Základní údaje

Sídlo

od 22.10.2014 Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

26.3.2010 - 26.3.2010 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13803
26.3.2010 - 22.10.2014 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083
18.8.2006 - 26.3.2010 Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11000

27590241

DIČ

od 1.6.2015

CZ27590241

18.11.2013 - 31.5.2015

CZ27590241

Datum vzniku

18. srpna 2006

Datová schránka

69gcyy2

Historické názvy

26.3.2010 - 15.11.2012

AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

23.12.2008 - 26.3.2010

Avant Fund Management investiční společnost, a.s.

12.4.2007 - 23.12.2008

CEE FUND MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

18.8.2006 - 12.4.2007

CEE FUND MANAGEMENT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11040

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.5.2010

5 000 000 Kč

Historické jmění

12.5.2010 - 19.5.2010

2 500 000 Kč

3.9.2008 - 12.5.2010

20 000 000 Kč

10.12.2007 - 3.9.2008

10 000 000 Kč

18.8.2006 - 10.12.2007

6 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 16.10.2015

100004332 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 24. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. dubna 2010 - 12. května 2010 : AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, jako jediný akcionář společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.,... IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen ?obchodní zákoník?) rozhodl, dle § 216b obchodního zákoníku, současně o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to následujícím způsobem:I.Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se snižuje, a to takto:Důvod snížení základního kapitálu a způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období ve smyslu § 216a odst.1 písm. a) obchodního zákoníku.Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 17,500.000,- Kč (sedmnáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti.Forma snížení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti bude snížen formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií vydaných Společností. Jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z částky 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na částku 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých).Způsob, jakým bude snížení základního kapitálu Společnosti provedeno:Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno výměnou dosavadních akcií Společnosti, kdy každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude vyměněna za novou akcii Společnosti každou o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých).Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny:Akcie musí být předloženy Společnosti za účelem jejich výměny ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.II.Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se zvyšuje, a to takto:Splnění podmínek pro zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že pro zvýšení základního kapitálu jsou splněny zákonem stanovené podmínky, neboť ke dni rozhodnutí je zcela splacen základní kapitál Společnosti.Důvod zvýšení základního kapitálu:Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií.Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) tj. z částky 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií ? 200 (dvě stě) kusů akcií o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.Vzdání se přednostního práva:AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, se výslovně vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti a výslovně souhlasí s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti převezme v celém rozsahu předem určený zájemce - společnost AVANT Consulting, a.s.Předem určený zájemce:Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým bude společnost AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, který upíše všechny nově upisované akcie.Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení.Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Koněvova 2660/141, Praha 3 ? Žižkov, PSČ 130 83.Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem:Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci, tj. společnosti AVANT Consulting, a.s., do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto notářského zápisu, nezačne lhůta pro předložení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu.Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto notářského zápisu, nezačne tato lhůta běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu.Peněžitý vklad a způsob jeho splacení:Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií:Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií, a to na účet Společnosti, č.ú. 100004332/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
  • 15. srpna 2008 - 3. září 2008 : Jediný akcionář schválil dne 5.srpna 2008 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč.Upisování akcií nad ... částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 kusů listinných akcií společností o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3.Upsání všech 100 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci-stávající jedinému akcionáři-společnosti FINEP HOLDING? SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedené městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 7, dále též jen ,,určitý zájemce", který tímto rovněž vykonává přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníků.4.Akcie je možno upsat v sídle společnosti CEE FUND MANAGEMENT investiční společnosti, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ 120 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemce.5.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti CEE FUND MANGAGEMENT investiční společnost, a.s určitému zájemce písemným oznámení zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být určitému zájemci doručen do 3 (tří) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po dohodě společnosti CEE FUND MANNAGEMENT investiční společnost, a.s a určitého zájemce může být smlouva o upsání akcií uzavřena i dříve, než je rozhodnutí v působnosti valné horamady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, jestliže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jž je právní moc rozhodnutí o zamítnu návrh na zápis rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn.jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč bude upsáno emisním kursem 100.000,-Kč.8.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce.Peněžitý vklad je upisovatel-určitý zájemce povinen splatit takto:50% peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1978689389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s, který za tím účelem společnosti CEE FUND MANAGEMENT investiční společnost, a.s otevře na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2007 - 10. prosince 2007 : Jediný akcionář společnosti učinil dne 24.10.2007 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní ... kapitál společnosti se zvyšuje z částky 6.000.000,- Kč o částku 4.000.000,-Kč na částku 10.000.000,-Kč s tím, že upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři-společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, IČ: 27590241.K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií uzavřenou mez společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být upisovateli doručen do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově uspaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na bankovní účet pro tento účel společností zřízený. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů