Trendy

2 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-99 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

1 921 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.3.2014 U Mlékárny 1020, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Historické adresy

13.8.2007 - 4.3.2014 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

27743411

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2015 - 11.2.2016

CZ27743411

1.9.2008 - 1.10.2014

CZ27743411

Datum vzniku

13. srpna 2007

Datová schránka

vhrfdmp

Historické názvy

13.8.2007 - 23.8.2007

MALACANA DISTRIBUTION a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5022

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.8.2010

52 000 000 Kč

Historické jmění

13.8.2007 - 5.8.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. září 2014 - 15. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 10. září 2014 - 15. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 10. června 2010 - 5. srpna 2010 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti NET MILK a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.05.2010:a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 50.000.000,-... Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na částku ve výši 52.00.000,-Kč (slovy: padestátdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Upisování akcií rovnající se částce zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 50 ks (slovy: padesáti kusů) nových kmenových akcií jedné akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie").c) Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu Akcií.d) Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je obchodní společnost XYIENCE, a.s. se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, identifikační číslo: 277 22 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4866 (dále též jen "Předem určený zájemce").e) Místem pro upisování Akcií bez využití přednostního práva je notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře v Ostravě, na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28.října 41/3138, PSČ: 702 00 a lhůta pro upisování Akcií činí šedesát dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně nebo od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Předem určenému zájemci počátek běhu této lhůty nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným Předem určenému zájemci s tím, že Akcie tedy budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvu o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to vše s rozvazovací podnímkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak u každé jedné upisované Akcie částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých).f) Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcií proti peněžité pohledávce Předem určeného zájemce vůči Společnosti, kterou Předem určený zájemce nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.03.2010, kterou Předem určený zájemce uzavřel jako postupník se společností Prvá oravská dopravná, s.r.o. se sídlem Vojtaššákova 602, Trdošín, PSČ: 027 44, Slovenská republika, identifikační číslo: 36 424 960, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka číslo 15637/L jako postupitelem. Jedná se o pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) vyplývající ze Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 04.03.2010, kterou postupitel - společnost Prvá oravská dopravná, s.r.o. uzavřel jako prodávající se Společností jako kupujícím, na základě které Společnost nabyla obchodní podíl ve výši 100% v obchodní společnosti NET PLASY, spol. s r.o. se sídlem Bystřice pod Hostýmen, U mlékárny 1020, okres Kroměříž, PSČ: 768 61, identifikační číslo: 453 58 133. Valná hromada tedy výslovně připouští možnost započtení celé výše specifikované pohledávky Předem určeného zájemce za Společností a emisní kurs Akcií upsaných Předem určeným zájemcem tak bude Předem určeným zájemce splacen výhradně započtením. Valná hromada dále stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:* smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust.§ 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,* ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto usnesením valné hromady společnosti* peněžitá pohledávka Předem určeného zájemce bude započtena v celkové výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátimilionů korun českých) na splacení emisního kursu Akcií a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto usnesení valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky Předem určeného zájemce a Společnosti ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padestmilionů korun českých) zaniknou a je tímto mimo jiné splněna povinnost Předem určeného zájemce splatit 100% emisního kursu jím upisovaných Akcií.g) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnosti je povinna doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis Akcií, tedy ve lhůtě a způsobem uvedeným v písm. e) tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upisovaných Akcií, tedy uzavřít smlouvu o započtení, nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů