Trendy

26 886 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 580 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

35 868 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.5.2006 Praha 6, Karlovarská 1698/1, PSČ 16300

Historické adresy

3.1.2004 - 10.5.2006 Praha 6, Nad Manovkou 310/65, PSČ 16100

27107469

DIČ

Není plátce DPH

26.1.2004 - 31.12.2015

CZ27107469

Datum vzniku

3. ledna 2004

Datová schránka

snidfy2

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9038

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2017

2 000 000 Kč

Historické jmění

19.7.2005 - 3.1.2017

25 000 000 Kč

3.1.2004 - 19.7.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 5. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 3. září 2013 : U společnosti Czech REIT a.s., IČ: 27107469, se sídlem Praha 6, Karlovarská 1698/1, PSČ 163 00, došlo v souladu s projektem rozdělení k odštěpení části jejího jmění, které převzala U společnosti Czech REIT a.s., IČ: 27107469, se sídlem Praha 6, Karlovarská 1698/1, PSČ 163 00, došlo v souladu s projektem rozdělení k odštěpení části jejího jmění, které převzala... nástupnická společnost Honister SE, IČ: 24259543, se sídlem Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo náměstí 2859/12, PSČ 130 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. srpna 2016 - 3. ledna 2017 : Základní kapitál Společnosti se sníží o částku 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých) a nová výše základního kapitálu Společnosti bude činit 2.000.000,- Kč (slov... y: dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením hodnoty akcií Společnosti, a to konkrétně tak, že nominální hodnota všech 1.250 kusů akcií Společnosti bude snížena z částky 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na 1.600,- Kč (slovy: tisíc šest set korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že Společnost prodala část svého nemovitostního portfolia a současná výše základního kapitálu je pro Společnost nadbytečná a Společnost nemá pro tyto peněžní prostředky smysluplné využití. Ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dní po zápisu snížení základního kapitálu Společnostido obchodního rejstříku budou finanční prostředky odpovídající částce snížení základního kapitálu Společnosti (tzn. částka ve výši 23.000.000,- Kč) vyplaceny jedinému akcionáři Společnosti, a to na bankovní účet, jehož číslo jediný akcionář sdělí Společnosti bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, předloží jediný akcionář Společnosti všechny své akci Společnosti (tj. 1.250 ks akcií) za účelem provedení jejich výměny. Společnost vydá 1.250 kusů nových akcií s nominální hodnotou 1.600,- Kč (slovy: tisíc šest set korun českých) a předá je jedinému akcionáři oproti vrácení všech stávajících akcií. O této výměně akcií a předání nových akcií jedinému akcionáři bude sepsán protokol. Stávající akcie Společnosti budou skartovány, přičemž Společnost o skartaci akcií sepíše protokol. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2005 - 19. července 2005 : Valná hromada obchodní společnosti Czech REIT a.s. přijala dne 30.3.2005 tato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení zák... ladního kapitálu společnosti takto:1) základní kapitál společnosti ve výši 2,000.000,- Kč se z důvodu posílení a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti zvyšuje o částku 23,000.000,- Kč na částku 25,000.000,- Kč, a to upsáním 1.150 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč. Emisní kurz každé akcie činí 20.000,- Kč.2) upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle§ 204a obch. zák. , neboť všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obch. zák. Důležitým zájmem společnosti je jednak zájem na snížení závazků společnosti ( zejména z hlediska obchodních vztahů k obchodním partnerům), když není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky upisovatelům vracela, a jednak skutečnost, že nepeněžitý vklad tvořený nemovitostmi v k.