Trendy

128 925 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 114 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

3 264 280 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.2.2013 K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10

Historické adresy

2.6.2009 - 12.2.2013 Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000
1.1.2002 - 2.6.2009 Praha 1 - Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 11800

26496224

DIČ

od 8.1.2002

CZ26496224

Datová schránka

ra3gtzn

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7437

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.11.2010

2 626 500 000 Kč

Historické jmění

22.11.2004 - 6.11.2010

3 090 000 000 Kč

1.1.2002 - 22.11.2004

2 290 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Bankovní účty

zvěřejněno 15.11.2013

107- 1280540267 / 0100

Historické provozovny

9.6.2004 - 4.6.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Cihelná 548/4, 118 00, Praha - Malá Strana

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je předsta Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je předsta...venstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 - 14. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 9
  • 2. července 2014 - 14. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 1. ledna 2002 - 2. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Nazákladě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převoduakcií je představenstvo povin... no svolat valnou hromadu, a to tak,aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. zobrazit více skrýt více
  • 21. října 2010 - 6. listopadu 2010 : Valná hromada dne 24. září 2010 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto :1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 463.500.000,- Kč (čtyřistašedesáttřimil... ionypětsettisíc korun českých), tj. z původní výše 3.090.000.000,- Kč (třimiliardydevadesátmilionů korun českých) na částku 2.626.500.000,- Kč (dvěmiliardyšestsetdvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých).2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát vyplývajících z přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých), které se promítly do snížení vlastního kapitálu. Tato ztráta je vykazována v pasivech části A položka oceňovací rozdíly při přeměnách, řádek 77.3) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto : a) částka ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) na úhradu ztráty vyolývající z  přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti, b) částka ve výši 60.523.000,- Kč (šedesátmilionůpětsetdvacettřitisíce korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.4) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tedy takto: a) jmenovitá hodnota každé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.290,- Kč (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějících na jméno se sníží o 343,50 Kč (tistačtyřicettři koruny české padesát haléřů), tj. na jmenovitou hodnotu 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů), b) jmenovitá hodnota každé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno se sníží o 120,- Kč (stodvacet korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 680,- Kč (šestsetosmdesát korun českých).5) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s odstavcem 4) tohoto rozhodnutí valné hromady, tzn. že jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 2.290,- Kč (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů) znějící na jméno, a jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 680,- Kč (šestsetosmdesát korun českých) znějících na jméno.6) Nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 180 (jednostoosmdesát) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení akcií.7) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 30. srpna 2004 - 22. listopadu 2004 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.Na zvýšení zák... ladního kapitálu bude upsáno 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady.Upsání všech akcií, tzn. 1.000.000 (jednohomilionu) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,-Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihelná 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 166, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním číslem 96/97, (dále jen "zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci").Akcie je možno upsat v sídle společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Úpravna vody Želivka, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) bude upsána emisním kurzem ve výši 800,- Kč (osmset korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.Celý základní kapitál ve výši 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých) bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a toa) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č.273 pro obec a katastrální území Hulice, a to budovy bez čp/če (budovy ozonizace) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 326, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 882/25 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 313 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc.č. 321 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Hulice,b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Vestec u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (vstupní šachta odtolu) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 241, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (provozní budovy) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc.č. 243, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (starý vodojem) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 244, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (sklad chloru) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 245, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 241 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 242 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 243 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 244 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela č. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 914/6 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 914/15 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Vestec u Prahy,c) nemovitosti nacházející se ve dvou katastrálních územích, tzn. zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Vestec u Prahy, a na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (nový vodojem) na dvou stavebních parcelách - na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 242 v katastrálním území Vestec u Prahy a na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 115 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, včetně jejího příslušenství, které tvoří stavby v katastru neevidované, a to objekt (manipulační šachta pro posázavský vodovod) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy, vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 82/3 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy,d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 116 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 82/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastrálním území Zdiměřice u Prahy,e) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če (odkalovací laguny) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 116 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy,f) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 551 pro obec Jesenice a katastrální území Jesenice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 800/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 800/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Jesenice u Prahy, nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 446 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 395/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Soutice,g) dvou třetin nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 476 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 395/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Soutice.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. T 20/507/2004 ze dne 14. května 2004 zpracovaným soudním znalcem Ing. Vladimírem Knopem, ustanoveným pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2004 pod č.j. Nc 4177/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 801.650.000,- Kč (slovy osmsetjedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých).Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů