Trendy

278 155 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

8 081 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

1 116 097 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2006 Praha 5, Štefánikova 18/25, PSČ 15000

Historické adresy

22.3.2004 - 22.6.2006 Ostrava - Přívoz, Nádražní 545/166, PSČ 70200

26830400

DIČ

od 25.11.2011

CZ26830400

1.4.2004 - 31.12.2010

CZ26830400

Datum vzniku

22. března 2004

Datová schránka

2wpdv86

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2772

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.3.2006

252 000 000 Kč

Historické jmění

22.3.2004 - 20.3.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

203111480 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EMULZ a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouv... y o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splácení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 9. Celý emisní kurs upsaných akcií jsou určití zájemci povinni splatit peněžitými vklady ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet ... společnosti číslo 277836650267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií upsaných určitým zájemcem společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EMULZ a.s. ve výši 92.000.000,-Kč za určitým zájemcem společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část peněžité pohledávky společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. za společností EMULZ a.s. ve výši 92.000.000,-Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. února 2006 mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., na straně jedné jako postupitelem, a společností EMULZ a.s., na straně druhé jako postupníkem, ohledně pohledávky za společností LUKR a.s., se sídlem Pohraniční stráže 192, 348 13 Chodová Planá, IČ 252 30 280, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785, z titulu smlouvy o půjčce reg. číslo SP/2/2004 uzavřené dne 8. dubna 2004 ve výši 92.358.904,-Kč.Připouští se možnost, aby část emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem Ing. Karlem Krištofem byla splacena započtením pohledávek tak, že proti části pohledávky společnosti EMULZ a.s. za určitým zájemcem Ing. Karlem Krištofem z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií ve výši 157.641.096,-Kč byla započtena peněžitá pohledávka Ing. Karla Krištofa za společností EMULZ a.s. ve výši 157.641.096,-Kč z titulu kupní ceny ze smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 3. února 2006 mezi Ing. Karlem Krištofem, na straně jedné jako převodcem, a společností EMULZ a.s., na straně druhé jako nabyvatelem, ohledně převodu 250 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč emitovaných v listinné podobě společností IMPERIO REGERE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 110 00, IČ 259 20 049, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6228. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-Kč.
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EMULZ a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpis... u, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Sm... louva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EMULZ a.s. v Ostravě, Přívoz, Nádražní 545/166, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden... měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 4. Upsání všech 250 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 92 kusů kmen... ových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČ 268 30 400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B., číslo vložky 980, (dále též jen "Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s." nebo "určitý zájemce"),b) upsání 158 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Karlu Krištofovi, r.č. 48 01 25 /092, bytem Chodová Planá 204,(dále též jen "Ing. Karel Krištof" nebo "určitý zájemce"). zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ust. § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku do notářského záp... isu. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 250 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, ... tedy stejného druhu, a nebudou kótované. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 250.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : Dne 6. února 2006 učinil jediný akcionář společnosti EMULZ a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti EMULZ a.s., takto:
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : j) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jed... iného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií.
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : h) Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : g) Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 277836650267/0100.
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : f) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : e) Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Nádražní 545/166, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 a lhůta k upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů ode dne nabytí právní moci ... Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli písemně zásilkou doručenou jemu osobně nebo do jeho vlastních rukou na adresu jeho bydliště výše uvedenou. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : d) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci - jedinému akcionáři : Tomáši Kusákovi, rodné číslo 650907/1492, bytem Slovanská 13/... 1226, Havířov - Město a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to:80 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě,
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : b) Základní kapitál obchodní společnosti EMULZ a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 8,000.000,-Kč, slovy: osmmilionů korun českých, ze stávajících 2,000.000,- Kč, ... slovy: dvoumilionů korun českých, na výši 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajiště... ní zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může vklad využít k svému podnikání. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 21. února 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti EMULZ a.s. o zvýšení základního kapitálu
posunout dolů