ú. Michle, obci Praha společnost využije při své podnikatelské činnosti ( pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor).4) pro případ, že by všechny nové akcie nebyly upsány na základě dohody akcionářů, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům; zvýšení základního kapitálu bude neúčinné.5) dohoda akcionářů bude uzavřena ve formě notářského zápisu ve lhůtě 30 kalendářních dnů po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v sídle společnosti nebo v Notářském úřadu JUDr. Ivany Kruškové, Seifertova 9, 130 00 Praha 3. Počátek běhu lhůty pro uzavření dohody akcionářů bude spolu s určením místa písemně oznámen akcionářům přítomným na této valné hromadě na adresu uvedenou s listině přítomných. Akcionáři přítomní na této valné hromadě jsou povinni v případě, že převedou vlastnické právo ke svým akciím na třetí osobu, informovat třetí osobu o lhůtě a místě stanoveném pro uzavření dohody akcionářů. Nebudou-li k upisování akcií ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Emisní kurz takto vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.6) valná hromada schvaluje, aby 750 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč bylo upsáno akcionářem panem Ing. arch. Miroslavem Ilinčevem, r.č. 51 11 11/309, trvale bytem na adrese Praha 6 - Ruzyně, Nad Manovkou č. 65/310, PSČ: 161 00, stát Česká republika, a splaceno tímto penenětým vkladem:a) nebytová jednotka č. 1413/1 - jiný nebytový prostor nacházející se v budově čp. 1413, jiné stavbě v části obce Michle, na parcele p.č. 558/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2 ( dále jen "budova"), s níž je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl k pozemku - parcele p.č. 558/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2 v k.ú. Michle, obci Praha ( dále jen "pozemek") ve výši 705/5.502,b) nebytová jednotka č. 1413/2 - garáž nacházející se v budově, s níž je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku ve výši 202/5.502,c) nebytová jednotka č. 1413/3 - garáž nacházející se v budově, s níž je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku ve výši 143/5.502,d) nebytová jednotka č. 1413/4 - garáž nacházející se v budově, s níž je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku ve výši 164/5.502,e) nebytová jednotka č. 1413/7 - jiný nebytový prostor nacházející se v budově, s níž je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku ve výši 1.940/5.502,f) spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/6 parcely p.č. 558/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, v k.ú. Michle, obci Praha.7) hodnota nepeněžitého vkladu je určena ve znaleckém posudku č. 2583-07/2005 vypracovaném znalcem panem Ing. Jiřím Rauchem, bytem Nad Výšinkou 2643/14, 150 00, Praha 5 - Smíchov, jmenovným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22.12.2004 č.j. Nc 4842/2004-7 a ze dne 14.01.2005 č.j. Nc 4019/2005-4, na částku 15,000.000,- Kč.8) nepeněžitý vklad schválený valnou hromadou bude splacen v sídle společnosti do 14 kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů.9) splacení emisního kurzu zbývajících 400 ks upisovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč započtením se připouští. Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů za společností proti pohledávkám společnosti za upisovateli na splacení emisního kurzu akcií:a) pohledávka pana Ireneje Ilinčeva, r.č. 77 02 04/0302, trvale bytem na adrese Praha 6 - Ruzyně, Nad Manovkou č. 65/310, PSČ: 161 00, stát Česká republika, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 13.9.2004 ve výši 6,000.000,- Kč ; připouští se započtení celé výše této pohledávky, tj. částka 6,000.000,- Kč,b) pohledávka pana Ing. arch. Miroslava Ilinčeva, r.č. 51 11 11/309, trvale bytem na adrese Praha 6 - Ruzyně, Nad Manovkou 65/310, PSČ: 161 00, stát Česká republika, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 13.9.2004 ve výši 2,000.000,- Kč; připouští se započtení celé výše této pohledávky, tj. částka 2,000.000,- Kč.10) pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení peněžitých pohledávek dle bodu 9) je následující:a) představenstvo společnosti doručí návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek příslušnému upisovateli do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody akcionářů na jeho adresu uvedenou v listině přítomných,b) smlouva o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o započtení akceptovaný upisovatelem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla,c) smlouva o započtení musí být uzavřena do 5 kalendářních dnů od doručení jejího návrhu upisovateli, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.11) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů