Trendy

1 971 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 861 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

23 132 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 4.5.2015 Za Lázeňkou 536, Dubeč, 107 00 Praha 10

Historické adresy

17.12.2003 - 4.5.2015 Praha 10 - Dubeč, Za Lázeňkou č.p. 536, PSČ 10000

27111857

DIČ

od 2.1.2006

CZ27111857

Datum vzniku

17. prosince 2003

Datová schránka

ggseetr

Historické názvy

4.5.2015 - 19.5.2015

H-LEZOK, a.s.

17.12.2003 - 4.5.2015

H-LEZOK, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9068

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2006

15 000 000 Kč

Historické jmění

3.6.2005 - 25.1.2006

5 900 000 Kč

17.12.2003 - 3.6.2005

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

187508241 / 0300

Historické provozovny

31.3.2014 - 1.9.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Přátelství 64/70, 104 00, Praha 10 - Uhříněves

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. ledna 2006 - 2. července 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 25.10.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti H-LEZOK, a.s. z část... ky 5.900.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých) o částku 9,100.000,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto tisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 15,000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) takto:a) peněžitým vkladem ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých),b) nepeněžitým vkladem ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to následujícími nemovitostmi:- nebytovou jednotkou č. 607/250 (dílna nebo provozovna), umístěnou v budově čp. 607 v Troji, postavené na pozemku parc. č. 1306/11 - zastavěná plocha a nádvoří katastrální území Troja včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího k této nebytové jednotce ve výši ideálních jeden tisíc pět set šedesát/jedno sto třináct tisíc dvě stě dvacet na společných částech budovy čp. 607 v Troji, postavené na pozemku parc. č. 1306/11 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Troja a na pozemku parc. č. 1306/11 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Troja, zapsané na listu vlastnictví č. 4628 pro katastrální území Troja, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjistěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Moláčka, bytem Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685, jmenovného rozhodnutím Krajského soudu v PRaze, ze dne 26.10.1993, č.j. Spr. 4130/92, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.07.2005, č.j. Nc 4513/2005-12, které nabylo právní moci dne 03.08.2005, a to znaleckým posudkem č. 10956 172-5/2005 ze dne 20.09.2005 a činí 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno:- osm kusů kmenových akcií na majetele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),- jeden kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).3. Na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem bude upsáno: deset kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).4. Osm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Vladimíru Kozohorskému, r.č. 631120/2029, bytem Praha 3, - Vinohrady, Libická 1832/5.5. Jeden kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem, bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Vladimíru Kozohorskému, r.č. 330523/031, byte Praha 4, Kotorská 1577.6. Deset kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených nepeněžitým vkladem bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci panu Vladimíru Kozohorskému, r.č. 631120/2029, bytem Praha 3 - Vinohrady, Libická 1832/5.7. Akcie společnosti H-LEZOK, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti H-LEZOK, a.s., IČ: 27111857, na adrese Praha 10, Dubeč, Za Lázeňkou č.p. 536, v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.8. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti H-LEZOK, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná běžet každému z nich prvý den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitésti podle ustanovení § 203, odst. 2, písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku.9. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zá, provedeno ve lhůtě třicet (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.11. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Vladimíra Kozohorského, ř.č. 631120/2029, bytem Praha 4, Kotorská 1577 vůči společnosti H-LEZOK, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu části jím upsaných nových akcií - čtyř kusů akcií o jmenovíté hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), vzniklé z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené ve smyslu ust. § 497 a násl. Obchodního zákoníku dne 07.10.2005, znějící na částku ve výši 2,000.000.- Kč (slovy: dva miliony korun českých), kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst v plné výši.12. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 11. tohoto usnesení.13. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci panu Vladimíru Kozohorskému, r.č. 631120/2029, bytem Praha 3 - Vinohrady, Libická 1832/5 je povinno H-LEZOK, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do patnáct (15) dnů ode dne , kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií.14. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesně označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dnio uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení na úhradu jaké ciferně vyjádředné části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se zapčítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci.15. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akci.16. Deset kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), bude splaceno nepeněžitým vkladem, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to následujícími nemovitostmi:nebytovou jednotkou č. 607/250 (dílna nebo provozovna), umístěnou v budobě čp. 607 v Troji, postavené na pozemku parc. č. 1306/11 - zastavěná placha a nádvoří, katastrální území Troja včetně spoluvlastnického podílu přináležejícího k této nebytové jednotce ve výši ideálních jeden tisíc dvě stě dvacet na společných částech budovy čp. 607 v Troji, postavené na pozemku parc. č. 1306/11 - zastavěná plocha a na nádvoří, katastrální území Troja a na pozemku parc. č. 1306/11 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Troja, zapsané na listu vlastnictví č. 4628 pro katastrální území Troja, obec Praha , u Katastralního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáš Moláčka, bytem Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 26.10.1993, č.j. Spr. 4130/92, který byl proi ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.07.2005, č.j. Nc 4513/2005-12, které nabylo právní moci dne 03.08.2005, a to znaleckým posudkem č. 1095 172-5/2005 ze dne 20.09.2005 a číní 5,000.000,- Kč. (slovy: pět milionů korun českých).Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele pana Vladimíra Kozohorského, ř.č. 631120/2029, bytem Praha 3 - Vinohrady, Libická 1832/5 v souladu s ust. § 60 odst. 2 obcho. zák, určeným spolenosti H-LEZOK, uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí na adrese Oltštýnská 1, Praha 8.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno deset kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).17. Na úphradu emisního kurzu čtyř nových kmenových akcií na mejitele, v listinné podobě, o jemnovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem je povinen předem určený zájemce pan VLadimír Kozohorský, r.č. 631120/2029, bytem Praha 3 - Vinohrady, Libická 1832/5 splatit ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Peněžitý vklad musí být splacen na účet č. 199124798/0300, vedený u ĆSOB, a.s.18. Na úhradu emisního kurzu nové kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem, je povinen předem určený zájemce pan Vladimír Kozohorský, r.č. 330523/031, bytem Praha 4, Kotorská 1577 splatit ve lhůtě ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií 100% jmenovité hodnoty jím upsané akcie. Peněžitý vklad musí být splacen na účet č. 199124798/0300, vedený u ČSOB, a.s..19. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě.20. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.21. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 18. května 2005 - 2. července 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 16.3.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti H-LEZOK, a.s., z část... ky 3,000.000.,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) o částku 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 5,900.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Upsáno bude 29 (slovy dvacet devět) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání panu Vladimíru Kozohorskému, r.č. 330523/031, bytem Praha 4 - Nusle, Kotorská 1577/26.4. Akcie společnosti H-LEZOK, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti H-LEZOK, a.s., IČ: 27111857, na adrese Praha 10, Dubeč, za Lázeňskou č.p. 536, PSČ 100 00 v pracovní dny v době od 10,00 do 16,00 hodin.5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem, bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti H-LEZOK, a.s., proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých, vzniklé z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené ve smyslu ust. § 497 a násl. Obchodního zákoníku dne 13.9.2004, znějící na částku ve výši 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých), kterou lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst v plné výši.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7. tohoto usnesení.9. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti H-LEZOK, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií.10. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci.11. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.12. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů