Základní údaje

Sídlo

od 11.8.2005 Praha 4, Čerčanská 16/622, PSČ 14200

Historické adresy

20.1.2003 - 11.8.2005 Praha 1, Bartolomějská 11/291, PSČ 11000

26751071

DIČ

od 20.1.2003

CZ26751071

Datum vzniku

20. ledna 2003

Datová schránka

q6nefkn

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8078

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.7.2003

34 000 000 Kč

Historické jmění

20.1.2003 - 9.7.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 23.6.2017

278709014 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 20.1.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Příchovice 378, 468 48, Kořenov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. června 2003 - 9. července 2003 : Jediný akcionář dne 22.května 2003 při výkonu působnosti valnéhromady učinil toto rozhodnutí:Jediný akcionář společnosti Hotel Příchovice a.s., rozhoduje, žez důvodů získání nemovi... tosti k provozování podnikatelskéčinnosti a posílení peněžních prostředků při zahájenípodnikatelské činnosti a posílení peněžních prostředků přizahájení podnikatelské činnosti zvyšuje základní kapitálspolečnosti ze stávající částky 2.000.000,- Kč (tj. slovy:dvamilionykorun českých) se zvyšuje o částku 32.000.000,- Kč(tj. slovy: třicetdvamilionykorun českých),na částku34.000.000,- Kč (tj. slovy: třicetčtyřimilionykorun českých),a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově upisované akcie budou kmenové, v listinné podobě a ve forměna majitele, a to v počtu 32 ks (slovy:třicet dva kusy) ojmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy:jedenmilionkorun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti Hotel Příchovice a.s.bude provedeno upsáním nových akcií, jednak nepeněžitými vkladya jednak peněžitým vkladem. Jediný akcionář celkem upíše všech 32kusů (slovy: třicet dva kusů) nových kmenových akcií, znějícíchna majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie1,000.000,- Kč,( slovy: jedenmilionkorun českých).Při zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude mítstávající akcionář, Herbert Friedrich, r.č.: 660611/0566, bytemPříchovice 619, 468 48 Kořenov - Příchovice, přednostní právo kupsání nových akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku.Nové akcie upíše jediný akcionář takto:A) nepeněžitým vkladem (věci nemovité a movité):1. Nemovitosti v okrese Jablonec nad Nisou, obci Kořenov,katastrálním území Příchovice u Kořenova, a sice budova číslopopisné 600 v obci Příchovice, postavená na pozemku parc. č. st.686 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 468m2, tento pozemekparc.č. st. 686 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 468m2,pozemek parc. č. 3338/1 - trvalý travní porost o výměře 1389m2 apozemek parc. č. 3346/5, ostatní plochy o výměře 748m2,katastrální území Příchovice u Kořenova.Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou, na listě vlastnictvíčíslo 1094 pro okres Jablonec nad Nisou, obec Kořenov,katastrální území Příchovice u Kořenova.Nepeněžitý vklad, který tvoří věci nemovité, byl oceněn načástku 25,518.570,- Kč (slovy:dvacetpětmilionůpětsetosmnácttisícpětsetsedmdesátkorun českých)na základě znaleckého posudku pana Petra Brezara, bytem Plavy149, 486 46 pod číslem 34/2469/2003, ze dne 2.4.2003,jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc4076/2003-3, ze dne 13.2.2003, které nabylo právní moci dne8.3.2003 tj. slovy osmého března roku dva tisíce tři.2. Movité věci - veškeré vybavení hotelu Příchovice, včetněbowlingových drah umístěných v budově č.p. 600, občanskávybavenost, postavené na parcele parc. č.st. 686 o výměře 468m2v k. ú. Příchovice u Kořenova, evidované jako zastavěná plocha anádvoří, zapsané na LV č. 1094 pro katasrální území Příchovice uKořenova, obec Kořenov v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jablonci nad Nisou.Nepeněžitý vklad, který tvoří věci movité, byl oceněn na částku4,548.160,- Kč, (slovy:čtyřimilionypětsečtyřicetosmtisícjednostošedesátkorun českých)na základě znaleckého posudku společnosti Česká znalecká, a.s.,se sídlem U Soudu 388, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25260138 podčíslem 1078/05/2003, ze dne 6.5.2003, jmenované usnesenímMěstského soudu v Praze, č.j. Nc 4179/2003-3, ze dne 16.4.2003,které nabylo právní moci dne 24.4.2003, tj. slovy dvacátéhočtvrtého dubna roku dva tisíce tři.Za nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 30 kusů(slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií, znějících namajitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, tedy částka66.730,- Kč (slovy:šedesátšesttisícsedmsettřicetkorun českých),bude emisním ážiem.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy oupsání nových akcií mezi jediným akcionářem a obchodníspolečností Hotel Příchovice a.s., se sídlem Praha 1,Bartolomějská 1/291, PSČ 110 00, identifikační číslo 26751071,bude sídlo obchodní společnosti Hotel Příchovice a.s., tedyPraha 1, Bartolomějská 1/291, PSČ 110 00.Obchodní společnost Hotel Příchovice a.s. doručí jedinémuakcionáři, Herbertu Friedrichovi, bytem Příchovice 619, 468 48Kořenov- Příchovice, r.č.: 660611/0566, nejpozději do 90 (slovy:devadesáti) dnů ode dne právní moci usnesení o zapsánírozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, ato formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oprotipodpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručení tohotonávrhu jedinému akcionáři bude dnem počátku běhu lhůty proupsání akcií.Lhůta pro upsání nových akcií jediným akcionářem, tedy lhůta prouzavření smlouvy o upsání akcií, bude činit třicet dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Celkový emisní kurs všech takto upisovaných 30 kusů (slovy:třicet kusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele, vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč(slovy: jedenmilionkorun českých), činí 30,066.730,- Kč(slovy: třicetmilionůšedesátšesttisícsedmsettřicetkorun českých).Jedinému akcionáři budou tedy tyto nové akcie nabídnuty k upsáníza celkový emisní kurz upisovaných akcií ve výši 30,066.730,-Kč,(slovy: třicetmilionůšedesátšesttisícsedmsettřicetkorun českých).Nepeněžitý vklad, kterým jediný akcionář splatí upsané akcie,bude povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dneupsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií apřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu,tedy pro předání písemného prohlášení podle § 60 odst. 1obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitostí, jejž budoupředmětem nepeněžitého vkladu, bude adresa těchto nemovitostí,tedy Příchovice č.p. 600, okres Jablonec nad Nisou.B) peněžitým vkladem:Jediný akcionář upíše nové akcie též peněžitým vkladem ve výši2.000.000,- Kč(slovy: dvamilionykorun českých).Za tento peněžitý vklad budou jedinému akcionáři, HerbertuFriedrichovi, bytem Příchovice 619, 468 48 Kořenov- Příchovice,r.č. : 660611/0566, vydány 2 ks(slovy: dva) kusy nových,kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč(slovy:jedenmilionkorun českých).Upisovatel je povinen nejpozději do 1(slovy: jednoho) měsíce oduzavření smlouvy o upsání akcií, splatit na zvláštní účetspolečnosti Hotel Příchovice, a.s.založený ve smyslu a zapodmínek daných § 204 obchodního zákoníku v platném znění ubanky Komerční banka a.s., pobočka Praha 4, Novodvorská, číslozvláštního účtu pro složení zvýšení základního kapitálu:199223920227/0100, a to nejméně ve výši 30%(slovy: třicetiprocent) jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií, zbývajícíčást nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny jedinému akcionáři během 30tidnů poté, co akcionář plně splatí jmenovitou hodnotu akcií azvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku.Místem pro upisování nových akcií , tedy pro uzavření smlouvy oupsání nových akcií mezi jediným akcionářem, HerbertemFriedrichem, bytem Příchovice 619, 468 48 Kořenov - Příchovice,r.č.:660611/0566 a obchodní společností Hotel Příchovice a.s.,se sídlem Praha 1, Bartolomějská 1/291, PSČ 110 00,identifikační číslo 26751071, bude sídlo obchodní společnostiHotel Příchovice a.s., tedy Praha 1, Bartolomějská 1/291, PSČ110 00.Obchodní společnost Hotel Příchovice a.s.doručí nejpozději dodevadesáti dnů ode dne právní moci usnesení o zapsání rozhodnutío zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku jedinémuakcionáři, Herbertu Friedrichovi, písemný návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu neboosobním předáním jedinému akcionáři oproti podpisu, s tím, že vtomto návrhu uvede, že den doručení tohoto návrhu určitémuzájemci bude dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií.Lhůta pro upsání nových akcií jediným akcionářem, tedy lhůta prouzavření smlouvy o upsání akcií, bude činit třicet dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Celkový emisní kurs všech takto upisovaných 2 kusů (slovy: dvoukusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy:jedenmilionkorun českých), činí 2,000.000,- Kč(slovy:dvamilionykorun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů