Trendy

50 967 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

383 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

598 989 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

30.11.2006 - 9.6.2015 Praha 1, Revoluční 1003/3, PSČ 11000

27630650

DIČ

Není plátce DPH

11.12.2006 - 16.9.2014

CZ27630650

Datum vzniku

30. listopadu 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. června 2015

Datová schránka

phedfxm

Historické názvy

13.8.2013 - 9.6.2015

Czech Project Management, a.s. "v likvidaci"

30.11.2006 - 13.8.2013

Czech Project Management, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11348

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.10.2012 - 9.6.2015

65 250 000 Kč

8.10.2009 - 18.10.2012

509 887 000 Kč

22.9.2009 - 8.10.2009

422 766 000 Kč

17.6.2009 - 22.9.2009

751 584 000 Kč

23.5.2008 - 17.6.2009

751 584 000 Kč

30.11.2006 - 23.5.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 9. června 2015 - 9. června 2015 : Vymazává se společnost Czech Project Management, a.s. "v likvidaci", Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, IČ : 27630650 ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku vč... etně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu : skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 2013 - 9. června 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Czech Project Management, a.s. ze dne 29.7.2013 byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován ... likvidátor ke dni 1.8.2013. zobrazit více skrýt více
  • 30. března 2012 - 18. října 2012 : Jediný akcionář společnosti přijal při výkonu působnosti valné hromady dne8.3.2012 následující rozhodnutí: "Schvaluje se snížení základníhokapitálu společnosti Czech Project Manage... ment, a.s. dle § 213c obchodníhozákoníku: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výšezákladního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti,které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovouvybavenost. 2. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnostibude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři (případněakcionářům) způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Představenstvospolečnosti se v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podatnávrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, vjakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základěveřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhuakcionářům (dále jen veřejný návrh smlouvy) s jejich následným zničením s tím,že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. §213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvybudou kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovitých hodnotáchjedné akcie 112.500,- Kč, 56.250.000,- Kč, 5.625.000,- Kč, 562.500,- Kč,56.250,- Kč, 5.625,- Kč, 562,50 Kč, 10.000.000,- Kč, 1.000.000,- Kč, 100.000,-Kč a 1.000,- Kč. 5. Veřejný návrh smlouvy společnost uveřejní způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady.Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy do 2měsíců ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. 6. Kupní cena za akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhusmlouvy bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě akcie braných z oběhu nazáklade veřejného návrhu. Kupní cena je splatná do 3 měsíců od zápisu novévýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 3 měsíců od zápisu novévýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář či akcionáři jsouoprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti vpracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Nepředloží-li akcionář či akcionáři vestanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejichpředložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovémpřípade postupovat dle § 214 obchodního zákoníku. 8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu doobchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2009 - 8. října 2009 : Jediný akcionář přijal dne 22.9.2009 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:1) zvyšuje se stávající základní kapitál společnosti ve výši 422.766.000,- Kč o částku ve v... ýši 87.121.000,- Kč;2) upisování akcií nad částku 87.121.000,- Kč se nepřipouští.;3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním těchto nových akcií: i) druh: kmenové, ii) podoba: listinná, iii) forma: na majitele, o těchto jmenovitých hodnotách:- 8 (osm) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), -7 (sedm) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 1 (jeden) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 2 (dva) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - 1 (jeden) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).4) Emisní kurs nově upsaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou.5) Jediný akcionář upisuje všechny nové akcie v rámci svého přednostního práva na jejich upsání. Upsání nových akcií bude uskutečněno uzavřením smlouvy o upsání nových akcií mezi jediným akcionářem a společností dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, k jejímuž uzavření poskytuje společnost jedinému akcionáři (upisovateli) lhůtu v délce 14 dnů. Smlouva bude uzavřena na adrese sídla společnosti s tím, že lhůta pro její uzavření počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Upisování nových akcií dle smlouvy bude vázáno na rozvazovací podmínku v podobě právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Emisní kurz všech nových akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to započtením peněžité pohledávky, kterou má jediný akcionář za společností na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 10.6.2009 mezi společností coby dlužníkem a společností TOSTEPTAN a.s., IČ: 28272315, se sídlem: Brno, Rybnická 132/126, PSČ: 63400, coby věřitelem, postoupené jedinému akcionáři smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 4. srpna 2009, jejíž výše ke dni 21.9.2009 činí 87.121.356,44 Kč, proti pohledávce, kterou bude mít společnost za jediným akcionářem coby upisovatelem na základě uzavřené dohody podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve výši 87.121.000,- Kč. O započtení bude uzavřena písemná smlouva, předmětem započtení bude částka 87.121.000,- Kč (slovy: Osmdesát sedm miliónů jedno sto dvacet jeden tisíc korun českých), částka 356,44 Kč zůstane tudíž nezapočtena. Tímto způsobem bude splacen celý emisní kurz nových akcií. S ohledem na rozvazovací podmínku v dohodě podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, proběhne upsání nových akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. června 2009 - 22. září 2009 : Dne 19.května 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu o částku ve výši 328 818 000,- Kč, tj. ze stávající výše 751 584 000,- Kč na částku ve výši 422... 766 000, - Kč. Snížení základního kapitálu má být realizováno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Lhůta pro předložení akcií k vyznačení snížené jmenovité hodnoty akcií činí 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem bude učiněna zákonem předepsaná výzva. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyyplacena jedinému akcionáři po odpočtu nesplaceného umisního kurzu jím upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2008 - 23. května 2008 : Jediný akcionář přijal dne 12.5.2008 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:1.) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 749.584.000,- Kč (slovy sedm se... t čtyřicet devět milionů pět set osmdesát čtyři tisíc korun českých), tj. z 2.000.000,- Kč na 751.584.000,- Kč.2.) Upisování akcií nad částku 749.584.000,- Kč se nepřipouští.3.) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním těchto nových akcií: i) druh: kmenové, ii) podoba: listinná, iii) forma: na majitele, o těchto jmenovitých hodnotách: -7 (sedm) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), - 4 (čtyři) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), - 9 (devět) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 5 (pět) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 8 (osm) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - 4 (čtyři) ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).4) Emisní kurs nově upsaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou.5) Jediný akcionář prohlašuje v souladu s ust. § 204a odst. 7 a 220b odst. 5 obch. zák., že se vzdává přednostního práva na upisování nových akcií svým peněžitým vkladem (svými peněžitými vklady).6) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému předem určenému zájemci, kterým je společnost SPV CO Limited, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6 th Floor, Office 601, P.C. 1097, Nicosia, Kypr, reg. č. HE 148845.7) K upsání nových akcií poskytne společnost jedinému předem určenému zájemci lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní, která počíná běžet pátým dnem po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí společnosti jedinému předem určenému zájemci podle § 203 odst. 2 písm. e) obch. zák. dopisem, odeslaným doporučeně na jeho adresu v den následující po dni zápisu tohoto rozhodnutí do obchodní rejstříků anebo doručeným mu osobně proti podpisu nejpozději prvního dne uvedené lhůty.8) Nové akcie budou jediným předem určeným zájemcem upsány ve smlouvě podle § 204 odst. 5 obch. zák., uzavřené mezi ním a společností na adrese sídla společnosti. Návrh této smlouvy bude přílohou oznámení o počátku běhu lhůty k upisování.9) Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem (peněžitými vklady), a to těmito dvěma způsoby:a) Započtením peněžité pohledávky, kterou má jediný předem určený zájemce za společností na základě Smlouvy o úplatném postoupením pohledávek, uzavřené dne 29.4.2008 mezi společností SPV CO Limited jako postupitelem a obch. spol. Czech Project Management, a.s. jako postupníkem o postoupení pohledávek za obch. společnostmi RAMONET s.r.o. a J&T FINANCE GROUP, a.s., obě se sídlem ve Slovenské republice, za úplatu ve výši 349.584.600,- Kč (pohledávkou jediného předem určeného zájemce za společností je tedy úplata za postoupené pohledávky) proti pohledávce, kterou bude mít společnost za jediným předem určeným zájemcem na základě uzavřené dohody podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve výši 349.584.000,- Kč. O započtení bude uzavřena písemná smlouva, předmětem započtení bude částka 349.584.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet devět milionů pět set osmdesát čtyři tisíc korun českých), částka 600,- Kč tudíž zůstane nezapočtena. Tímto způsobem bude tedy splacena část emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 46,6 % (po zaokrouhlení) z celkového částky zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud citovaná část emisního kursu nebude tímto způsobem splacena.b) Bezhotovostním převodem částky 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) na účet společnosti do 1 roku po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tímto způsobem bude tedy splacena část emisního kursu nově upsaných akcií ve výši zbylých 53,4 % (po zaokrouhlení) z celkové částky zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů