Trendy

36 312 000 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

3 724 000 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

90 182 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

2.6.2006 - 1.10.2010 Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502
31.3.2005 - 2.6.2006 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 12021

27232425

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2005 - 30.9.2010

CZ27232425

Datum vzniku

31. března 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2010

Historické názvy

31.3.2005 - 1.10.2010

ČEZ Distribuce, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9885

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.1.2008 - 1.10.2010

49 603 413 578 Kč

14.11.2006 - 22.1.2008

49 463 992 088 Kč

28.2.2006 - 14.11.2006

63 578 396 000 Kč

31.3.2005 - 28.2.2006

25 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2010 - 1. října 2010 : Společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 272 32 425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Lab... em, oddíl B, vložka 1704, zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností ČEZ Distribuční zařízení, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační číslo 289 22 727, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15391, se vznikem nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247 29 035, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, na niž přešlo jmění obou zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 24. října 2007 - 22. ledna 2008 : Obchodní společnost ČEZ, a.s., jako jediný akcionář společnosti ČEZ Distribuce, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 16.10.2007 zvýšení základního kapitálu spole... čnosti ČEZ Distribuce, a.s. a ve formě notářského zápisu (dále jen "notářský zápis") přijala následující rozhodnutí:1. Společnost ČEZ, a.s. sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále též jen "ČEZ"), je jediným akcionářem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále též jen "ČEZ Distribuce" nebo "Společnost") a vlastní 100 % (slovy: jednosto procent) všech akcií této Společnosti. Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen.2. Představenstva společností ČEZ Distribuce a společnosti Energetika Vítkovice, a.s. schválila záměr zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku společnosti Energetika Vítkovice, a.s. (dále jen "nepeněžitý vklad"), a to s účinností od 1.1.2008 (prvního ledna roku dvatisíceosm).3. V souladu s § 59, odst. 3 obchodního zákoníku byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena posudkem znalce jmenovaného za tím účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 72Nc 1069/2007-32 ze dne 25. června 2007. Podle posudku jmenovaného znalce, pana Ing. Lukáše Křístka, MBA, znalce oboru ekonomika, Spr. č.405/2004, sídlem Jungmannova 1738, Roztoky u Prahy, PSČ 252 63, zpracovaném pod č. 44/5/2007 ze dne 10.8.2007 (dále jen "Posudek"), byla hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 30.6.2007 oceněna částkou 140.910.000,--Kč (slovy: jednostočtyřicetmilióndevětsetdesettisíc korun českých).4. ČEZ, a.s., jako jediný akcionář ČEZ Distribuce, tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu ČEZ Distribuce z částky 49.463.992.088,--Kč (slovy: čtyřicetdevětmiliardčtyřistašedesáttřimiliónydevětsetdevadesátdvatisíceosmdesátosm korun českých) o částku 139.421.490,--Kč (slovy: jednostotřicetdevětmiliónůčtyřistadvacetjedentisícčtyřistadevadesát korun českých) na celkovou výši po zvýšení 49.603.413.578,--Kč (slovy: čtyřicetdevětmiliardšestsettřimiliónyčtyřistatřinácttisícpětsetsedmdesátosm korun českých).5. ČEZ, a.s., jako jediný akcionář ČEZ Distribuce, tímto schvaluje, že základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem společnosti Energetika Vítkovice, a.s., sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ: 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2313, (dále jen "EVi" nebo "Upisovatel"), a to souborem movitého a nemovitého majetku sloužícího k zajišťování distribuce elektrické energie v lokální distribuční soustavě EVi na katastrálních územích Moravská Ostrava 713520 (kód katastru), Vítkovice 714071, Zábřeh-Hulváky 713970, Zábřeh-VŽ 714089 a Hrabůvka 714585; jedná se o movitý majetek uvedený v příloze číslo dvě notářského zápisu, nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí uvedený v příloze číslo tři notářského zápisu, a nemovitý majetek, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, uvedený v příloze číslo čtyři notářského zápisu; Předmětný majetek byl položkově oceněn v Posudku uvedeném v příloze číslo pět notářského zápisu (výše specifikovaný majetek určený k nepeněžitému vkladu dále jen "Distribuční majetek EVi").6. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 139.421.490,--Kč (slovy: jednostotřicetdevětmiliónůčtyřistadvacetjedentisícčtyřistadevadesát korun českých) mající listinnou podobu s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady (dále jen "Akcie"); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upsání Akcie, která bude vydána na zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to Upisovateli.7. Akcie vydaná na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude Upisovatelem upsána a splacena nepeněžitým vkladem Distribučního majetku EVi. Emisní kurs Akcie je stanoven na částku 140.910.000,--Kč (slovy: jednostočtyřicetmiliónůdevětsetdesettisíc korun českých) a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené v Posudku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného Posudkem a jmenovitou hodnotou Akcie, která má být vydána Upisovateli jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Výše emisního ážia upsané akcie bude činit 1.488.510,--Kč (slovy: jedenmiliónčtyřistaosmdesátosmtisícpětsetdeset korun českých); emisní ážio bude zaúčtováno ve prospěch kapitálových fondů Společnosti.8. Akcie bude upsána v sídle Společnosti smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Upisovatelem a Společností, a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. Akcii lze upsat ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Upisovateli; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán Upisovateli doručeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně členu statutárního orgánu Upisovatele proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. Akcie bude splacena nepeněžitým vkladem v sídle Společnosti, a to uzavřením písemné smlouvy o vkladu majetku - Distribučního majetku EVi s úředně ověřenými podpisy, obsahující rovněž písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, spolu s faktickým předáním Distribučního majetku EVi. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 1.1.2008 (prvního ledna roku dvatisíceosm). zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 2006 - 14. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a.s., konaná dne 7.11.2006, přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a.s., rozhodla v souladu s...  čl. 11, odst. 2, písm. b) stanov o snížení základního kapitálu společnosti o částku 14 114 403 912,- Kč (slovy: čtrnáct miliard sto čtrnáct milionů čtyři sta tři tisíc devět set dvanáct korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vzniklé v účetním období roku 2005 (neuhrazené ztráty minulých let) a dobrovolná tvorba rezervního fondu podle ust. § 216a obchodního zákoníku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 14 114 403 912,- Kč (slovy: čtrnáct miliard sto čtrnáct milionů čtyři sta tři tisíc devět set dvanáct korun českých) bude naloženo takto:a) částka 11 760 648 600,87 (slovy: jedenáct miliard sedm set šedesát milionů šest set čtyřicet osm tisíc šest set korun českých osmdesát sedm haléřů) bude použita na úhradu ztráty vzniklé v účetním období roku 2005 ( neuhrazené ztráty minulých let),b) částka 2 353 755 311,13 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta padesát tři milionů sedm set padesát pět tisíc tři sta jedenáct korun českých třináct haléřů) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 778,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm korun českých).Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 2 (slovy: dva) měsíce a počíná běžet ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 23. září 2005 - 27. února 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a. s., konaná dne 22.8.2005, přijala toto usnesení:Valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v souladu s ust. § 187 odst.... 1 písm. b) obchodního zákoníku a Čl. 11, odst. 2, písm. b) stanova) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 63 553 396 000,- Kč (slovy: šedesát tři miliard pět set padesát tři milionů tři sta devadesát šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 63 553 396 (slovy: šedesát tři milionů pět set padesát tři tisíc tři sta devadesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem d) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány a splaceny v sídle společnosti nejpozději do 31. ledna 2006 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce šest) s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie pravomocného usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o.:- část podniku společnosti Severočeská energetika, a.s., IČ 499 03 179, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Severočeská energetika, a.s., ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 12 782 748 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard sedm set osmdesát dva milionů sedm set čtyřicet osm tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Severočeská energetika, a.s., vydáno 12 782 748 (slovy: dvanáct milionů sedm set osmdesát dva tisíc sedm set čtyřicet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- část podniku společnosti Západočeská energetika, a.s., IČ 497 90 463, se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Západočeská energetika, a.s., ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 8 071 115 000,- Kč (slovy: osm miliard sedmdesát jedna milionů sto patnáct tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Západočeská energetika, a.s., vydáno 8 071 115 (slovy: osm milionů sedmdesát jedna tisíc sto patnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- část podniku společnosti Východočeská energetika, a.s., IČ 601 08 720, se sídlem Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Východočeská energetika, a.s., ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 13 689 105 000,- Kč (slovy: třináct miliard šest set osmdesát devět milionů sto pět tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Východočeská energetika, a.s., vydáno 13 689 105 (slovy: třináct milionů šest set osmdesát devět tisíc sto pět)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- část podniku společnosti Středočeská energetická a.s., IČ 601 93 140, se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Středočeská energetická a.s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 14 493 120 000,- Kč (slovy: čtrnáct miliard čtyři sta devadesát tři milionů sto dvacet tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Středočeská energetická a.s. vydáno 14 493 120 (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta devadesát tři tisíc sto dvacet) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- část podniku společnosti Severomoravská energetika, a. s., IČ 476 75 691, se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Severomoravská energetika, a. s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 14 517 308 000,- Kč (slovy: čtrnáct miliard pět set sedmnáct milionů tři sta osm tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Severomoravská energetika, a.s., vydáno 14 517 308 (slovy: čtrnáct milionů pět set sedmnáct tisíc tři sta osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů