Trendy

752 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 741 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

367 523 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.9.2012 Praha 5 - Smíchov, Švédská 635/8, okres Hlavní město Praha, PSČ 15000

Historické adresy

11.4.2006 - 6.9.2012 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 15000

Adresa z obchodního rejstříku

od 21.5.2013 Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 19.4.2013 Praha 5 - Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 15000

27445992

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

11. dubna 2006

Datová schránka

ed2fz98

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10689

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.9.2010

407 000 000 Kč

Historické jmění

27.10.2009 - 14.9.2010

407 000 000 Kč

13.10.2008 - 27.10.2009

359 000 000 Kč

1.6.2007 - 13.10.2008

300 000 000 Kč

11.4.2006 - 1.6.2007

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. června 2009 - 27. října 2009 : Představenstvo obchodní společnosti RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00, IČ: 27445992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ... v Praze, oddíl B, vložka 10689, na základě pověření valné hromady ze dne 6.8.2007 přijalo toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:a) Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání společnosti, tedy z důvodu kapitálového posílení společnosti, se základní kapitál společnosti RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00, IČ: 27445992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10689 (dále jen společnost), zvyšuje z dosavadní částky...................359,000.000,-- Kč(slovy: tři sta padesát devět miliónů korun českých) o částku........................................30,000.000,-- Kč(slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu..........................389,000.000,-- Kč(slovy: tři sta osmdesát devět miliónů korun českých), s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s omezením do maximální výše základního kapitálu..........................459,000.000,-- Kč(slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých), tj. maximálně o..................................100,000.000,-- Kč(slovy: jedno sto miliónů korun českých). Konečnou výši upsaného základního kapitálu stanoví představenstvo.b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Upisovaní akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.c) Zvýšení základního kapitálu společnosti o 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) bude realizováno tak, že společnost vydá 30 ks (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií, každá v listinné podobě, každá znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), každá s emisním kursem 1,100.000,-- Kč (slovy: jedenmilión jedno sto tisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované) a budou s nimi spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Poukázky na akcie nebudou vydány.d) Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva platí:- každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu s omezením do maximální výše základního kapitálu 459,000.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát devět miliónů korun českých), tj. maximálně o 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 0,278551532, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;Informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku:- místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti RENTERA, a.s., Na Pankráci 17, 19, Praha 4, akcie zde lze upsat v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hodin;- lhůta pro vykonání přednostního práva činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů; prvním dnem této lhůty je 31. (slovy: třicátý první) den ode dne, kdy představenstvo zveřejní v Obchodním věstníku informaci o přednostním právu. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu včetně informace o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit akcionářům nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku;- přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání,- vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu s omezením do maximální výše základního kapitálu 459,000.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát devět miliónů korun českých), tj. maximálně o 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), najednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 0,278551532 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie,- všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, každá v listinné podobě, každá znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), každá s emisním kursem 1,100.000,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto tisíc korun českých);- upisovatel je povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé emisní ážio nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 43-4439680207/0100 (IBAN: CZ43 0100 0000 434439680207, BIC KOMBCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Komerční banky a.s..e) Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň o celkové jmenovité hodnotě 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě alespoň 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč), nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem ve dvou kolech podle následujících pravidel a tímto způsobem:- v prvním kole výběru budou přednostně vybráni ti zájemci ze stávajících akcionářů společnosti, kteří při upisování akcií neměli při přednostním upisování k dispozici dostatek přednostních práv tak, aby mohli upsat alespoň jednu celou nově vydávanou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), těm bude v prvním kole nabídnuta (umožněna upsat) vždy jedna celá akcie,- pro druhé kolo výběru jsou tato pravidla:1. určitým zájemcem musí být stávající akcionář společnosti,--2. zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti.Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání alespoň 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů Kč).V prvním i druhém kole výběru platí, že pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 100,000.000,-- Kč, (slovy: jedno sto miliónů korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva platí:fa) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti RENTERA, a.s., Praha 4, Na Pankráci 17, 19, akcie zde lze upsat v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hodin;fb) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 21 (dvacet jedna) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;fc) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen v uvedené písemné nabídce o upisování akcií;fd) emisní kurz nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1,100.000,-- Kč (slovy: jeden milión jedno sto tisíc korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a budou znít na jméno.Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet 43-4439680207/0100 (IBAN: CZ43 0100 0000 434439680207, BIC KOMBCZPP), který byl za tím účelem zřízen společností u Komerční banky a.s.Každý upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% (sedmdesát procent) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 18. července 2008 - 13. října 2008 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání společnosti, tedy z důvodů kapitálového posílení společnosti, se základní kapitál společnosti RENTERA, a.s. se sídle... m 150 00 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992 zvyšuje z dosavadní částky 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 359.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát devět milionů korun českých), tedy o 59.000.000,- Kč ( slovy: padesát devět milionů korun českých), to upsáním nových akcií společnosti, když jejich emisní kurz bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu společnosti o 59.000.000,- kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) bude realizováno tak, že společnost vydá 59 ks (slovy: padesát devět kusů) nových kmenových akcií, každá v listinné podobě, každá znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- kč (slovy. jeden milion korun českých), každá s emisním kurzem 1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto tisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované), přičemž s nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako dosavadními akciemi.Poukázky na akcie nebudou vydány.Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti RENTERA, a.s. na adrese 150 00 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, a to každý pracovní den v době od 10.00 do 17.00 hodin. Upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti a končí v pondělí 25.8.2008 v 17.00 hodin. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Valná hromada uděluje souhlas s tím, aby proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu akcií byla započtena pohledávka:- paní RNDr. Ireny Bártové, nar. 30.3.1951, bytem 148 00 Praha 4, Kloboukova 1263/73, ve výši 1.100.000,- kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce se společností ze dne 1.10.2007,- pana Ing. Jiřího Bastla, nar. 7.2.1944, bytem 108 00 Praha 10 - Malešice, Chládkova 6, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 20.9.2007,- pana Petra Buršíka, nar. 11.3.1962, bytem 500 09 Hradec Králové, Fučíkova 656/5 ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 8.11.2007,- pana Jiřího Frankla, nar. 21.4.1938, bytem 120 00 Praha 2, Korunní 588/4, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 12.10.2007,- paní Zdeňky Franklové, nar. 11.5.1942, bytem 120 00 Praha 2, Korunní 588/4, ve výši 2.200.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 12.10.2007,- pana Alexandra Gjuriče, nar. 29.10.1940, bytem 101 00 Praha 10, Na Šafránce 28, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 6.9.2007,- paní PhDr. Šárky Gjuričové, nar. 10.8.1946, bytem 101 00 Praha 10, Na Šafránce28, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 26.11.2007,- pana Ivana Hábovčíka, nar. 15.3.1961, bytem 250 65 Bašť, Mratínská 572, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 19.9.2007,- pana Michala Handzuše, nar. 11.3.1977, bytem 974 01 Banská Bystrica, Vansovej 14, Slovenská republika, ve výši 4.400.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 7.1.2008,- pana Ing. Františka Hucla, nar. 25.2.1943, bytem 130 00 Praha 3, Kunešova 2651, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 18.10.2007,- pana Karla Jandy, nar. 7.6.1951, bytem 108 00 Praha 10, Útulná 22, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 11.10.2007,- pana Ing. Bedřicha Kareise, nar. 5.2.1942, bytem 460 01 Liberec, Masarykova 26, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 11.10.2007,- pana Michala Kříže, nar. 3.8.1955, bytem 150 00 Praha 5, Na Brabenci 318/12, ve výši 2.200.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 2.10.2007,- pana Ing. Josefa Nováka, nar. 28.11.1954, bytem 550 01 Broumov, Branka 142, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 26.10.2007,- pana Ing. Vladimíra Ondrouška, nar. 22.5.1946, bytem 277 41 Kly, Záboří 99, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 23.10.2007,- pana Jidřicha Rašnera, nar. 24.1.1944, bytem 738 01 Frýdek-Místek, Jiráskova 566, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 28.4.2007,- společnosti RENTERA CENTRAL EUROPE S.A., se sídlem ADR Bulding, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, P.O.BOX 5216, Panama 5, Panamská republika, ve výši 22.000.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 20.6.2008,- pana Pavla Rudy, nar. 15.9.1951, bytem 180 00 Praha 8, Vizovická 604/7, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 17.10.2007,- pana Doc. RNDr. Jana Řeháka, nar. 12.9.1939, bytem 120 00 Praha 2, Chodská 1366/9, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 1.10.2007,- společnosti Sedwick Properties Inc., se sídlem ADR Bulding, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, P.O.BOX. 5216, Panama 5, Panamská republika, ve výši 3.300.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 15.1.2008,- pana Ing. Ladislava Šelepy, nar. 1.8.1957, bytem 143 00 Praha 4 - Modřany, Hubičkova 886/24, ve výši 2.200.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 7.9.2007,- pana RNDr. Pavla Šišky, nar. 30.4.1951, bytem 149 00 Praha 4, Markušova 1633/4, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 13.9.2007,- pana Mgr. Bohumila Štěpaře, nar. 11.5.1950, bytem 181 00 Praha 8, Minická 4, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 22.1.2008,- pana Františka Vojtěchovského, nar. 19.1.1950, bytem 150 00 Praha 5, Zborovská 26, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 22.1.2008,- pana Milana Zachariáše, nar. 20.9.1954, bytem 362 25 Nová Rokle, K Lávce 282, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 6.9.2007,- pana Ing. Zdeňka Weila, nar. 5.4.1955, bytem 180 00 Praha 8, U Pošty 1097/8, ve výši 1.100.000,- Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce společností ze dne 17.10.2007.Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se tedy připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím i možnost splacení emisního kurzu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek, jak v tomto usnesení uvedeno.Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu,- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- návrh smlouvy o započtení předloží zájemci společnost a to ve lhůtě 30ti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií,- zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě 30ti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.Upisovaní akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 20. dubna 2007 - 1. června 2007 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení nákladů společnosti spojených s financováním z úrokového z... atížení se základní kapitál obchodní společnosti RENTERA, a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, zvyšuje z dosavadní výše 3,000.000,-- Kč (slovy: tři milióny Kč) o částku 297,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 300,000.000,-- Kč (slovy: tři sta miliónů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení.Společnost vydá tři sta (300) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 990.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované).Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům a to:- obchodní společnost TAXIR s.r.o., se sídlem Praha 4, Dědinova 1986, IČ: 26460441, které bude nabídnuto (která upíše) dvě stě devadesát devět (299) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 990.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované).- Jan Čížek, rodné číslo : 75 02 16/1722, bytem Praha 4, Větrovcova 1493/1, kterému bude nabídnut (který upíše) jeden kus nové kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž tato bude mít jmenovitou hodnotu 990.000,--Kč (slovy: devět set devadesát tisíc korun českých), akcie nebude kótovaná (registrovaná), kteří tedy upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti RENTERA, a.s., na adrese Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin,Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno,Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců proti společnosti a to:- pohledávky ve výši 296,010.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest miliónů deset tisíc Kč) dle dohody o narovnání ze dne 7.3.2007 uzavřené mezi obchodní společnost TAXIR s.r.o., se sídlem Praha 4, Dědinova 1986, IČ: 26460441 a společností,- pohledávky ve výši 990.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát tisíc Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2006 uzavřené mezi Janem Čížkem, rodné číslo: 75 02 16/1722, bytem Praha 4, Větrovcova 1493/1 a společností.Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu,- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií,- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společnosti.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů