Trendy

7 760 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

735 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

78 091 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

8.8.2011 - 29.8.2012 Brno, Holzova 14/730, PSČ 62800
5.10.2004 - 8.8.2011 Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 63900
8.9.2003 - 5.10.2004 Brno, Vinohrady or.č.45,č.p.794, PSČ 60300

26904675

DIČ

Není plátce DPH

16.9.2003 - 29.8.2012

CZ26904675

Datum vzniku

8. září 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. srpna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. srpna 2012

Historické názvy

8.9.2003 - 29.8.2012

FM real a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3932

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.10.2004 - 29.8.2012

72 000 000 Kč

5.12.2003 - 5.10.2004

2 000 000 Kč

8.9.2003 - 5.12.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2012 - 29. srpna 2012 : Společnost FM real a.s. zanikla fúzí sloučením s přechodem jmění na nástupnickou společnost SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120... 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378. zobrazit více skrýt více
  • 9. června 2004 - 5. října 2004 : Usnesením valné hromady akciové společnosti ze dne 13. dubna 2004 bylo rozhodnuto o tom, že:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát mi... lionů korun českých), tj. z částky 2,000.000,- Kč na částku 72,000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdva miliony korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 70,000.000,- Kč se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 70 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých na jednu akcii.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstavají nezměněny.c) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie nabídnuty k upsání těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci") Antonín Fiala, r.č. 510917/125, bytem Starovice č.p. 186, PSČ 693 01, 35 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii a JUDr. Eduard Mensa, r.č. 490122/066, bytem Brno, Míčkova 66, č.p. 1295, PSČ 614 00, 35 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii.d) Emisní kurs upisovaných akcií se stanoví podle ocenění nepeněžitého vkladu posudkem tak, že částka ocenění přesahující částku 70,000.000,- Kč bude poměrně rozdělena na jednotlivé akcie a s přičtením jmenovité hodnoty bude tvořit emisní kurs. Emisní kurs jedné akcie takto činí 1,021.075,- Kč, celkem tedy emisní kurs 70 ks akcií činí 71,475.250,- Kč.e) Oba předem určení zájemci upíší akcie, jejichž emisní kurs se stanoví způsobem ad d) shora ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností v písemné formě, podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej předem určeným zájemcům ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -- Lhůta k uzavření dohody akcionářů se stanoví v délce 15 dnů od doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. Předem určení zájemci jsou oprávněni uzavřít smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti.f) Schvaluje se, aby emisní kurs 70 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, tj. o celkové nominální hodnotě 70,000.000,- Kč byl splacen předem určenými zájemci Antonínem Fialou a JUDr. Eduardem Mensou nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, který je blíže specifikován takto:- nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství, ke kterým mají oba předem určení zájemci vlastnické právo, každý v rozsahu ideální poloviny, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na listu vlastnictví č. 7605 pro obec Brno, katastrální území Líšeň, a to:(1) Pozemky níže specifikované, včetně všech porostů:- pozemek p.č. 2813/3 o výměře 50 m2 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,- pozemek p.č. 3090/50 o výměře 28 m2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 3090/74 o výměře 5.441 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 3090/77 o výměře 90 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 3090/78 o výměře 86 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 3090/80 o výměře 735 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 3090/81 o výměře 66 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 3090/85 o výměře 3.178 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,- pozemek p.č. 3090/86 o výměře 195 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,- pozemek p.č. 3090/88 o výměře 6 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,- pozemek p.č. 3090/89 o výměře 29 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,- pozemek p.č. 3090/90 o výměře 206 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,- pozemek p.č. 3090/91 o výměře 143 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,- pozemek p.č. 3094/8 o výměře 688 m2 zahrada,- pozemek p.č. 4185/52 o výměře 11 m2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 4185/76 o výměře 252 m2 orná půda,- pozemek p.č. 4185/120 o výměře 55 m2 ostatní plocha.(2) Budovy bez přiděleného evidenčního i popisného čísla, a to budova postavená na pozemku p.č. 3090/74, budova postavená na pozemku p.č. 3090/77, budova postavená na pozemku p.č. 3090/78, budova postavená na pozemku p.č. 3090/80 a budova postavená na pozemku p.č. 3090/81(3) Ostatní stavby a venkovní úpravy postavené na pozemcích výše uvedených, zejména vodovodní přípojky, vodoměrné šachty, kanalizace odvodňovací, splašková i dešťová, zpevněné plochy, opěrné zdi a ploty, venkovní schody.- nemovitost, ke které mají oba předem určení zájemci vlastnické právo, každý v rozsahu ideální jedné 31/72, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na listu vlastnictví č. 4978 pro obec Brno, katastrální území Líšeň, a to:Pozemek níže specifikovaný, včetně všech porostů:- pozemek p.č. 3090/1 o výměře 37.232 m2 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha. Uvedené nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Romana Křivánka, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2004 pod č.j. 50 Nc 6146/2003-10. Znalecký posudek zpracovaný pod č. 698/2004 ze dne 2. února 2004 uvádí výslednou cenu nemovitostí výše uvedených ve výši 71.475.250,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude tedy vydáno celkem 70 akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každé, celkem tedy o jmenovité hodnotě 70,000.000,- Kč. Jde o akcie kmenové na majitele v listinné podobě.g) Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kursu jimi upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání (uzavření dohody akcionářů) tak, že předají společnosti osobě spravující splacené vklady písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 Obch. zák. s úředně ověřenými podpisy a současně fakticky i protokolárně (podpisem protokolu o předání nemovitostí) předají společnosti osobě spravující splacené vklady určené nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 Obch. zák. musí vkladatelé předat společnosti před zápisem do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů