Trendy

2 181 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

33 255 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.12.2013 Rudná 704/14, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Historické adresy

31.10.2011 - 5.12.2013 Ostrava - Vítkovice, Rudná 704/14, PSČ 70300
26.4.2007 - 31.10.2011 Ostrava - Vítkovice, Erbenova 783/29, PSČ 70300
7.8.2006 - 26.4.2007 Ostrava - Vítkovice, Zengrova 510/19, PSČ 70300

27775321

DIČ

od 15.8.2006

CZ27775321

Datová schránka

2cwgkvv

Historické názvy

7.8.2006 - 10.10.2011

TECHNOLOGY INVEST a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3075

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2014

12 800 000 Kč

Historické jmění

13.9.2006 - 27.2.2014

2 000 000 Kč

7.8.2006 - 13.9.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1859148379 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. února 2014 - 9. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 27. února 2014 - 9. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 6. prosince 2013 - 27. února 2014 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 02.12.2013 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:(1) Základní kapitá... l společnosti se zvyšuje o částku 10.800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: Dvamilióny korun českých) na částku 12.800.000,- Kč (slovy: Dvanáct miliónů osm set tisíc korun českých korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem – jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 54 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. (3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, který bude upisovat akcie nepeněžitými vklady, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák. Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři – Gabrieli Kuncové, narozené 24.07.1977, bytem Orlová, Lutyně, Na Výsluní 1274, PSČ 735 14, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. (4) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmět tvoří níže uvedené nemovitosti, jež jsou ve výlučném vlastnictví Gabriely Kuncové, narozené 24.07.1977, bytem Orlová, Lutyně, Na Výsluní 1274, PSČ 735 14: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na listu vlastnictví č. 5119 pro katastrální území Horní Lutyně a obec Orlová, a to rozestavěná stavba na pozemku parc.č. 2693/2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemky parc. 2451/5, orná půda, parc.č. 2693/1, orná půda, parc.č. 2693/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2694, orná půda, se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím; (dále jen "Nemovitosti") s tím, že výlučným vlastníkem "Nemovitostí" je jediný akcionář – Gabriela Kuncová, narozená 24.07.1977, bytem Orlová, Lutyně, Na Výsluní 1274, PSČ 735 14. Předmět vkladu byl oceněn posudkem znalce – Petra Poledníka, Orlová, Lutyně, Masarykova 916 ze dne 21.10.2013 č. posudku 2371-043/2013 částkou ve výši 10.853.300,- Kč (slovy: Desetmiliónůosmsetpadesáttřitisíctřista korun českých). Upisovateli bude vydáno za tento nepeněžitý vklad 54 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 10.853.300,- Kč (slovy: Desetmiliónůosmsetpadesáttřitisíctřista korun českých) a vydání 54 kusů kmenových akcií na jméno, v listině podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč upisovateli Gabrieli Kuncové jako protiplnění za jeho nepeněžitý vklad. (5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs každé nové upisované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činí částku 200.000,- Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 10.800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu - "Nemovitostí" a emisním kursem akcií, které budou upisovateli vydány, tj. částka 53.300,- Kč (slovy: Padesáttřitisíctřista korun českých), se určuje na tvorbu rezervního fondu příplatkem nad emisní kurs akcií podle § 67 odst. 2 obch. zák. a stanov společnosti. (6) Jediný akcionář společnosti – předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti, nebo na jiném dohodnutém místě, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost. (7) Jediný akcionář je povinen splatit svůj nepeněžitý vklad ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi ním a společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Jediný akcionář splatí svůj nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti (představenstvu) písemné prohlášení o vložení „Nemovitostí“ do základního kapitálu obchodní společnosti SINIKO trade a.s. s úředně ověřeným podpisem ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obch. zák. a současně předá společnosti „Nemovitosti“. O předání a převzetí „Nemovitostí“ bude sepsán písemný zápis mezi společností a jediným akcionářem (vkladatelem), s úředně ověřenými podpisy. „Nemovitosti“ budou předány po fyzické prohlídce na místě samém. Nepeněžitý vklad – „Nemovitosti“ – musí být předán společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů