Trendy

4 884 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-53 987 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

829 966 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

17.9.2012 - 10.2.2014 Praha, Na Příkopě 848/6, PSČ 11000
24.2.2009 - 17.9.2012 Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 12800
21.12.2005 - 24.2.2009 Praha 2 - Nusle, Lumírova 27, PSČ 12800

27409619

DIČ

Není plátce DPH

22.5.2006 - 7.1.2014

CZ27409619

Datum vzniku

21. prosince 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. února 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. února 2014

Historické názvy

10.9.2013 - 10.2.2014

Pembroke Jinonice a.s. v likvidaci

21.12.2005 - 10.9.2013

Pembroke Jinonice a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10410

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.1.2013 - 10.2.2014

2 605 000 Kč

5.10.2012 - 29.1.2013

52 100 000 Kč

21.12.2005 - 5.10.2012

2 100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 10. února 2014 - 10. února 2014 : Vymazává se z obchodního rejstříku Pembroke Jinonice a.s. v likvidaci, identifikační číslo: 274 09 619 včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je řádné ukončení ... likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 29. ledna 2013 - 10. února 2014 : V důsledku rozdělení společnosti Pembroke Jinonice a.s., IČ: 27409619, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 848/6, PSČ 110 00, ve formě odštěpení sloučením se společnostmi Unique developm... ent s.r.o., IČ: 242 36 080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 848/6, PSČ 110 00, CONDUCT s.r.o., IČ: 247 39 146, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 848/6, PSČ 110 00, a Next development s.r.o., IČ: 241 80 173, se sídlem Praha, Na Příkopě 848/6, PSČ 110 00, (nástupnické společnosti), došlo k odštěpení částí jmění společnosti Pembroke Jinonice a.s. a k přechodu příslušných částí jmění na nástupnické společnosti, dle specifikace uvedené v projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2012 - 10. února 2014 : Dne 10.9.2012 rozhodl jediný akcionář společnostiPembroke Jinonice a.s. (dále též "společnost") - společnostCLEMENCY HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi, 16,EAGLE HOUSE, 10.... poschodí, Agioi Omologitex, 1082, Nikósie,Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedenémMinisterstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperskérepubliky pod registračním číslem HE 163874, v působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnostinavrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 50.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je uvedeno v notářském zápisu č.j.NZ 327/2012, sepsaném JUDr. Radimem Neubauerem, notářemse sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti se zvyšujez částky 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jednostotisíc korunčeských) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korunčeských), na částku 52.100.000,- Kč (slovy: padesátdva milionůjednostotisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti budeprovedeno upisováním 1 kusu nové kmenové akcie na jméno,v listinné podobě. Jmenovitá hodnota nové akcie bude činit50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) s tím,že emisní kurs nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě,t.j. emisní kurs nové akcie činí 50.000.000,- Kč (slovy:padesát milionů korun českých). S touto akcií nebudouspojena žádná zvláštní práva. Jediný akcionář se vzdalpřednostního práva na upisování akcií společnosti, tzn.že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, všechny nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsánívybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnostiCLEMENCY HOLDINS LIMITED. Jediný akcionář je oprávněn upsatnové akcie společnosti smlouvou o upsání akcií. Nově vydávanéakcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou jedinýakcionář jako zájemce uzavře se společností v jejím sídlena adrese Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00,Česká republika nebo na adrese Praha 1, Na Příkopě 6, PSČ 110 00,ve lhůtě 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení návrhuna uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvyo upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisováníakcií doručí představenstvo společnosti zájemci do 20 (dvaceti)pracovních dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmyslupsat nové akcie nejméně 1 (jeden) pracovní den předem.Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele na smlouvěo upsání akcií musí být úředně ověřeny. Upisování akcií jeve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch.zák. vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhuna zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií bude splacenve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. Jediný akcionářje oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisní kursuve výši celkem 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korunčeských) započíst část pohledávky jediného akcionářeza společností k datu 30.8.2012 v celkové výši 1.070.457.832,80Kč (slovy: jedna miliarda sedmdesát milionů čtyřistapadesátsedmtisíc osmsettřicetdvě koruny české a osmdesáthaléřů) s úroky do 31.8.2012, a to do výše 50.000.000,- Kč (slovypadesát milionů korun českých), vzniklou na základě úvěrovésmlouvy uzavřené mezi společností jako dlužníkem a Anglo IrishBank Corporation plc. jako věřitelem dne 21.11.2006, kteroujediný akcionář společnost CLEMENCY HOLDINGS LIMITEDnabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek (LoanAsset Sale Deed) ze dne 19.7.2012. Výši a existenci danépohledávky dokládá stanovisko auditora NSG Morison audit s.r.o.se sídlem Praha 1, Jakubská 2, PSČ 110 00, IČO: 257 40 415,ze dne 31.8.2012. Dohodu o započtení bude moci jediný akcionářuzavřít se společností v jejím sídle na adrese Praha 2 - NovéMěsto, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, Česká republika, nebona adrese Praha 1, Na Příkopě 6, PSČ 110 00, ve lhůtě 15(patnácti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavřenídohody o započtení. Návrh na uzavření dohody o započteníspolu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření doručípředstavenstvo společnosti jedinému akcionáři do 15 (patnácti)pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Jediný akcionář bude povinen oznámit svůj úmysl uzavřítdohodu o započtení nejméně 1 (jeden) pracovní den předem.Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů