Trendy

816 279 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

15 121 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

478 710 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 28.2.2014Máchova 400, 256 01 Benešov

Historické adresy

15.6.2005 - 28.2.2014Benešov, Máchova 400, PSČ 25646

27253236

DIČ

od 1.7.2005

CZ27253236

Datum vzniku

15. června 2005

Datová schránka

esyfc86

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9996

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2006

395 500 000 Kč

Historické jmění

11.8.2006 - 6.12.2006

380 200 000 Kč

29.6.2006 - 11.8.2006

368 200 000 Kč

15.6.2005 - 29.6.2006

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2014310033 / 6000

Provozovny

od 15.6.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Máchova 400, 256 01, Benešov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. října 2006 - 6. prosince 2006 : Za prvé: Valná hromada zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 15.300.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem z částky ve výši 380.2... 00.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 395.500.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady.Za třetí: Upsání všech akcií, tzn. 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji (výslovně Středočeskému kraji se sídlem Krajského úřadu na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 708 91 095). Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem, přednostní právno se neuplatní.Za čtvrté: Akcie je možno upsat v sídle Společnosti (výslovně společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje), na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva Společnosti předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle Společnost předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Za páté: Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.Za šesté: Emisní kurs upisovaných akcií je 100.628,95 Kč (slovy: jedno sto tisíc šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 96.230,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 628,95 Kč (slovy: šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu za sedmé tohoto rozhodnutí.Za sedmé:a) Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" spočívá v nemovitém majetku, a to:budovybudova č.p. 124 na st. parcele parc. č. 175 - obč. vybavenostbudova č.p. 164 na st. parcele parc. č. 225 - obč. vybavenostbudova č.p. 189 na st. parcele parc. č. 237 - obč. vybavenostpozemkystavební parcela parc. č. 175 o výměře 526 m2 - zastavěná plocha a nádvořístavební parcela parc. č. 225 o výměře 46 m2 - zastavěná plocha a nádvořístavební parcela parc. č. 237 o výměře 844 m2 - zastavěná plocha a nádvořístavební parcela parc. č. 244/10 o výměře 1.725 m2 - ostatní plocha - zeleňpozemky ve zjednodušené evidenciparcela parc. č. 243/3 o výměře 1.403 m2parcela parc. č. 244/2 o výměře 2.404 m2parcela parc. č. 244/4 o výměře 1.461 m2parcela parc. č. 244/7 o výměře 219 m2vše v katastrálním území Chocerady, zapsané na LV č. 1071 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.b) Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" spočívá v souboru movitých věcí souhrnně označovaných jako "vybavení dětské léčebny" sloužící k provozování dětské léčebny.Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného Společnosti spolu s tímto nepeněžitým vkladem.Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a to jeho předáním. O předání se sepíše zápis.Za osmé: Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" byl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 2984-151/2006 ze dne 6.8. 2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval Ing. Jiří Rauch, znalec pro obor ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, znalec jmenovaný dekretem ministrem spravedlnosti ČSR ze dne 5.10.1984 (č.j. ZT 1920/84 a vedený v seznamu znalců, adresa: Tusarova 19, Praha 7, IČ: 408 43 558. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8.Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "A - nemovitosti" částkou 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů pět set tisíc korun českých).Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1498-14/2006 ze dne 6.8.2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval JUDr. Josef Vochozka, znalec pro obor ekonomika ceny a odhady movitých věcí a použitého zboží, znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu pro Středočeský kraj, ze dne 17.10.1984 (č.j. Spr 804/84) a vedený v seznamu znalců, adresa: Na Moklině 289/16, Praha 6, IČ: 457 59 308. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8.Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu movitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "B - soubor movitých věcí" částkou 896.230,- Kč (slovy: osm set devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých).Souhrnná hodnota nepeněžitého vkladu "A" a "B" (movitého a nemovitého majetku) činí 15.396.230,- Kč (slovy: patnáct miliónů tři sta devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých).Za deváté: Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 153 (slovy: stopadesát tři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady.Za desáté: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit tento soubor movitého a nemovitého majetku nezbytně pro svoji činnost k realizaci projektu Centrum rekondičních, rehabilitačních a sociálních služeb, který má v současné době Společnost v nájmu. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost dlouhodobě pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2006 - 11. srpna 2006 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých). Upisování akcií... nad uvedenou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady.3. Upsání všech akcií, tzn. 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen Středočeský kraj").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.302,84 Kč (slovy: jedno sto tisíc tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 36.341,- Kč (slovy: třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 302,84 Kč (slovy: tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení.7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši k dnešnímu dni 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společností Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005.Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005.Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých).Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2006 - 29. června 2006 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 366.200.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě tisíc kor... un českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady.3. Upsání všech akcií, tzn. 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.020,48 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet korun českých a čtyřicet osm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 20,48 Kč (slovy: dvacet korun českých a čtyřicet osm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení.7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniku, a to podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, se sídlem Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku.8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 681 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. července 2005, č.j. Nc 4079/2005-13 a opravným usnesením ze dne 26. července 2005, č.j. Nc 4079/2005-21.Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 366.275.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých).9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.662 (slovy: tři tisíce šest set šedesát dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady.10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů