Základní údaje

Historické adresy

12.4.2005 - 10.9.2008 Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 15800
2.10.2002 - 12.4.2005 Praha 13, Bucharova 1281/2, PSČ 15800

26728958

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

2. října 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. září 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. září 2008

Historické názvy

2.10.2002 - 10.9.2008

Doughty Hanson & Co Investment Advisory Limited - organizační složka

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: A 47531

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 10. září 2008 - 10. září 2008 : Doughty Hanson & Co Investment Advisory Limited - organizační složka, se sídlem Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, IČ 267 28 958 se z důvodu jejího zrušení zřízovatelem vymazá... vá ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2002 - 10. září 2008 : Výše upsaného základního kapitálu zahraniční osoby: 100 GBPStatutární orgán zahraniční osoby:- ředitelé:Richard Peter Hanson, dat. nar.: 21. února 1956Low Wood House, 24 Blackhills... , Esher,Surrey, KT10 9 JW, Spojenékrálovství Velké Británie a Severního IrskaNigel Edward Doughty, dat. nar.: 10. června 195714 Village Park East, London, NW1 7PX, Spojené království VelkéBritánie a Severního IrskaChristopher James Wallis, dat. nar.: 24. února 1958Thurley, Clandon Road, West Clandon, Guildford, Surrey, GU4 7TL,Spojené království Velké Británie a Severního IrskaStephen Thomas Horn, dat. nar.: 7. června 1957Wyndhams, Mile Path, Woking, Surrey, GU22 0JX, Spojené královst-ví Velké Británie a Severního IrskaMax Lever, dat. nar.: 21. listopadu 1961The Bell House, Fire Bell Alley, Surbiton,Surrey, KT6 6JB, Spo-jené království Velké Británie a Severního Irska- tajemník:Graeme Dominic Stening, dat nar.: 10. května 1964The Gables, 135 MacDonald Road, Lightwater, Surrey, GU18 5YB,Spojené království Velké Británie a Severního IrskaZpůsob jednání jménem zahraniční osoby:ředitelé i tajemník jednají jménem zahraniční osoby samostatně zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2002 - 10. září 2008 : Právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí: právo AnglieObchodní rejstřík, do které je zapsána zahraniční osoba: rej-střík společností pro Anglii a Wales, číslo: 44716663Firma za... hraniční osoby: Doghty Hanson & Co Investment AdvisoryLimitedSídlo zahraniční osoby: 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Spojenékrálovství Velké Británie a Severního IrskaIdentifikační číslo zahraniční osoby: 44716663Předmět podnikání zahraniční osoby:- provádět veškerou obchodní činnost a provádět jakékoliv z o-perací prováděných (ať již na účet společnosti či jinak) obchod-níky, kupci, zástupci, dovozci, vývozci, přepravci, inzerenty,distributory, vlastníky, nájemci, provozovateli, pronajímateli,výrobci a dealery pro zboží, výrobky, produkty, materiál, komo-dity, spotřební zboží, zboží určené k prodeji, movitý majetek avěci všeho druhu, jednat v pozici konzultantů, poradců, expertů,finančníků a podnikatelů; a účastnit se všech druhů komerčních,obchodních a finančních operací a počinů, a provádět takové o-perace a počiny- provozovat činnost kupců a obchodníků obecně a nakupovat, pro-dávat, pronajímat, vyrábět, opravovat, najímat, upravovat, vy-lepšovat, zpracovávat a obchodovat ve vztahu ke všem přístrojům,strojům, materiálům a zboží všeho druhu- investovat a nakládat s peněžními prostředky společnosti přiinvesticích do cenných papírů jakékoliv povahy (ať již v pozicipříkazce nebo zástupce) a obecně nabývat a mít ve svém drženíinvestice a další cenné papíry a obchodovat jimi a jinak jezcizovat- provádět veškerou další obchodní činnost, ať již obchodování,výrobu, investice či činnost jinou- nakupovat, pronajímat či vyměňovat, najímat či jinak nabývat,mít v držení, obchodovat či jinak zcizovat veškeré nemovitostinebo podíly na jakémkoliv pozemku, budovách, věcných břemenech,právech, výsadách, koncesích, patentech, patentových právech,licencích, tajných procesech, strojích, zařízení, provozním in-ventáři a veškerých nemovitostech nebo osobním majetku (ať jižhmotném či nehmotném) jakéhokoliv druhu- přijímat peníze jako vklady nebo půjčky od jakékoliv osoby,firmy nebo společnosti- poskytovat půjčky jakékoliv osobě, firmě nebo společnosti sezajištěním nebo bez zajištění- zaručovat, potvrzovat nebo zajišťovat, ať již prostřednictvímpřímého nebo podmíněného závazku nebo zástavy nebo zatížení ja-kékoliv části podniku, majetku a aktiv (současných a budoucích)a nesplaceného kapitálu společnosti nebo vydáním jakéhokolivzajištění společnosti prostřednictvím zástavy nebo prostřed-nictvím jakékoliv takové metody nebo více takových metod nebovšech takových metod nebo jakékoliv jiné metody a bez ohledu nato, zda společnost obdrží výměnou jakékoliv výhody, plnění ja-kýchkoliv povinností nebo závazků a splacení nebo úhradu jis-tiny nebo ážia, úroků a divident z jakýchkoliv cenných papírůjakékoliv osoby, firmy nebo společnosti včetně (bez omezeníobecného významu výše uvedeného) jakékoliv společnosti, která jev současné době dceřinou nebo holdingovou společností společ-nosti nebo je dceřinou společností takové holdingové společnostinebo má jinou přímou nebo nepřímou spojitost se společností vpodnikatelské činosti nebo prostřednictvím akciových podílů- vytvářet a udržovat jakékoliv akciové opce nebo akciové po-bídky nebo programy podílu na zisku nebo svěřenství nebo jaké-koliv plány penzijního pojištění s úhradou nebo bez úhrady přís-pěvků nebo fondy ve prospěch jakýchkoliv osob, které jsou nebokdykoliv byly zaměstnanci společnosti nebo či je s ní spojenánebo k ní přidružená nebo je spojená nebo přidružená s jakouko-liv takovou dceřinou společností, nebo osob, které jsou nebokdykoliv byly řediteli nebo vedeoucími pracovníky společnostinebo jakékoliv z výše uvedených společností, nebo osob, na je-jichž blahu má nebo kdykoliv měla zájem společnost nebo jakáko-liv jiná z výše uvedených společností, a manželek, manželů,vdov, vdovců, rodin a závislých osob takových osob nebo pověřen-ců takových osob nebo výše uvedené zajišťovat a poskytovat nebozajišťovat půjčky, dotace, příspěvky, důchody, příděly nebo po-žitky (ať již v penězích či v peněžních hodnotách) takovým oso-bám nebo jejich pověřencům, a vytvářet nebo dotovat jakékolivinstituce, sdružení kluby nebo fondy, z nichž má plynout užitekspolečnosti nebo jakékoliv z výše uvedených společností nebojakékoliv z výše uvedených osob nebo které mají napomáhat jejichzájmům nebo mají být pro jejich dobro, nebo platit za členství vtakových institucích, sdruženích, klubech nebo fondech, a platitza životní pojištění jakýchkoliv takových osob nebo za pojištěníve prospěch jakýchkoliv takových osob nebo ve vztahu k nim(včetně pojištění jejich nedbalosti nebo porušení povinnosti vů-či společnosti) a platit, přispívat nebo zaručovat prostředkypro jakékoliv charitativní nebo dobročinné cíle nebo jakékolivvýstavy nebo jakékoliv politické, veřejné, všeobecné nebo pros-pěšné cíle a provádět cokoliv z výše uvedeného samostatně nebove spojení s jakoukoliv z výše uvedených společností- uzavírat jakékoliv dohody o společném podniku, partnerstvínebo společné pokladně nebo dohody o sdílení zisku, sloučenízájmů nebo spolupráci s jakoukoliv osobou, firmou nebo společ-ností a dotovat jakoukoliv osobu, firmu nebo společnosti nebo jíjinak napomáhat- vytvářet nebo propagovat jakoukoliv jinou společnost nebo spo-lupůsobit při vytvoření nebo propagaci jakékoliv jiné společ-nosti a zaručovat platby divident, podílů nebo kapitálu na zák-ladě jakýchkoliv akcií, akciového kapitálu nebo jiných cennýchpapírů vydaných jakoukoliv takovou společností nebo jakékolivjiné závazky jakékoliv takové společnosti- nakupovat či jinak získat a přebírat celý podnik, majetek,aktiva, závazky a transakce jakékoliv osoby, firmy nebo společ-nosti nebo jejich část- prodávat, vylepšovat, řídit, rozvíjet, dobře využívat, vyměňo-vat, půjčovat za nájemné, licenční poplatky, podíl na zisku čiza jinou úplatu, udělovat licence, věcná břemena a jiná práva ajakýmkoliv jiným způsobem nakládat s podnikem a veškerým nebojakýkoliv majetkem a aktivy, která v danou dobu tvoří společ-nost, nebo je jakýmkoliv jiným způsobem zcizovat, zejména s niminakládat nebo je zcizovat za podmínek, které jsou zcela nebočástečně bezúplatné nebo nekomerční povahy- rozdělovat mezi společníky hotově jakýkoliv majetek společnos-ti nebo jakékoliv výnosy z prodeje nebo zcizení jakéhokoliv ma-jetku společnosti, avšak tak, aby nedošlo k rozdělení vedoucímuke snížení kapitálu, s výjimkou případných sankcí požadovanýchv danou dobu ze zákona- činit známými podniky společnosti nebo kterékoliv z nich nebovýrobky společnosti nebo kterékoliv z nich nebo podniky neboprodukty jakékoliv jiné osoby, firmy nebo společnosti, zejménaprostřednictvím reklamy v tisku, oběžníků, nákupu a vystavováníuměleckých děl a zajímavých předmětů, publikace v knihách a pe-riodicích a udělování cen, odměn a dotací a realizace soutěžínebo jakýchkoliv programů jakéhokoliv druhu, ať již samostatněči ve spojení s jakoukoliv jinou osobou, firmou nebo společnos-tí, které povedou k propagaci nebo rozvoji podniků nebo kterého-koliv z nich nebo jejichž prostřednictvím budou propagovány výšeuvedené výrobky nebo se stanou známými- uzavírat jakékoliv dohody s jakoukoliv vládou nebo orgánemjakékoliv země, svrchovaným, městským, místním či jiným, a zís-kat od jakékoliv takové vlády nebo orgánu veškerá zákonná opat-ření, příkazy, práva, koncese a výsady, jak může být žádoucí- půjčovat si nebo získávat prostředky nebo zajišťovat platbuprostředků pro účely kteréhokoliv z podniků společnosti nebo vsouvislosti s nimi- zastavovat a zatěžovat podnik a veškerý nebo jakýkoliv movitýa osobní majetek a aktiva, současná nebo budoucí, a veškerýnesplacený kapitál, který v danou dobu tvoří společnost, a vydá-vat v hotovosti za nominální hodnotu nebo s prémii nebo se sle-vou nebo za jakoukoliv jinou úplatu dluhopisy, hypotekární dlu-hopisy nebo neumořitelné dluhopisy nebo podobné cenné papírysplatné držiteli či jinak, a buď stálé nebo umořitelné nebosplatné, nepřímo či dále k zajištění jakýchkoliv cenných papírůspolečnosti svěřenskou listinou či jiným zajištěním- čerpat, vydávat, přijímat, indosovat, vyjednávat, diskontovata vystavovat vlastní směnky, směnky a další převoditelné cennépapíry- platit či jinak poskytovat úplatu za jakoukoliv nemovitostnebo práva jakýmkoliv způsobem nabytá společností a zejména vhotovosti nebo plně nebo částečně splacenými akciemi s priorit-ními nebo odloženými nebo zaručenými právy na dividendy nebosplátku kapitálu či jinými právy nebo bez nich nebo jakýmikolivcennými papíry, které je společnost oprávněna vydávat, nebočástečně jedním způsobem a částečně jiným způsobem- přijímat platby nebo jiné úplaty za jakoukoliv nemovitostnebo práva jakýmkoliv způsobem prodaná či jinak zcizená společ-ností nebo s kterými společnosti naložila jakýmkoliv jiným způ-sobem, a zejména v hotovosti nebo v plně nebo částečně splace-ných akciích jakékoliv společnosti nebo právnické osoby s prio-ritními nebo odloženými nebo zaručenými právy na dividendy nebosplátku kapitálu či jinými právy nebo bez nich, nebo v dluhopi-sech nebo hypotekárních dluhopisech, zástavách či jiných cennýchpapírech jakékoliv společnosti nebo právnické osoby nebo částeč-ně jedním způsobem a částečně jiným způsobem, a mít v držení ne-bo zcizovat jakékoliv takto nabyté akcie, akciový kapitál nebocenné papíry či s nimi jinak nakládat- slučovat se s jakoukoliv jinou společností, ať již na základěprodeje či koupě (nebo plně či částečně splacených akcií či ji-nak) podniku s přihlédnutím k závazkům této a jakékoliv jinétakové společnosti, jak bylo uvedeno výše, se zrušením nebo bezzrušení nebo na základě prodeje nebo koupě (nebo plně či čás-tečně splacených akcií či jinak) veškerého nebo kontrolníhopodílu na akciích nebo akciovém kapitálu této nebo jakékolivjiné takové společnosti, jak bylo uvedeno výše, nebo na základěpartnerství nebo jakéhokoliv mechanismu, který je svou povahoupartnerstvím, nebo jakýmkoliv jinýmn způsobem- hradit z prostředků společnosti veškeré náklady, které můžespolečnost zákonným způsobem hradit v souvislosti se vznikem,registrací a propagací společnosti nebo získáváním prostředkůpro společnost a vydáním jejího kapitálu včetně zprostředkova-telských odměn a provizí za získání žádostí o akcie, dluhopisynebo neumořitelné dluhopisy nebo za jejich převzetí, umístěnínebo upsání, a příslušné vedlejší výdaje, a žádat Parlament nanáklady společnosti o prodloužení platnosti předmětů podnikání apravomocí společnosti- provádět vše nebo cokoliv z výše uvedeného kdekoliv na světějako hlavní strana, zástupce, pověřenec, dodavatel či jinak, aťjiž samostatně či ve spojení s jinými osobami, a prostřednictvímzástupců, subdodavatelů, pověřenců či jinak- provádět veškeré další úkony, které dle názoru společnostisouvisí s výše uvedenými předměty podnikání nebo kterýmkoliv znich nebo jim napomáhají zobrazit více skrýt více
posunout dolů