5 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-45 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

11 979 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

0

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 12.3.2012 Praha 1 - Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 11000

Historické adresy

14.8.2009 - 12.3.2012 Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1106/9, PSČ 11000
20.3.2008 - 14.8.2009 Janov nad Nisou - Hrabětice 1532, PSČ 46811
21.12.2007 - 20.3.2008 Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 70200

27828352

DIČ

od 8.8.2017

CZ27828352

15.12.2008 - 2.9.2015

CZ27828352

Datum vzniku

21. prosince 2007

Datová schránka

fgjd6qi

Historické názvy

21.12.2007 - 20.3.2008

Wenderer corporation a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3846

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.11.2008

12 000 000 Kč

Historické jmění

20.3.2008 - 27.11.2008

2 000 000 Kč

21.12.2007 - 20.3.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

112442399 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 10. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. září 2008 - 10. července 2014 : Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a... .s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933.Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých).Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí:a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií.b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj.c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem.d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. 700605/4671, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti.g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie:1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých); a2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti:- pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost,- pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada- budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen "předmětné nemovitosti"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Liberec XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-063/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých).h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155383309/0800 vedený u České spořitelny, a.s.i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů