Trendy

2 513 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 486 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

38 206 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.9.2014 Nádražní 613/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

1.9.2012 - 18.9.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 613/38, PSČ 70200
11.11.2003 - 1.9.2012 Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200
31.12.2002 - 11.11.2003 Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p.305, PSČ 74770

26785315

DIČ

Není plátce DPH

31.12.2002 - 20.5.2016

CZ26785315

Datum vzniku

31. prosince 2002

Datová schránka

4f9fvpg

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2624

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.2.2010

20 277 424 Kč

Historické jmění

27.10.2008 - 23.2.2010

2 027 751 Kč

31.12.2002 - 27.10.2008

47 157 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 31. prosince 2002 : Společnost vznikla rozdělením akciové společnosti IVAX - CRa.s., IČ: 47675764, se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29,č.p. 305, s nerovnoměrným výměnným poměrem a vznikem dvou nov Společnost vznikla rozdělením akciové společnosti IVAX - CRa.s., IČ: 47675764, se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29,č.p. 305, s nerovnoměrným výměnným poměrem a vznikem dvou nov...ýchnástupnických společností, a to na základě rozhodnutí valnéhromady zanikající společnosti ze dne 25.6.2002. Na společnostpřešlo jmění zanikající společnosti uvedené v projekturozdělení. Druhou nástupnickou společností je IVAXPharmaceuticals s.r.o., se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29,č.p. 305, PSČ: 747 70. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2011 - 8. srpna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti První Opavská a.s. konaná dne 16.12.2010 od 11:OO hod. přijala usnesení následujícího znění:"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionář... em společnosti První Opavská, a.s., IČ: 26785315, se sídlem Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2624, (dále jen "společnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obch. zák.") je společnost GUSHER s.r.o., IČ: 28618017, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 35054, (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 428.885 kusů listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 43,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 18.442.055,- Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 90,95 % na základním kapitálu společnosti.Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,95% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením originálů akcií společnosti ve vlastnictví hlavního akcionáře představenstvu společnosti při předání žádosti osvolání této mimořádné valné hromady a současným předložením nabývacích titulů k těmto akciím.Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 90,95% základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní akcie společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii o jmenovité hodnotě 43,- Kč činí 127,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 498-32/10 vypracovaným dne 4. listopadu 2010 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem: Brno, Veveří 111, PSČ 61600 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák." zobrazit více skrýt více
  • 21. ledna 2010 - 23. února 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 10.12.2009 od 10:30 hod. přijala následující usnesení: " Valná hromada společnosti První Opavská a.s., IČ : 26785315, se sídlem Moravská Ostrav... a, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 (dále jen "společnost"), schvaluje zvýšení základního kapitálu z původní výše 2.027.751,-Kč, (slovy: dvamilionydvacetsedmtisícsedmsetpadesátjedna koruna česká) upsáním nových akcií o nejméně částku 17.972.280,-Kč (slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátdvatisícedvěstěosmdesát korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se připouští avšak maximálně do výše zvýšení o 18.249.759,-Kč (slovy: osmnáctmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícsedmsetpadesátdevět korun českých). O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 20.277.510,-Kč (slovy: dvacetmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícpětsetdeset korun českých). Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu bude činit nejméně 417.960 ks ( čtyřistasedmnáttisícdevětsetšedesát kusů) a nejvýše 424.413 ks ( čtyřistadvacetčtyřitisícečtyřistatřináct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun českých), které nebudou kótované. O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného upsání akcií. Upisování nových akcií emitenta proběhne ve třech kolech. Upisování akcií ve všech upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítntuí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií společnosti proběhne ve třech kolech: 1) V prvém kole budou moci nové akcie upsat na základě veřejné nabídky stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a iDeniku.cz. Připadne-li poslední den této lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Na jednu akcii společnosti s nominální hodnotou 43,-Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 9 (devět) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 43,-Kč (čtyřicettři korun českých). Emisní kurz pro akcie upisované na základě přednostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 43,-Kč (čtyřicettři korun českých) a bude splácen výhradně peněžitými vklady. Rozhodným dnem pro úpis akcií s využitím přednostního práva je první den lhůty k úpisu akcií s využitím přednostního práva. 2) Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve druhém kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem účinně upsaných akcií v prvním kole vůči celkovému počtu kusů účinně upsaných akcií v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi daným zájemcem a společností v místě úpisu, tj. v sídle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Emisní kurz pro akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva činí 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun českých) za jednu akcii a bude splacen výhradně peněžitými vklady. Upíše-li v prvním kole účinně nové akcie 100 a více osob, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, budou akcie ve druhém kole upisovatelům, kteří účinně upsali akcie v prvním kole, nabídnuty na základě veřejné nabídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve výše uvedeném poměru.3) Akcie, které nebudou účinně upsány předem určenými zájemci ve druhém kole upisování, budou ve třetím kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve třetím kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie ve druhém kole. Každý z těchto určených zájemců je ve třetím kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem účinně upsaných kusů akcií ve druhém kole vůči celkovému počtu kusů účinně upsaných akcií ve druhém kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve třetím kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určnými zájemci ve třetím kole činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosi upisované ve třetím kole upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi daným zájemcem a společností v místě úpisu, tj. v sídle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Emisní kurz pro akcie upisované ve třetím kole bez využití přednostního práva činí 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun českých) za jednu akcii a bude splacen výhradně peněžitými vklady. Upíše-li ve druhém kole účinně akcie 100 a více osob, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, budou akcie ve třetím kole upisovatelům, kteří účinně upsali akcie ve druhém kole, nabídnuty na základě veřejné anbídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve výše uvedeném poměru. Upisovatelé akcií ve všech kolech úpisu jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 10 (deset) dnů ode dne upsání nových akcií. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 233416488, kód banky 0300, vedený u banky Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Přednostní právo spojené s akciemi je vzhledem k tomu, že jsou akcie upisovány s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu." zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2008 - 27. října 2008 : Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie s původní jmenovitou hodnotou 1000,-Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 43,-Kč.Důvodem snížení z... ákladního kapitálu je umožnění vyplácení plnění akcionářům ve větším rozsahu s ohledem na ust.§ 178 obchodního zákoníku.Částka získaná snížením základního kapitálu bude použita k posílení kapitálových fondů zákoníku.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2008 - 27. října 2008 : Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 47.157.000,-Kč o částku 45.129.249,-Kč (slovy: čtyřicetpět milionů stodvacetdevět tisíc dvěstěčtyřice... tdevět korun českých). Nová výše základního kapitálu činí 2.027.751,-Kč (slovy: dva miliony dvacetsedm tisíc sedmsetpadesátjedna korun českých). Výše vlastního kapitálu se nezmění. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2008 - 27. října 2008 : Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 12.5.2008:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů