Trendy

156 780 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

59 405 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 137 685 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.1.2017 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

9.1.2012 - 13.1.2017 Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000
1.3.2007 - 9.1.2012 Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000
16.9.2004 - 1.3.2007 Praha 2, Anglická 26/82, PSČ 12000

27178919

DIČ

od 1.2.2006

CZ27178919

Datum vzniku

16. září 2004

Datová schránka

8asfbw8

Historické názvy

16.9.2004 - 1.3.2007

ORCO DEVELOPMENT, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9554

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.1.2018

66 975 000 Kč

Historické jmění

3.2.2012 - 12.1.2018

267 900 000 Kč

5.9.2006 - 3.2.2012

102 000 000 Kč

23.5.2006 - 5.9.2006

2 000 000 Kč

6.7.2005 - 23.5.2006

2 000 000 Kč

16.9.2004 - 6.7.2005

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2014

0004540280

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2017 - 12. ledna 2018 : Dne 30. srpna 2017 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o schválení snížení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 516 a násle... dujících ZOK takto: 1) Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem a účelem je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžních pohledávek) mezi jediným akcionářem a společností. 2) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 200.925.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů devět set dvacet pět tisíc korun českých), tj. z částky 267.900.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm miliónů devět set tisíc korun českých) na částku 66.975.000,- Kč (slovy: šedesát šest miliónů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) snížena o částku 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) a dále jmenovitá hodnota každé z 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých) snížena o částku 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a dále jmenovitá hodnota každé ze 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 659.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět tisíc korun českých) snížena o částku 494.250,- Kč (slovy čtyři sta devadesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 164.750,- Kč (slovy jedno sto šedesát čtyři tisíce sedm set padesát korun českých). 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 200.925.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře vedený v seznamu akcionářů společnosti. 4) Lhůta pro předložení akcií Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 40 (slovy čtyřicet dnů) ode dne pravomocného zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K výměně akcií bude jediný akcionář s uvedením lhůty vyzván písemně po pravomocném zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud jediný akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2014 - 14. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 26. února 2014 - 14. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 2. ledna 2012 - 3. února 2012 : Dne 6.12.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti, společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A., akciová společnost při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společn... osti tak, jak je dále uvedeno:1. Jediný akcionář konstatuje, že základní kapitál společnosti Na Poříčí, a.s. byl splacen v plné výši.2. Jediný akcionář tímto rozhoduje o:a) zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, s vyloučením práva na přednostní upsání, a to ze stávající výše 102.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) o částku 165.900.000,-Kč (slovy: jedno sto šedesát pět milionů devět set tisíc korun českých), takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 267.900.000,-Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů devět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 659.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět tisíc korun českých).b) rozhoduje o tom, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.c) určuje se druh, forma, podoba a počet akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti:Druh: kmenové akcie, neregistrovanéForma: akcie na majitelePodoba: listinnéPočet akcií: 100 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč 100 ks o jmenovité hodnotě každé akcie: 659.000,- Kčd) určuje, že emisní kurs jedné a každé akcie, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti činí u akcie s jmenovitou hodnotou 1.000.000,-Kč vždy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a u akcie s jmenovitou hodnotou 659.000,-Kč vždy 659.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět tisíc korun českých), přičemž emisní kurs bude splácen pouze peněžitými vklady.Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.e) určuje, že všechny nové akcie, specifikované shora v písm. c), budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 42, rue de la Vallée, L - 2661, Lucemburské velkovévodství.f) určuje, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Na Poříčí, a.s., Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ: 130 00, a to v době od 9.00 hod do 16.00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí patnáct dnů a počne běžet prvním dnem po doručení Návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do jednoho týdne od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku Návrh smlouvy o upsání akcií.g) určuje se, že upisovatel akcií je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 5 dnů od upsání akcií. Představenstvo společnosti zabezpečí vykonání tohoto rozhodnutí. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to formou vzájemného započtení pohledávky společnosti Na Poříčí, a.s. za určeným zájemcem (ORCO PROPERTY GROUP S.A.) z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 165.900.000,- Kč ("Pohledávka společnosti") a pohledávky, kterou má určený zájemce (ORCO PROPERTY GROUP S.A.) za společností v celkové výši 165.911.637,17 Kč z titulu poskytnutých splatných půjček a úroků z těchto půjček ("Pohledávka určeného zájemce"), jejíž výše byla ověřena auditorkou Ing. Anitheou Škodovou dne 5.12.2011. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s výše uvedeným započtením.Emisní kurs nových akcií akcie musí být splacen nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu těchto akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a určeným zájemcem.Dohoda o započtení pohledávek mezi společností a určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí určený zájemce předložit společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky určeného zájemce a Pohledávky společnosti podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu nových akcií. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu určeného zájemce a společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů