Trendy

23 150 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 309 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

69 238 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.5.2017 Staroměstské náměstí 604/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

19.1.2005 - 2.5.2017 Praha 1, Staroměstské nám. 14 čp.604, PSČ 11000
28.6.2004 - 19.1.2005 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27162541

DIČ

od 8.11.2004

CZ27162541

Datová schránka

u4eehqk

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9412

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.10.2010

16 000 000 Kč

Historické jmění

19.1.2005 - 11.10.2010

12 000 000 Kč

15.9.2004 - 19.1.2005

2 000 000 Kč

28.6.2004 - 15.9.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 5570150257 / 0100

Historické provozovny

1.12.2004 - 7.9.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Staroměstské nám. 604/14, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. května 2017 : Společnost I.G.INVESTMENT a.s. prodala smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 3.4.2017 obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti PRAGA - INVEST s.r.o., IČ 480 27 391.
 • 4. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. dubna 2014 - 2. května 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 4. dubna 2014 - 2. května 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. září 2005 - 1. srpna 2011 : Na společnost I.G.INVESTMENT a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění vč. práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti TECNOTRADING spol. s.r.o. s... e sídlem Praha 1, Bílkova 862/16, IČ: 16190203, která byla zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1425. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 2010 - 11. října 2010 : Dne 23.8.2010 přijala VH, resp. jediný akcionář společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upis... ování akcií.2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 000 000 Kč, tedy z plně splacené výše 12 000 000 Kč na nový základní kapitál ve výši 16 000 000 Kč, a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem. Úpis akcií nad stanovenou výši se nepřipouští.3. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, každá, v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie je roven její nominální hodnotě ve výši 200 000 Kč, emisní kurz všech upsaných akcií činí 4 000 000,- Kč S novými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, jejich vydání nemá žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými. Akcie nebudou registrovány na veřejném trhu.4. Jediný akcionář souhlasí s tím, aby všech 20 (dvacet) kusů upisovaných akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, a to paní Šárce Pospíšilové, nar. 18.10.1972, bytem Praha 1, Bílkova 862/16, s níž bude uzavřena Smlouva o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Návrh Smlouvy o úpisu akcií bude paní Šárce Pospíšilové doručen po skončení valné hromady v místě konání valné hromady. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hodinou. Místem úpisu je rovněž sídlo společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií jednorázovým peněžitým vkladem do patnácti dnů od podpisu Smlouvy o úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho zapsáním do obchodního rejstříku formou deponace na zvláštním účtu emitenta u Komerční banky a.s. číslo účtu 43-7281320247/0100, zřízeným pro účely splácení peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu včetně ujednání o disponování s těmito peněžními prostředky. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : b) Upisování veškerých akcií se uskuteční výhradně na základě dohody všech akcionářů, uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají svého přednostního... práva na úpis akcií. Dohoda akcionářů bude uzavřena v souladu s § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku v místě konání valné hromady, a to do patnácti dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty bude oznámen představenstvem akcionářům buď osobně proti písemnému potvrzení nebo faxem v den podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který bude následně potvrzen doporučeným dopisem. Místo uzavření dohody je místem úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o10 000 000,-Kč (desetmiliónůkorunčeských), tedy z plně splacené částky 2 000 000,-Kč (dvamiliónykorunčeských) na nový základní kapitál v... e výši 12 000 000,-Kč (dvanáctmiliónůkorunčeských), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 (padesáti) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,-Kč (dvěstětisíckorunčeských) každé z akcií.Emisní kurz každé z nově upisovaných akcií činí 527 372,52 Kč (pětsetdvacetsedmtisíctřistasedmdesátdvěkorunyčeské), emisní kurs všech upsaných akcií činí 26 368 626,-Kč(dvacetšestmilónůtřistašedesátosmtisícšestsetdvacešestkorunčeských).Upisování akcií nad stanovenou výši se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : "Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti způsobem a za podmínek uvedených níže:
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 23.11.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti I.G.INVESTMENT a.s. v následujícím znění:
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : e) Postup pro uzavření příslušných smluv o započtení peněžitých pohledávek je podle odstavce d) následující:Návrh dohody o započtení pohledávek byl předán zmocněnci obou akcionářů ... (upisovatelů) při konání této valné hromady.Každý z upisovatelů uzavře se společností dohodu o započtení peněžitých pohledávek neprodleně, nejpozději však následující pracovní den po podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny podpisy účastníků musí být úředně ověřeny.Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upsaných akcií započtením výše uvedených peněžitých pohledávek, bude upisovatel, který nesplnil emisní kurz všech jím upisovaných akcií, povinen splatit emisní kurz jím upisovaných a dosud nesplacených akcií na bankovní účet společnosti číslo 68429006/2700, a to do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek.Upisování nových akcií se v souladu s rozhodnutím valné hromady uvedeným v čl. IV pod písm. b) notářského zápisu a za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku připouští i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kaitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : d) Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžitých pohledávek se připouští. Připouští se započtení následujích peněžitých pohledávek upisovatelů za spole... čností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií:Pohledávka Uga Ravery, nar. 22.2.1955, bytem Paullo (Mi), Via Morandi 1, Italská republika vyplývá ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti PRAGA-INVEST s.r.o. identifikační číslo 48027391 ze dne 11.8.2004, uzavřené mezi Ugem Raverou a společností I.G.INVESTMENT a.s., z dodatku k této smlouvě číslo 1 ze dne 14.10.2004 a dodatku číslo 2 ze dne 11.11.2004 a ze smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 25.9.2004 mezi Renatem Tusi a Ugem Raverou. Výše jistiny pohledávky Uga Ravery z této smlouvy činí 13 184 313,-Kč, výše pohledávky z uvedené smlouvy připuštěné k započtení tedy činí 13 184 313,-Kč.Výše a existence pohledávky akcionáře Uga Ravery byla ověřena auditorem - auditorskou společností ACT AUDIT, spol. s r.o., ve zprávě auditora o ověření závazku společnosti ze dne 22.11.2004.Pohledávka Renata Tusi vyplývá ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti-PRAGA-INVEST s.r.o. identifikační číslo 48027391 ze dne 11.8.2004, uzavřené mezi Renatem Tusi a společností I.G.INVESTMENT a.s., a z dodatku k této smlouvě číslo 1 ze dne 14.10.2004 a dodatku číslo 2 ze dne 11.11.2004 a ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.9.2004 mezi pány Renato Tusi a Ugo Ravera. Výše jistiny pohledávky Renata Tusi z této smlouvy činí 13 184 313,-Kč, výše pohledávky z uvedené smlouvy připuštěné k započtení tedy činí 13 184 313,-Kč.-Výše a existence pohledávky akcionáře Renata Tusiho byla ověřena auditorem - auditorskou společností ACT AUDIT, spol. s r.o., ve zprávě auditora o ověření závazku společnosti ze dne 22.11.2004. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2005 - 12. dubna 2005 : c) Nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů, uzavřené dle § 205 obchodního zákoníku takto:Stávající akcionář Ugo Ravera, nar. 22.2.1955, bytem Paullo (Mi), Via Morandi 1... , Italská republika upíše 25 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč na jednu akcii s emisním kurzem 527 372,52 Kč každé akcie. Celkový emisní kurz upisovaných akcií činí 13 184 313,-Kč.Stávající akcionář Renato Tusi, nar. 12.4.1930, bytem Lodivecchio (Mi), Via Garibaldi 2, Italská republika, upíše 25 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč na jednu akcii s emisním kurzem 527 372,52 Kč každé akcie.Celkový emisní kurz jím upisovaných akcií činí 13 184 313,-Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů