29 637 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

- 120 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

99 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

2.5.2008 - 26.1.2011 Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 15000
22.11.2005 - 2.5.2008 Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 50003
5.9.2005 - 22.11.2005 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

27376281

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

5. září 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. ledna 2011

Historické názvy

5.10.2009 - 26.1.2011

Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

1.12.2005 - 5.10.2009

Česká pohledávková, a.s.

5.9.2005 - 1.12.2005

AUDUBON a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10156

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.5.2006 - 26.1.2011

44 000 000 Kč

5.9.2005 - 30.5.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. ledna 2011 - 26. ledna 2011 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost Česká pohledávková, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00,... IČ 273 76 281.Právní důvod výmazu: ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 5. října 2009 - 26. ledna 2011 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.9.2009 byla společnost Česká pohledávková, a.s. ke dni 1. 10. 2009 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 2. května 2006 - 30. května 2006 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11.4.2006 o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek:Před přijetím níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediný akci... onář společnosti Česká pohledávková, a.s., pan Ing. Radovan Prchlík, prohlásil, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 42.000.000,-Kč (slovy: čtyricetdvamiliony korun českých).Jediný akcionář společnosti Česká pohledávková, a.s., tj. pan Ing. Radovan Prchlík, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu,3) akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Ing. Radovanovi Prchlíkovi, r.č. 670329/1540, bytem Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ: 500 03,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Česká pohledávková, a.s. na adrese Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek určitého (předem určeného) zájemce - pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení kapitálu:1. přičemž se jedná o tyto pohledávky pana Ing. Radovana Prchlíka, které budou započteny vždy ve výši, jak je u každé jednotlivé pohledávky uvedeno:a) peněžitá pohledávka ve výši 33.232.087,55Kč (slovy: třicettřimilionydvěstětřicetdvatisíceosmdesátsedm korun českých padesátpět haléřů) - dále jen "pohledávka č. 1", tato pohledávka č. 1 vznikla původně společnosti MOTORPAL, a.s., IČ: 00009296 (dále jen "MOTORPAL, a.s.") jako pohledávka z kupní ceny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a společností Česká pohledávková, a.s. jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 1"); následně byla tato pohledávka č. 1 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2006 uzavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a panem Ing. Radovanem Prchlíkem jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 2"); k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 1, tj. částka ve výši 33.232.087,55Kč (třicettřimilionydvěstětřicetdvatisíceosmdesátsedm korun českých padesátpět haléřů)b) peněžitá pohledávka ve výši 1.547.925,84Kč (slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetsedmtisícdevětsetdvacetpět korun českých osmdesátčtyři haléře) - dále jen "pohledávka č. 2", tato pohledávka č. 2 vznikla původně společnosti MOTORPAL, a.s. jako pohledávka z kupní ceny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 6.1.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a společností Česká pohledávková, a.s. jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 3"); následně byla tato pohledávka č. 2 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita část pohledávky č. 2, a to částka ve výši 1.256.907,45Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesátšesttisícdevětsetsedm korun českých čtyřicetpět haléřů)c) peněžitá pohledávka ve výši 4.500.045,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisícčtyřicetpět korun českých) - dále jen "pohledávka č. 3", tato pohledávka č. 3 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 6.1.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 3 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 3, tj. částka ve výši 4.500.045,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisícčtyřicetpět korun českých),d) peněžitá pohledávka ve výši 2.069.500,-Kč (slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícpětset korun českých) - dále jen "pohledávka č. 4", tato pohledávka č. 4 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 15.2.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 4 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 4, tj. částka ve výši 2.069.500,-Kč (slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícpětset korun českých),e) peněžitá pohledávka ve výši 941.460,-Kč (slovy: devětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesát korun českých) - dále jen "pohledávka č. 5", tato pohledávka č. 5 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 15.2.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 5 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 5, tj. částka ve výši 941.460,-Kč (slovy: devětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesát korun českých),2. celková výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka činí 42.291.018,39Kč (slovy: čtyřicetdvamilionydvěstědevadesátjedentisícosmnáct korun českých třicetdevět haléřů), přičemž v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1. shora, bude k započtení použita celkem částka ve výši 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých);3. existence celkové výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti Česká pohledávková, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 9.4.2006, vypracovanou Ing. Jakubem Šteinfeldem, auditorem č. osvědčení 2014, FS AUDIT, s.r.o. č. osvědčení 410;4. shora uvedené pohledávky byly ze strany společnosti Česká pohledávková, a.s. uznány jako závazky formou písemného uznání závazku ze dne 4.4.2006;10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Česká pohledávková, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami,11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku,12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů