Základní údaje

Historické adresy

19.11.2004 - 30.9.2008 Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 15007
14.9.2004 - 19.11.2004 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27180417

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2005 - 30.9.2008

CZ27180417

Datum vzniku

14. září 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2008

Historické názvy

19.11.2004 - 30.9.2008

WALTER ENGINES a.s.

14.9.2004 - 19.11.2004

WINPRETO a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9567

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.7.2005 - 30.9.2008

202 000 000 Kč

14.9.2004 - 13.7.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2008 - 30. září 2008 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze obchodní společnost WALTER ENGINES a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, ... Jinonická 329, PSČ: 150 07, IČ: 271 80 417, zapsaná v oddíle B, vložka 9567. Právní důvod výmazu: Společnost zanikla na základě smlouvy o fúzi ze dne 11.9.2008 sloučením se společností FF Invest a.s., IČ: 275 68 954, se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, zapsanou v oddíle B, vložka 10864 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, která se tímto jako společnost nástupnická stala právním nástupcem společnosti WALTER ENGINES a.s. zobrazit více skrýt více
  • 29. dubna 2005 - 13. července 2005 : a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je vytvoření ziskové společnosti, která bude atraktivnípro budoucího investora. Cílem, který bude dosažen navýšením základního kapitálu, je u... možnitrozvoj podnikání v oblasti výroby a oprav leteckých motorů a jejich dílů.b) Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti WALTER ENGINES a.s.dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, ze dne 3.3.2005,která byla předložena představenstvem společnosti.c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,-Kč (slovy: dvěstě milionů korunčeských), tedy ze stávající částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou částku202.000.000,-Kč (slovy: dvěstědva milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 20 (slovy: dvaceti) kusůkmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionůkorun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě.e) Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 12.723.650,-Kč (slovy: dvanáctmilionů sedmsetvacettři tisíc šestsetpadesát korun českých), z toho je jmenovitá hodnota10.000.000,-Kč a emisní ážio 2.723.650,-Kč (plus příplatek do rezervního fondu ve výši2.020.000,- Kč na každou akcii).f) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář,přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smysluust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.g) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností jedinému akcionáři. Společnostdoručí návrh smlouvy jedinému akcionáři do 15ti dnů ode dne podání návrhu na zápistohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbudeúčinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku.h) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií bude kancelář sídlaspolečnosti WALTER ENGINES a.s., na adrese Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07.i) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je částpodniku vkladatele označená jako "WALTER ENGINES", tvořící samostatnouorganizační složku vyčleněnou na základě interní Organizační směrnice vkladatele č.INF-4002 ze dne 30.9.2004, která je schopná komplexně zajišťovat vývoj, výrobu aúdržbu turbovrtulových motorů a výrobu dílů a podsestav na zakázku zejména pro leteckýprůmysl, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání,k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedenéčásti podniku vkladatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, ajejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky a Zaměstnanci.Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením§ 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem pod. č. B53/2004 znaleckého deníku ze dne 15.12.2004, soudního znalce jmenovaného na základěusnesení Městského soudu v Praze, čj. Nc 4738/2004-5, ze dne 18.11.2004, a toznaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 17049 644, na částku 294.873.000,-Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění akcionáři, tedy částka94.873.000,-Kč, tvoří co do částky 54.473.000,-Kč emisní ážio a co do částky40.400.000,- Kč příplatek do rezervního fondu podle § 163a odst. 3 obchodního zákoníkuv platném znění.Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 20 (slovy: dvacet) kusůkmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých).Jediný akcionář schvaluje, aby v případě, že hodnota nepeněžitého vkladu převýší ke dnisplacení vkladu hodnotu stanovenou Znaleckým posudkem, byl rozdíl započten na emisníážio. Pokud hodnota nepeněžitého vkladu bude ke dni splacení vkladu nižší než hodnotastanovená Znaleckým posudkem, je upisovatel povinen finančně vypořádat tento rozdíl.j) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatelpovinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti WALTER ENGINES a.s., naadrese Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07. Nepeněžitý vklad musí být splacenpřed dodáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů