Trendy

1 934 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 154 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

71 079 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.5.2003 Praha 10, Mukařovská 1740, PSČ 10000

26772248

DIČ

od 1.1.2005

CZ26772248

Datová schránka

443efmx

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8174

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.7.2012

60 400 000 Kč

Historické jmění

15.12.2004 - 11.7.2012

86 200 000 Kč

3.5.2003 - 15.12.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

8600000078 / 7940

Historické provozovny

3.5.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mukařovská 1740/22, 100 00, Praha - Strašnice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 3. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. dubna 2012 - 11. července 2012 : Valná hromada rozhodla o snížení kapitálu za těchto podmínek:I. Rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 25.800.000,- Kč (slovy: ... dvacet pět milionů osm set tisíc korun českých), tj. z částky 86.200.000,- Kč (slovy: osmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých) nově na částku ve výši 60.400.000,- Kč (slovy: šedesát milionů čtyři sta tisíc korun českých);II. Důvod snížení základního kapitálu:důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 258 ks (slovy: dvě stě padesát osm kusů) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. v celkové jmenovité hodnotě 25.800.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set tisíc korun českých), a to akcie s pořadovými čísly 000001 až 000106 a 000501 až 000652, které společnost dosud nezcizila dle § 161b odst. 4) obchodního zákoníku;III. Způsob provedení snížení základního kapitálu:snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213 odst. 1) obchodního zákoníku, tj. ke snížení základního kapitálu společnost použije 258 ks (slovy: dvě stě padesát osm kusů) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s pořadovými čísly 000001 až 000106 a 000501 až 000652 ve vlastnictví společnosti;IV. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku společnost akcie s pořadovými čísly 000001 až 000106 a 000501 až 000652 ve vlastnictví společnosti zničí.V. O částku ve výši 25.800.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set tisíc korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál, se sníží zůstatek na účtu Základního kapitálu a zároveň se o tuto částku sníží zůstatek na účtu Vlastní akcie; Rozdíl mezi pořizovací cenou za koupi akcií a jejich jmenovitou hodnotu se vypořádá proti účtu Rezervní fond. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 2004 - 15. prosince 2004 : Jediný akcionář učinil dne 25. října 2004 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 84.200.000,- Kč (slovy: osmdesátčtyřimi... lionůdvěstětisíckorun českých), tj. ze stávající výše 2.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 86.200.000,- Kč.2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním : 842 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.3) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, vzhledem k tomu, že budou nabídnuty všechny k upsání.A) jedinému akcionáři Ing. Petru Málkovi, r.č. 570610/0873, trvale bytem Praha 1, Dlouhá 730/35 aB) jednomu určitému (předem určenému) zájemci Ing. Jiřímu Kovařčíkovi, r.č. 580318/0592, trvale bytem Praha 3, Hradecká 92/18.5) Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem,kde předmětem vkladu budea) nemovitý majetek, který je ve výlučném vlastnictví jediného akcionáře Ing. Petra Málka, a to:- dům č.p. 3116 ve Strašnicích (jiná stavba), post. na stav. parc. č. 3432/2, 3432/58 a 3489/3,- zastavěné plochy a nádvoří č. 3432/2 o výměře 621 m2, č. 3432/58 o výměře 29 m2 a 3489/3 o výměře 2 m2,vše v kat. území Strašnice, obec Praha, zaps. na LV 3240 u Kat. úřadu pro hl. m. Prahu, kat. pracoviště Praha, včetně příslušenství uvedené stavby hlavní: zpevněná plocha nájezdové rampy, venkovní schody, zdi podél nájezdu,b) nemovitý majetek, který je v podílovém spoluvlastnictví rovným dílem, tj. každého jednou polovinou, jediného akcionáře Ing. Petra Málka a jednoho určitého (předem určeného) zájemce Ing. Jiřího Kovařčíka, a to- dům čp. 1740 ve Strašnicích, post. na stav. parc. č. 3432/30, s touto zastavěnou plochou a nádvořím č. 3432/30 o výměře 1018 m2 v kat. území Strašnice, obec Praha, zaps. na LV č. 2349 u Kat. úřadu pro hl. m.Prahu, kat. pracoviště Praha.Stavba hlavní nemá příslušenství.6) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckých posudcích Ing. Ladislava Kubíka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a z oboru stavebnictví stavby obytné jmenovaného Městským soudem v Praze usnesením čj. Nc 4586/2003-24/2, ze dne 20.1.2004, právní moc dne 17.2.2004, č. znaleckého posudku 2143-41/2004, ze dne 14.3.2004 a č. znaleckého posudku 2221-119/2004, ze dne 6.8.2004, v nichž je předmět vkladu oceněn na celkovou částku 84.200.000,- Kč, z toho:a) nemovitosti zapsané na LV č. 3240 na 15.800.000,-Kč,b) nemovitosti zapsané na LV č. 2349 na 68.400.000,- Kč.7) Nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři Ing. Petru Málkovi a jednomu určitému (předem určenému) zájemci Ing. Jiřímu Kovařčíkovi za úhrnný emisní kurs 84.200.000,- Kč, a to ve lhůtě nejméně 14 (čtrnáct) dní a nejvýše 20 (dvacet) dní od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místo upsání bude na adrese Praha 10, Mukařovská 1740 v sídle společnosti. Lhůta k upsání akcií a místo upsání akcií budou jedinému akcionáři a jednomu určitému (předem určenému) zájemci oznámeny společností přímo v návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií jediným akcionářem a jedním určitým (předem určeným) zájemcem bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy je společnost povinna odeslat jedinému akcionáři a jednomu určitému (předem určenému) zájemci na jejich adresy, známé z tohoto notářského zápisu, do pěti dnů po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií budou úředně ověřeny. S ohledem na výše uvedené vlastnické a spoluvlastnické vztahy upíše v dohodě podle § 204 odst. 5 obch. zák.a) jediný akcionář Ing. Petr Málek 500 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele,o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč,b) jeden určitý (předem určený) zájemce Ing. Jiří Kovařčík 342 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele,o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.8) Jediný akcionář a jeden určitý (předem určený) zájemce, kteří upíší nové akcie, jsou povinni splatit celý nepeněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech nových akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od upsání akcií.9) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře a jednoho určitého (předem určeného) zájemce podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti spolu s předáním nemovitosti. Místo splacení nepeněžitého vkladu bude na adrese Praha 10, Mukařovská 1740.10) Po splacení nepeněžitého vkladu způsobem uvedeným v odst. 8 a v odst. 9 obdrží dosavadní jediný akcionář Ing. Petr Málek 500 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč a jeden určitý (předem určený) zájemce Ing. Jiří Kovařčík obdrží 342 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele,o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.11) Započtení na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští.12) Ukládá se představenstvu společnosti, aby nové akcie vydalo jedinému akcionáři a jednomu určitému (předem určenému) zájemci nejpozději do 2 (dvou) měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto akcií je vyzvalo doporučenými dopisy zaslanými na jejich adresy nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s uvedením místa převzetí a v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů