Základní údaje

Sídlo

od 25.3.2014 Břehová 43/3, Josefov, 110 00 Praha 1

Historické adresy

18.4.2013 - 25.3.2014 Břehová 208/8, Josefov, 110 00 Praha 1
20.12.2011 - 18.4.2013 Praha 3 - Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 13000
22.1.2009 - 20.12.2011 Praha 3 - Žižkov, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 13000
21.2.2008 - 22.1.2009 Praha 5 - Smíchov, Rozkošného 1058/3, PSČ 15000
21.5.2007 - 21.2.2008 Praha 5, Nádražní 32, PSČ 15000
12.1.2007 - 21.5.2007 Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 12000

27647188

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

12. ledna 2007

Datová schránka

fpdd46f

Historické názvy

20.4.2009 - 8.2.2013

FINESKO investiční společnost, a.s.

20.4.2009 - 20.4.2009

Finesko investiční společnost, a.s.

21.5.2007 - 20.4.2009

Realtia investiční společnost, a.s.

12.1.2007 - 21.5.2007

Nationwide a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11488

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.3.2015

5 525 000 Kč

Historické jmění

27.11.2014 - 6.3.2015

3 315 000 Kč

29.8.2013 - 27.11.2014

11 250 000 Kč

8.2.2013 - 29.8.2013

11 250 000 Kč

4.1.2013 - 8.2.2013

5 625 000 Kč

2.2.2010 - 4.1.2013

30 000 000 Kč

6.4.2009 - 2.2.2010

30 000 000 Kč

12.6.2008 - 6.4.2009

20 000 000 Kč

21.2.2008 - 12.6.2008

20 000 000 Kč

7.12.2007 - 21.2.2008

13 000 000 Kč

15.10.2007 - 7.12.2007

8 000 000 Kč

27.6.2007 - 15.10.2007

8 000 000 Kč

12.1.2007 - 27.6.2007

4 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. března 2015 : S odkládací podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti o částku 7 935 000,- Kč do obchodního rejstříku, se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 2 210 000,- K S odkládací podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti o částku 7 935 000,- Kč do obchodního rejstříku, se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 2 210 000,- K...č, tj. z částky 3 315 000,- Kč na částku 5 525 000,- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude 1 000 kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2 210,- Kč, znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě, a budou nést čísla 1501 až 2500. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií: a) místem pro uplatnění práva akcionáře k upisování akcií společnosti bude sídlo společnosti v době od 14.00 hod. do 16.00 hod. a lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 týdny od okamžiku doručení informace o možnosti úpisu akcií, přičemž tato informace bude akcionáři doručena způsobem pro svolání valné hromady, b) bude možné upsat 1000 nových akcií, na jednu novou akcii připadá podíl 2/3 na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.210,- Kč, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, c) jmenovitá hodnota 1000 kusů nově upisovaných listinných akcií bude 2.210,- Kč/akcie, akcie budou na jméno, emisní kurs pro všechny akcie bude totožný se jmenovitou hodnotou akcií, d) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání mimořádné valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost Wealth Management Services a.s., IČ: 24318469, se sídlem Břehová 43/3, Josefov, 110 00 Praha 1, a to s tímto zájemcem bude uzavřena smlouva o úpisu akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích do 7 dnů ode dne, kdy tento zájemce doručí do sídla společnosti návrh smlouvy o úpisu akcií s úředně ověřeným podpisem. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Upisovatel akcií splatí 30 procent emisního kursu akcií na účet společnosti 267504224/0300 ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání akcií, zbylou část emisního kursu splatí upisovatel do 1 roku ode dne upsání akcií. zdůvodnění: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.210.000,- Kč z důvodu, aby společnost s dostatečnou rezervou mohla plnit požadavky zákona č. 240/2013 Sb. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. listopadu 2014 - 6. března 2015 : Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7 935 000,- Kč (sedm milionů devět set třicet pět tisí... c korun českých). Základní kapitál společnosti se snižuje změnou jmenovité hodnoty akcí o 5 290,- Kč/akcie - tj. snížením nominální hodnoty akcie z hodnoty 7 500,- Kč na hodnotu 2 210,- Kč, a to poměrně u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie společnosti s podpisem člena představenstva. Akcionáři předloží akcie společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do 30 pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zdůvodnění: Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti, která k 31.12.2013 dle auditované účetnízávěrky společnosti dosáhla výše 7 937 438,68 Kč. zobrazit více skrýt více
  • 15. ledna 2013 - 8. února 2013 : Základní kapitál obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: 1. důvodem zvýšení základního kapitál... u je vstup strategického investora; 2. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých), tedy z částky 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých) na částku 11.250.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 750 kusů (slovy: sedm set padesát kusů) kmenových listinných akcií o- jmenovité hodnotě jedné akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět setkorun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě, a budou nést číslo 751 - 1500; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - valná hromada obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 130 00, IČO 276 47 188, rozhodla – po přednesení zprávy představenstva, kterou valné hromadě sdělil pan Ing. Vít Volhejn, který je rovněž předsedou představenstva, která byla všem akcionářům rovněž předložena v písemné podobě a která obsahuje důvody vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií (bude-li tento krok valnou hromadou schválen) s odůvodněním emisního kursu nově emitovaných akcií - v souladu s ustanovením § 204a odst. 5 obchodního zákoníku takto: Přednostní právo všech stávajících akcionářů k upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu, vzhledem k úpisu peněžitými vklady, se s ohledem na administrativní a časovou náročnost, která by zabránila navýšení základního kapitálu v dostatečném časovém horizontu, který je nezbytný pro realizaci podnikatelského záměru nového strategického investora, vylučuje. - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s rozhodnutím valné hromady o vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, bude úpis nově emitovaných akcií proveden předem určeným zájemcem, a to obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, na základě smlouvy o upsání akcií; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, tj. na adrese Praha 3, Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 130 00, IČO 276 47 188, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, oznámí písemně obchodní společností Wealth Management Services a.s., IČO 243 18 469, počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jí zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct (14) dnů počínaje dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřen; - předem určený zájemce, a to obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8,PSČ 110 00, IČO 243 18 469, upíše všech 750 (slovy: sedm set padesát) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých); - emisní kurs bude totožný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií; - emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele - obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469; - emisní kurs 750 (slovy: sedmi set padesáti) kusů akcií v celkové hodnotě 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých) bude zájemcem – obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, splacen takto: a) do 5 dnů (slovy: pěti dnů) od upsání akcií bude splaceno 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na zvláštní účet vedený u České spořitelny, a.s. číslo účtu 5340442/0800 (IBAN: CZ82 0800 0000 0000 0534 0442), zřízený na firmu společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, za účelem splacení emisního kursu akcií; a b) zbývající část emisního kurzu nově upsaných akcií bude upisovatelem splacena nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií a řádnému splacení emisního kurzu akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to ze 750 (slovy: sedmi set padesáti) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých) na 1.500 (slovy: jeden tisíc pět set) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých). Do okamžiku řádného splacení emisního kurzu nově emitovaných akcií bude postupováno podle ustanovení § 176 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 2009 - 20. dubna 2009 : Dne 2.12.2008 učinila mimořádná valná hromada společnosti Realtia investiční společnost, a.s. následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 349/2008.a) - základní kapitál Sp... olečnosti se zvyšuje z částky 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), tedy o částku 10.000.000,- Kč (dest miliónů korun českých),b) - základní kapitál Společnosti bude zvýšen upisováním 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých),c) - všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to společností FINESKO a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00, IČ 252 67 655,d) - akcionáři prohlašují, že se vzdávají svého práva na přednostní úpis akcií v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku,e) - lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Předem určený zájemce může nové akcie upisovat od 10:00 do 16:00 hodin. Upisování nových akcií předem určeným zájemcem je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,f) - emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti, vyhrazený speciálně pro tento účel,g) - upisovatel je povinen splatit na bankovní účet Společnosti alespoň 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a to ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř zobrazit více skrýt více
  • 26. června 2008 - 22. ledna 2009 : Dne 24.6.2008 učinila mimořádná valná hromada společnosti Realtia investiční společnost, a.s. následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 266/2008.1) Základní kapitál spol... ečnosti se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých).2) Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 125 (slovy: sto dvacet pět) kusů o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč připadá jedna čtvrtina na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs každé z nově vydávaných akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).- Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a počíná akcionářům běžet prvním pracovním dnem po podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům první den lhůty dopisem doručeným kurýrem, osobně nebo faxem na akcionářem oznámené faxové číslo. Na základě přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin.- Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, IČ 613 28 464.- Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 6 měsíců a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po skončení lhůty pro vykonání přednostního práva; pokud se však všichni akcionáři práva na upisování akcií vzdají, počíná lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva běžet již prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy se přednostního práva vzdal poslední z akcionářů. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen první den lhůty dopisem doručeným kurýrem, osobně nebo faxem na faxové číslo +420 224 305 412; přílohou dopisu bude též návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Bez využití přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin.- Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti č. 1000468011/3500, vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.- Upisovatel je povinen splatit na výše uvedený bankovní účet společnosti nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy dané akcie upsal. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 28. prosince 2007 - 21. února 2008 : Dne 10. 12. 2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve ... formě notářského zápisu NZ 280/2007:1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Realtia investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,-Kč (slovy: sedmmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle §203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu2) v souladu s ustanovením §203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 175 (slovy: stosedmdesátpět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských)3) všechny nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společností Nationwide Holding a.s., a to následujícím způsobem:- Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář").- Akcionář má právo na upsání 175 (slovy: stosedmdesátpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských).- Lhůta k úpisu bude trvat 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejní v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla.- Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 1000468011/3500 vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízený společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení do obchodního rejstříku převodem na Účet.4) celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
  • 25. října 2007 - 7. prosince 2007 : Dne 17.10.2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve fo... rmě notářského zápisu NZ 210/2007:1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Realtiva investiční společnost, a.s. o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 125 (slovy: stodvacetpět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen nové akcie). Emisní kurs každé jedné nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty, tj. 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských)3) všechny nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společností Nationwide Holding a.s., a to následujícím způsobem:- Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář")- Akcionář má právo na upsání 125 (slovy: stodvacetpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských).- Lhůta k úpisu bude trvat 14 (slovy: čtvrnáct) kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejní v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla.- Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 1000458011/3500 vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízení společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení do obchodního rejstříku převodem na Účer.4) celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 13.000.000,- Kč (slovy: třináctmilionůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
  • 29. května 2007 - 27. června 2007 : Dne 24.5.2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve for... mě notářského zápisu NZ 220/2007:Základní kapitál společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií v počtu 100 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě (dále jen "Nové akcie").Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty, tj. 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Všechny nové akcie budou usány peněžitými vklady při zachování přednostního práva současného akcionáře společnosti, a to následujícím způsobem dále uvedeným.Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné.V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář").Akcionář má právo na upsání 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč.Lhůta k úpisu bude trvat 14 kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního ejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázaáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejní v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla.Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 518057001/2700 vedený u HVB Bank Czech republic a.s., případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízený společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení do obchodního rejstíku převodem na účet. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů