Trendy

2 634 418 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

141 077 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

17 776 309 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

1.7.2007 - 4.11.2011 Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000
6.4.2006 - 1.7.2007 Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 11000

27444902

DIČ

Není plátce DPH

13.11.2006 - 4.11.2011

CZ27444902

Datum vzniku

6. dubna 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. listopadu 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. listopadu 2011

Historické názvy

1.10.2007 - 4.11.2011

České Radiokomunikace a.s.

1.7.2007 - 1.10.2007

RADIOKOMUNIKACE a.s.

6.4.2006 - 1.7.2007

BLJ Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10677

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.7.2007 - 4.11.2011

4 069 978 070 Kč

21.12.2006 - 1.7.2007

4 069 973 653 Kč

6.4.2006 - 21.12.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2011 - 4. listopadu 2011 : Společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 274 44 902, zanikla na základě zrušení bez likvidace, a to jako zanikající spo... lečnost v důsledku fúze sloučením se společností Morava Czech Communications Holdings a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4, PSČ 130 00, IČ: 247 38 875, jako nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění společnosti České Radiokomunikace a.s. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2010 - 4. listopadu 2011 : Na základě Smlouvy o prodeji a koupi části podniku uzavřené dne 11.9.2009 mezi společnostmi České Radiokomunikace a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s., došlo s účinností ke dni 1.12... .2009 k převodu části podniku České Radiokomunikace a.s., a to části podniku specifikované jako "Retail Telecoms Business" (RTB Unit), na společnost T-Mobile Czech Republic a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2007 - 4. listopadu 2011 : Na společnost BLJ Czech, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti, společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., jak je specifikováno ve smlouvě o fúzi uzavřené dne 14.6.2007.
  • 1. července 2007 - 4. listopadu 2011 : Obchodní společnost BLJ Czech, a.s. se sloučila se společností RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 267 05 036
  • 27. listopadu 2006 - 21. prosince 2006 : Dne 22. listopadu 2006 přijal jediný akcionář společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:1 Společná ustanovení:Základní kapitál společnosti se zvy... šuje o 4 067 973 653,-- Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české), vydáním 1 (jednoho) kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na majitele vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4 067 973 653,-- Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české). Emisní kurz nové akcie činí 4 067 973 653,36 Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české třicet šest haléřů); emisní ážio je 0,36 Kč (třicet šest haléřů).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem.Nová akcie bude upsána bez využití přednostního práva.2 Upisování předem určeným zájemcem:Akcie upisovaná v rámci navrhovaného zvýšení bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to společnosti FALCON BORROWER S.? r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, založené, vzniklé a existující podle práva Lucemburského velkovévodství. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.Místem pro upsání akcie je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie společně s oznámením o počátku zahájení běhu této lhůty, a to k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Barbory Ležatkové, advokátky se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty pro úpis do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů od rozhodnutí valné hromady.K upsání akcie předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3 Započtení pohledávky na úhradu emisního kursu upsané akcie:Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií: peněžité pohledávky akcionáře FALCON BORROWER S.? r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, ve výši 144 999 952,--€ (jedno sto čtyřicet čtyři milióny devět set devadesát devět tisíc devět set padesát dva euro), což v kurzu České národní banky ke dni 1.listopadu 2006, který činí 28,055 Kč za 1,--€, činí 4 067 973 653,36 Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české třicet šest haléřů) vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností FALCON BORROWER S.? r.l. jako věřitelem a společností BLJ Czech, a.s., jako dlužníkem dne 22. listopadu 2006 proti pohledávce společnosti BLJ Czech, a.s., za společností FALCON BORROWER S.? r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet v celkové výši 4 067 973 653,36 Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české třicet šest haléřů) na splacení emisního kurzu ve výši 4 067 973 653,36 Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české třicet šest haléřů) jedné upisované nové kmenové listinné akcie na majitele, o jmenovité hodnotě 4 067 973 653,-- Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české).Tato peněžitá pohledávka společnosti FALCON BORROWER S.? r.l. zapsaná v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, v celkové výši 4 067 973 653,36 Kč (čtyři miliardy šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát tři tisíce šest set padesát tři koruny české třicet šest haléřů) vůči společnosti je evidována ke dni 22.11.2006 v účetnictví společnosti jako závazek vůči společnosti FALCON BORROWER S.? r.l. zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B 118771, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet.Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií doručit návrh dohody o započtení pohledávek k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Barbory Ležatkové, advokátky se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Lhůta pro uzavření dohody o započtení se stanoví na 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů a začne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Uzavřením dohody je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů