Trendy

189 214 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

2 565 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

242 145 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

7.9.2010 - 1.1.2012 Brno, Holandská /3, PSČ 63900
5.10.2007 - 7.9.2010 Brno, Holandská 8, PSČ 63900
17.10.2005 - 5.10.2007 Brno, Nám. 28. dubna 48, PSČ 63500
2.9.2004 - 17.10.2005 Praha 1, Klimentská 46, PSČ 11002
4.2.2004 - 2.9.2004 Praha 1, Opatovická 2, PSČ 11000

27116522

DIČ

Není plátce DPH

11.10.2005 - 1.1.2012

CZ27116522

Datum vzniku

4. února 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2012

Historické názvy

24.10.2005 - 1.1.2012

Computer Press, a.s.

4.2.2004 - 24.10.2005

FP International a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9095

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.9.2008 - 1.1.2012

71 064 000 Kč

22.12.2005 - 1.9.2008

142 128 000 Kč

4.2.2004 - 22.12.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2012 - 1. ledna 2012 : Obchodní společnost Computer Press, a.s., se sídlem Brno, Holandská 3, PSČ 63900, IČ: 27116522 se z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně vymazává ke dni 1.1.2012. ... Právním důvodem výmazu společnosti Computer Press, a.s. je zánik v důsledku převzetí jmění společnosti Computer Press, a.s. společností Albatros Media a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 14000, IČ: 28377141, jako právním nástupcem v rámci vnitrostátní fúze sloučením. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2008 - 1. ledna 2012 : V souvislosti s rozhodnutím o rozdělení společnnosti rozhodl dne 6.srpna 2008 jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 220zb odst.6 obchodního zákoníku ve znění ... platném do 30. června 2008 o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti Computer Press, a.s. o částku 71 064 000,- Kč z dosavadních 142 128 000,- Kč na 71 064 000,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z 2 000,-Kč na 1 000,-Kč. Akcionáři jsou povinni předložit akcie vydané rozdělovanou společností Computer Press, a.s., ve lhůtě 60 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2008 - 1. ledna 2012 : Společnost Computer Press, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti CPress Media, a.s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, na kterou přešlo jmění, jež je ... uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady dne 6.srpna 2008. zobrazit více skrýt více
  • 15. července 2008 - 1. ledna 2012 : Dne 2.7.2008 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Computer Press, a.s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, IČ: 271 16 522, jako prodávajícím na stra... ně jedné, a společností M E D I A T E L, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 137/16, PSČ 180 00, IČ: 267 57 052, jako prodávajícím na straně druhé. Podle uvedené Smlouvy o převodu části podniku ze dne 2.7.2008 přešly na společnost M E D I A T E L, spol. s r.o. s účinností od 8.7.2008 veškerá práva a závazky spojené s předmětem prodeje - částí podniku prodávajícího společnosti Computer Press, a.s. - divizí "TRAVEL GUIDE" působící v oblasti rekreačních a ubytovacích služeb. zobrazit více skrýt více
  • 11. října 2005 - 1. ledna 2012 : Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společnostmi CP Books, a.s., se sídlem na adrese Brno, Náměstí 28. dubna 48, okres Brno-město, PSČ 635 00, IČ 269495... 39 a Computer Press Media, a.s. se sídlem na adrese Brno, Náměstí 28. dubna 48, okres Brno-město, PSČ 635 00, IČ 26949555, jako společnostmi zanikajícími. Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti CP Books, a.s., a jmění společnosti Computer Press Media, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2005 - 14. října 2005 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 140.128.000,- (sto čtyřicet milionů sto dvacet osm tisíc korun český... ch) upsáním nových akcií na hodnotu 142.128.000 (sto čtyřicet dva milionů sto dvacet osm tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 70.064 (sedmdesát tisíc šedesát čtyři) kusů kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč. Akcie nebudou kótované.Emisní kurz těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelům, důvodu a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.Společnost Riverside Europe Publishing, LLC., jako jediný akcionář společnosti má podle ust. § 204a ost. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Společnost se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při výše uvedeném zvýšení základního kapitálu společnosti v důležitém zájmu společnosti, kterým je zajištění finanční stability společnosti.Všechny akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to (i) společnosti Riverside Europe Publishing, LLC se sídlem 630 Fifth Avenue, Suite 2415, New York, NY 10111 USA a (ii) panu Jiřímu Hlavenkovi, r.č. 641026/0769, bytem Braníškov 54, okres Brno-venkov, PSČ 664 71, přičemž společnoti Riverside Europe Publishing, LLC bude nabídnuto k upsání 52.298 (slovy: padesát dva tisíc dvě stě devadesát osm) kusů akcií společností s celkovým emisním kurzem odpovídajícím částce 104.596.000,- Kč (slovy: sto čtyři miliony pět set devadesát šest tisíc korun českých) a panu Jiřímu Hlavenkovi bude nabídnuto k upsání 17.766 (slovy: sedmnáct tisíc sedm set šedesát šest) kusů akcií společností s celkovým emisním kurzem odpovídajícím částce 35.532.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set třicet dva tisíce korun českých).Pro zvýšení základního kapitálu:a) místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti na adrese Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02 v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání práva úpisu je čtrnáct dnů a počne běžet následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž tento návrh bude zaslán předem určeným zájemcům do tří pracovních dnů po zapsání tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) návh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům společností zaslán písemně, doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou nebo prostřednictvím kurýrní služby. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na této smlouvě musí být písemně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku;d) emisní kurs každé upisované akcie činí 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých);Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Riverside Europe Publishing, LLC se sídlem 630 Fifth Avenue, Suite 2415, New York, NY 10111 USA vůči společnosti ve výši 104.596.000,- Kč (slovy: sto čtyři miliony pět set devadesát šest tisíc korun českých) na splacení úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 30. května 2005 mezi společností Riverside Europe Publishing, LLC jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti vůči společnosti Riverside Europe Publishing, LLC na splacení emisního kursu všech jí upsaných akcií. Tímto započtením bude emisní kurs všech akcií upsaných společností Riverside Europe Publishing, LLC zcela splacen.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky pana Jiřího Hlavenky, r.č. 641026/0769, bytem Braníškov 54, okres Brno-venkov, PSČ 664 71 vůči společnosti na zaplacení části kupní ceny ve výši 35.532.000,- (slovy: třicet pět milionů pět set třicet dva tisíce korun českých) za 2.615 ks akcií společnosti CP Books, a.s. a 2.615 ks akcií společnosti Computer Press Media, a.s. na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi panem Jiřím Hlavenkou a dalšími osobami jako převodci a společností jako nabyvatelem dne 31. května 2005 proti pohledávce společnosti vůči panu Jiřímu Hlavenkovi na splacení emisního kursu všech jím upsaných akcií. Tímto započtením bude emisní kurz všech akcií upsaných panem Jiřím Hlavenkou zcela splacen.Jediný akcionář zastoupený účastníkem prohlašuje, že obě pohledávky k dnešnímu dni existují a že je uznává co do důvodu a výše.Pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto:Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost ve lhůtě patnácti dnů od upsání akcií výše uvedenými určenými zájemci, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce Riverside Europe Publishing, LLC se sídlem 630 Fifth Avenue, Suite 2415, New York, NY 10111 USA, respektive na adresu trvalého bydliště předem určeného zájemce Jiřího Hlavenky, r.č. 641026/0769, bytem Braníškov 54, okres Brno-venkov, PSČ 664 71.Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu.Smlouva o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
posunout dolů