Základní údaje

Historické adresy

8.9.2004 - 17.7.2006 Praha 4, Pod vilami 13, PSČ 14000

27179494

DIČ

Není plátce DPH

20.10.2004 - 17.7.2006

CZ27179494

Datum vzniku

8. září 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. července 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. července 2006

Historické názvy

8.9.2004 - 17.7.2006

5.Cihlářská a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9564

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.7.2005 - 17.7.2006

738 000 000 Kč

8.9.2004 - 21.7.2005

489 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 17. července 2006 - 17. července 2006 : Obchodní společnost 5.Cihlářská a.s., se sídlem Praha 4, Pod vilami 13, IČ 27179494, zanikla sloučením obchodní společností CIHELNY KRYRY, a.s., se sídlem Plzeň, Lipová 1127/22, PS... Č 301 64, IČ 25227424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložce 765, jako nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
  • 22. února 2006 - 17. července 2006 : Dne 16.1.2006 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti 5.Cihlářská a.s. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku. Dne 16.1.2006 byla uzavřena smlouva o pr... odeji části podniku 5.Cihlářská a.s. se sídlem Praha 4 Pod vilami l3, IČ 27179494 na straně prodávajícího a společností CIHELNY KRYRY a.s. se sídlem Plzen, Llipová 1127/22, IČ 25227424 na straně kupující. zobrazit více skrýt více
  • 6. dubna 2005 - 17. července 2006 : Dne 17.12.2004 se konala mimořádná valná hromada obchodní společnosti 5.Cihlářská a.s., která udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku 5. Cihlářská a.s. Dne 17.1... 2.2004 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku 5. Cihlářská a.s. se sídlem Praha 4, Pod Vilami l3, IČ 27179494 na straně prodávající a společností Sofron Trade a.s., se sídlem Plzeň, Kaplířova 2O, PSČ 30100, IČ 27171728 na straně kupující. zobrazit více skrýt více
  • 19. července 2005 - 21. července 2005 : Dne 20.06.2005 rozhodla valná hromada obchodní společnosti 5. Cihlářskáa.s. o zvýšení základního kapitálu takto: Částka o níž má být základníkapitál zvýšen: základní kapitál se zvy... šuje z částky 489.000.000,-- Kč(slovy: čtyři sta osmdesát devět miliónů korun českých) o částku249.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět miliónů korun českých) načástku 738.000.000,-- Kč (slovy: sedm set třicet osm miliónů korunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba, emisní kurs všechupisovaných akcií: 249 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000.000,- Kč, v listinné podobě, emisní kurs jedné akcie jeroven její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč. Místo a lhůta provykonání přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií: Vzhledem keskutečnosti, že předmětem vkladu do základního kapitálu při zvýšenízákladního kapitálu je nepeněžitý vklad, nemají akcionáři společnosti vsouladu s ustanovením § 204a odst. 1 ObchZ, v platném znění právo upsat novéakcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejichpodílu na základním kapitálu společnosti a tudíž se neuvádí údaje dleustanovení § 204a odst. 2 ObchZ, v platném znění. Počet nových akcií, kterélze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-- Kč: Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých) lze upsat 1,9638554nových akcií, upisovat lze pouze celé akcie. Jmenovitá hodnota, druh, formu,podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem vkladu do základního kapitálu přizvýšení základního kapitálu je nepeněžitý vklad, nemají akcionářispolečnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 ObchZ, v platném zněníprávo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitáluv rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti a nebudou seupisovat žádné akcie s využitím přednostního práva a tudíž se neuvádí údajedle ustanovení § 204a odst. 2 ObchZ, v platném znění. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva: Všechny akcie budou nabídnuty k úpisuurčitému zájemci, kterým je obchodní společnost Logistic CZ a.s., Plzeň,Petřínská 2, PSČ 323 00, IČ 25123262, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1135. Místo a lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva: Určitý zájemce, tedyobchodní společnost Logistic CZ, a.s., se sídlem Plzeň, Petřínská 2, PSČ 32300, IČ 25123262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vPlzni, v oddílu B, vložce 1135, může upsat akcie ve lhůtě čtyř týdnů v sídlespolečnosti, v pracovních dnech od 9.00 h. do 16.00 h. (slovy: oddevíti hodin do šestnácti hodin). Lhůta počíná běžet právní mocí zápisuusnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie a činí1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Upisování akcií můžezačít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodníhorejstříku, pouze byl - li podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmět nepeněžitéhovkladu: Předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti je:část podniku vkladatele "Kryry", a to obchodní společnosti Logistic CZ,a.s., se sídlem Plzeň, Petřínská 2, PSČ 323 00, IČ 25123262, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce1135, jež je tvořen mimo jiné právem dobývání cihlářské suroviny v dobývacímprostoru Kryry II, které je zaevidováno u Českého báňského úřadu podevidenčním číslem DP díl 7 fol. 697 r. 1972 a nemovitostmi - pozemkovýmiparcelami a pozemky ve zjednodušené evidenci - parcelami původ Pozemkovýkatastr (PK) zapsanými u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálnípracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 834, k.ú. Kryry, obec Kryry,okres Louny, a to:pozemkové parcely:parcelač. parc. výměra v m2 druh pozemku způsobvyužití způsob ochrany3060/1 184 041 ostatní plocha dobývací prostor3060/2 949 ostatní plocha dobývacíprostor3412/2 1 351 ostatní plocha neplodná půda3515/6 7 629 ostatní plocha dobývací prostor3515/7 5 238 ostatní plocha dobývací prostor3515/28 13 652 ostatní plocha dobývacíprostor3515/30 14 933 ostatní plocha dobývací prostor3515/31 8 352 ostatní plocha dobývací prostor3515/35 903 ostatní plocha dobývacíprostor3466/4 565 orná půdazem. půdní fond3466/5 187 orná půdazem. půdní fond3466/6 115 orná půdazem. půdní fond3466/7 131 orná půdazem. půdní fond3466/8 3158 orná půdazem. půdní fond3466/9 17206 orná půdazem. půdní fond3466/10 16470 orná půdazem. půdní fond3466/11 12226 orná půdazem. půdní fond3466/13 781 orná půdazem. půdní fond3466/15 1329 orná půdazem. půdní fond3466/16 339 orná půdazem. půdní fond3466/20 24542 orná půdazem. půdní fond3466/21 10446 orná půdazem. půdní fond3515/13 26758 orná půdazem. půdní fond3515/14 6128 orná půdazem. půdní fond3515/15 5326 orná půdazem. půdní fond3515/16 10703 orná půdazem. půdní fond3515/17 385 orná půdazem. půdní fond3515/21 1796 orná půdazem. půdní fond3515/23 8031 orná půdazem. půdní fond3515/25 583 orná půdazem. půdní fondpozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):parcelač. parc. díl typ výměra v m2původní katastrální území3763 16 5593766 13 080Tento nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem č. 865-026/2005 ze dne 04.04.2005znaleckého ústavu SRM Consult, s.r.o., IČ 25211935.. Výše oceněnínepeněžitého vkladu určené posudkem znalce: Znalecký ústav obchodníspolečnost SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o. se sídlem Plzeň, Klatovská 85, IČ2511935, ustanovený usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací Nc 4121ze dne 02.03.2005, ocenil znaleckým posudkem č. 865-026/2005 ze dne04.04.2005, nepeněžitý vklad v částce 249.194.205,-- Kč (slovy: dvě stěčtyřicet devět miliónů jedno sto devadesát čtyři tisíce dvě stě pět korunčeských ) a na vklad upisovatele se započítává částkou 249.000.000,-- Kč(slovy: dvě stě čtyřicet devět miliónů korun českých). Počet, jmenovitáhodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitývklad: Za nepeněžitý vklad se vydá 249 kmenových, listinných akcií namajitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden miliónkorun českých), emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilión korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitouhodnotou akcií ve výši 194.205,-- Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyřitisíce dvě stě pět korun českých), které budou na tento nepeněžitý vkladvydány, je společnost povinna vyplatit upisovateli nejpozději do 30 (slovy:třiceti dnů) ode dne účinného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů