Trendy

1 878 769 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

277 372 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

8 491 604 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2005 Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14508

27403505

DIČ

od 9.1.2006

CZ27403505

Datová schránka

w9qfskt

Historické názvy

7.12.2005 - 7.12.2005

Pražská plynárenská Distribuce,a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10356

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.2015

2 707 640 000 Kč

Historické jmění

28.2.2007 - 11.3.2015

5 207 000 000 Kč

7.12.2005 - 28.2.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 21.8.2014

6103692 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, učinil v působnosti valné hromady dne 5.8. Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, učinil v působnosti valné hromady dne 5.8....2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 2.499.360.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 5.207.000.000,- Kč (pět miliard dvě sta sedm milionů korun českých) na novou výši 2.707.640.000,- Kč (dvě miliardy sedm set sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií Společnosti, tj. u 5.207 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie na jméno činit částku ve výši 520.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Jediný akcionář předloží akcie k výměně do 3 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volných prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 2.499.360.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři společnosti, a to do 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 21. července 2014 : společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, podřizuje tomuto zákonu jako celku
  • 28. února 2007 : Základní kapitál byl navýšen nepeněžitým vkladem části podniku jediného akcionáře Pražská plynárenská, a.s. "Úsek ředitele pro distribuci" Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22 Základní kapitál byl navýšen nepeněžitým vkladem části podniku jediného akcionáře Pražská plynárenská, a.s. "Úsek ředitele pro distribuci" Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22....11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. listopadu 2006 - 28. února 2007 : Jediný akcionář rozhodl dne 8.11.2006 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:1.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Pražská plynárenská... Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. úpisem akcií a splacením emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku je důležitý zájem Společnosti vlastnit část podniku "úsek ředitele a distribuci" společnosti Pražská plynárenská, a.s. tímto způsobem je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundling" provozovatele distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES, § 59a z.č. 458/2000 Sb.Energetický zákon) a realizovat plánovanou činnost společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., která byla založena s cílem převést na ni veškeré činnosti související s distribucí plynua která požádala Energetický regulační úřad o udělení příslušné licence.2. Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, která byla předložena představenstvem Společnosti. 3. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 5.205.000.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě pět milionů korun českých) na částku 5.207.000.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě sedm milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 5 205 (slovy: pět tisíc dvou set pěti ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které nebudou kótovány na oficiálním trhu. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. 6. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemce, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2337, přičemž Jediný akcionář upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. 7. Lhůta pro upisování akcií bude činit dvacet dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením doručeným na adresu sídla upisovatele k rukám pana Pavla Hurdy, předsedy představenstva. K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění nejpozději do 31.12.2006 (slovy: třicátého prvního prosinece roku dva tisíce šest). Začátek úpisu bude 9.11.2006 (slovy: devátého listopadu roku dva tisíce šest) s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. 8. Másto pro upisování akcií, tedy místo uzavření Smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08. 9. Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku upisovatele označená jako "úsek ředitele pro distribuci", tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku v platném znění, vyčleněnou ke dni 31.12.2005, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku upisovatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky a Zaměstnanci. Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: komplexní zajišťování oblasti ekonomiky pro všechny útvary provozovatele distribuční soustavy; zajišťování činnosti spojených s regulací licencovaných činností (regulační výkaznictví); poskytování distribučních služeb, připojení k síti, uzavírání smluvních vztahů s obchodníky s plynem a zákazníky, uzavírání smluv o spolupráci a smlouvě budoucí kupní, uzavírání smluv na odkoupení plynárenských zařízení; plánování, koncepce, rozvoj, údržba a opravy distribuční sítě; výstavba a opravy plynárenských zařízení, řízení smluvních vztahů s dodavateli; inspekce, provozní revize a průběžné kontrolní činnosti pro stávající zařízení a zařízení ve výstavbě; provozování plynárenské distribuční soustavy, řešení poruchových stavů, řízení poruchové služby; příprava plánů pro rychlé a bezpečné odstraňování příčin a následků mimořádných událostí (havarijní plán); řízení plánovaných odstávek; řízení provozu sítě v reálném čase, řízení toků ZP; komplexní zajišťování protikorozní ochrany; vykonávání nepřetržité plynárenské pohotovostní služby a dispečinku; měření v distribuční síti, vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů obchodníkům, operátorovi trhu a Bilančnímu centru; diagnostika a měření technických vlastností distribuční sítě; komplexní zajišťování oblasti měření a metrologie; komplexní zajišťování odečtů spotřeby plynu; evidence a verifikace údajů o odběrném a měřícím místě v zákaznickém informačním systému; provádění technického dozoru při realizaci staveb plynárenských zařízení; správa a evidence majetku určeného k distribuci plynu; zajišťování a aktualizace údajů v systému GIS, smluvní výměna dat, provádění reprografické činnosti; archivace provozní a technické dokumentace; zajišťování provozu a údržby rádiové sítě v pásmu 160 MHz (fonie) a v pásmu 400 MHz (datová síť); zajišťování provozu a údržby přenosu dat po síti Eurotelu a Telecomu (PIS - Sitewell, STL RS, SKAO, přenosy dat od zákazníků); normalizace, standardizace a zpracování technických předpisů, zajištění funkce svářecího technologa. Jednotlivé složky části podniku jsou definovány v přílohách níže uvedeného znaleckého posudku. Jediný akcionář schvaluje výši ocenění a stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem pod č. B 59/2006 znaleckého deníku ze dne 20.9. 2006, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4444/2006-10 ze dne 24.5.2006, a to znaleckým ústavemHZ Praha , spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 170 49 644, na částku 5.205.896.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě pět milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, zjištěnou znaleckým posudkem, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění upisovateli je Společnost povinna vyplatit upisovateli na účet č. 916780043/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 5 205 (slovy: pět tisíc dvě stě pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie.10. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upisování akcií.11. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů