, IČO 25723219 zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,vložka č. 64410, oceněno znalcem Ing. Ivanem Canevem, CSc. vevýši 34.140.000,-Kč (slovy:třicetčtyřimilionyjednostočtyřicettisíc korun českých) dleznaleckého posudku ze dne 29.7.2002, pod poř.č. 16-5/2/2002znaleckého deníku3. obchodní podíl společníka pana Roberta Blaška, r.č.651009/6835, bydliště Praha 2, Belgická 33/25 ve výši 100%odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,--Kčspolečnosti London School of Modern Languages, s.r.o., se sídlemPraha 6-Bubeneč, Charlese de Gaulla 19/911, IČO 25717791 zapsanév obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíleC, vložka č. 63918, oceněno znalcem Ing. Ivanem Canevem, CSc. vevýši 110.000,--Kč (slovy: jednostodesettisíc korun českých) dleznaleckého posudku ze dne 29.7.2002, pod poř.č. 16-5/3/2002znaleckého deníku4. obchodní podíl společníka pana Roberta Blaška, r.č.651009/6835, bydliště Praha 2, Belgická 33/25 ve výši 99,72%,resp. 6913/6933 odpovídajícím vkladu do základního kapitálu vevýši 6.933.000,--Kč společnosti JESLE CHARLESE DE GAULLA,s.r.o., se sídlem Praha 6, Charlese de Gaulla 19, IČO 25663062zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze voddíle C, vložka č. 59182, oceněno znalcem Ing. Ivanem Canevem,CSc. ve výši 3.739.400,--Kč (slovy:třimilionysedmsettřicetdevěttisícčtyřista korun českých) dleznaleckého posudku ze dne 29.7.2002, pod poř.č. 16-5/4/2002znaleckého deníku s tím, že znalec Ing. Ivan Canev, CSc. byljmenován pro účely ocenění nepeněžitého vkladu do základníhokapitálu společnosti British Educational Trust, a.s.na základěpravomocného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.4.2002pod č.j. 4121/2002-10Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 280 ks kmenových akcií namajitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč (jednostotisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : emisní kurs každé akcie činí 144.605,-Kč (slovyjednostotisícčtyřicetčtyřišestsetpětkorun českých)
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : upisovateli, Robertu Blaškovi, toto rozhodnutí Městského souduzašle předseda představenstva ve lhůtě 3 dnů od jeho doručeníspolečnosti
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : všechny upisované akcie budou upsány v sídle společnosti velhůtě 30 dnů od pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : všechny upisované akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci a topanu Robertu Blaškovi, r.č. 651009/6835, Praha 2, Belgická 33/25
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : upisuje se 280 kusů kmenových akcií znějících na majitele vlistinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši100.000,-Kč (slovy jednostotisíckorun českých)
 • 18. listopadu 2002 - 19. února 2003 : Jediný akcionář dne 18.9.2002 rozhodl o zvýšení základníhokapitálu společnosti upsáním nových akcií, s tím, že základníkapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.000.000,-Kč (slovy... dvacetosmmilionůkorun českých) na celkovou částku 30.000.000,-Kč(třicetosmmilionůkorun českých), přičemž upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů