Trendy

12 045 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

233 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

18 273 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.9.2015 Fričova 1662/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

14.12.2009 - 7.9.2015 Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně 2074/68, PSČ 13000
3.3.2005 - 14.12.2009 Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 13000

27225364

DIČ

od 7.3.2005

CZ27225364

Datum vzniku

3. března 2005

Datová schránka

rqjd8w9

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9833

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.2.2018

2 000 000 Kč

Historické jmění

4.4.2014 - 23.2.2018

7 200 000 Kč

21.3.2014 - 4.4.2014

7 200 000 Kč

24.10.2013 - 21.3.2014

7 200 000 Kč

30.8.2013 - 24.10.2013

7 200 000 Kč

3.3.2005 - 30.8.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 27.8.2016

4041391309 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. října 2017 : Jediný akcionář Společnosti učinil dne 24.10.2017 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto:1.Snižuje základní kapitál Společnosti z dosava Jediný akcionář Společnosti učinil dne 24.10.2017 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto:1.Snižuje základní kapitál Společnosti z dosava...dní výše .... 7 200 000,- Kč, o pevnou částku .... 5 200 000,- Kč, na částku . ....2 000 000,- Kč.2.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti GENERAL ASSISTANCE a.s., je optimalizace kapitálové struktury Společnosti a výplata akcionářům. 3.Snížení základního kapitálu o částku 5 200 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), bude provedeno úplatným vzetím 52 ks (slovy: padesáti dvou kusů) akcií jediného akcionáře, s číselným označením 21 - 72, z oběhu na základě návrhu jedinému akcionáři Společnosti JUDr. Pavlu Peškovi, narozenému 19.02.1977, s tím, že úplata za jednu akcii je stanovena ve výši nominální hodnoty jedné akcie, tj. ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. za 52 ks (slovy: padesát dva kusů) akcií ve výši 5 200 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých). Úplata bude vyplacena jedinému akcionáři panu JUDr. Pavlu Peškovi, narozenému 19.02.1977, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty jedinému akcionáři JUDr. Pavlu Peškovi za akcie stažené z oběhu, o jejichž jmenovitou hodnotu bude základní kapitál snížen.5.Akcionář je povinen předložit akcie s číselným označením 21 až 72 stahovaných z oběhu za účelem jejich zničení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti statutárnímu řediteli, statutární ředitel postupuje dle ust. § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích a prohlásí akcie za neplatné. zobrazit více skrýt více
  • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 - 24. října 2017 : Počet členů správní rady: 1
  • 16. července 2014 - 24. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 15. července 2013 - 30. srpna 2013 : 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 5.200.000,- Kč (slovy: pětmilionůdvěstětisíc korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 5.200.000,- Kč, př... ičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady dosavadních akcionářů.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Bude vydáno 52 (slovy: padesát dva) kusy nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 100.000 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a to kmenových akcií na majitele v listinné podobě.3) Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Celkem tak lze s využitím přednostního práva upsat veškeré nové akcie Společnosti.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro zveřejnění oznámení o konání valné hromady do jednoho týdne od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zveřejní oznámení o počátku lhůty pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií. Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 2 (slovy: dva) týdny ode dne zveřejnění oznámení představenstva podle předchozí věty, přičemž toto oznámení bude obsahovat náležitosti podle § 204a odst. 2 obch. zák. Přednostní právo lze uplatnit na adrese Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě.Přednostní právo lze uplatnit při předložení (i) akcií, z nichž je odvozováno a/nebo (ii) písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře Společnosti uložena podle zvláštního právního předpisu a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.K upsání nových akcií dochází uzavřením dohody o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti dohodu o upsání nových akcií. V případě, že je dohoda o upsání akcií uzavírána po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku avšak před jeho zápisem, musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou dohodu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou dohodu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě 2 (slovy:dvou) týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu dohody o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh dohody o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou dohodu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil.Na každou 1 (jednu) stávající akcii Společnosti, vydanou v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, připadá 2,6 (slovy: dva celé šest desetin) ks nové kmenové listinné akcie, která bude znít na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upsat je možno pouze celé akcie. Emisní kurz nových akcií je 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou listinnou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.Emisní kurz nových akcií v celkové částce 5.200.000,- Kč, (slovy: pětmilionůdvěstětisíc korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem.Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) na zvláštní účet zřízený Společností č.: 211979941/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., ve lhůtě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. ve lhůtě 1 (slovy:jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. v souladu s tímto rozhodnutím a v souladu s ustanovením § 204 odst. 1 a 163a obchodního zákoníku. Zbývající část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit tak, aby byl celý emisní kurz splacen nejpozději do 1 (slovy:jednoho) roku ode dne skončení lhůty pro upsání akcií.4) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání akcionářům Společnosti bez omezení.Představenstvo Společnosti ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva zveřejní s ohledem na stanovy Společnosti v Hospodářských novinách oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě 1 (slovy:jednoho) týdne ode dne zveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Společnosti nejdříve.Akcie může akcionář upsat při předložení (i) alespoň jedné akcie Společnosti, a/nebo (ii) písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře Společnosti uložena podle zvláštního právního předpisu a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.K upsání nových akcií dochází uzavřením dohody o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti dohodu o upsání nových akcií. V případě, že je dohoda o upsání akcií uzavírána po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku avšak před jeho zápisem, musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou dohodu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou dohodu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu dohody o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh dohody o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou dohodu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil.5) Při upisování akcií určeným zájemcem, JUDr. Pavlem Peškem, se nepřipouští možnost započtení peněžitých pohledávek za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení části emisního kurzu akcií, které je oprávněn upsat na základě jeho přednostního práva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů