Základní údaje

Sídlo

od 30.10.2012 Dlouhá 733/29, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

31.10.2011 - 30.10.2012 Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 709/26, PSČ 11000
10.2.2011 - 31.10.2011 Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1512/22, PSČ 12800
22.8.2007 - 10.2.2011 Praha 4 - Michle, Na Křivině 1371/1, PSČ 14021

27944310

DIČ

od 22.8.2007

CZ27944310

Datum vzniku

22. srpna 2007

Datová schránka

itieib5

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12244

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.9.2013

33 000 000 Kč

Historické jmění

22.8.2007 - 24.9.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2661312 / 0800

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 156841PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 3. září 2013 - 24. září 2013 : Pan Ing. Pavel Kyllar jako jediný akcionář společnosti Impex Car corp., a.s. při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 186 odst. 2, § 187 odst. 1 pí... sm. b) a § 202 a násl. obchodního zákoníku a části E. článku XII. odst. 3, části E. článku XVI. odst. 5. a 6. a části CH. článku XXXVII. stanov Společnosti, v jejich posledním úplném znění vyhotoveném ke dni 30.9.2009, které bylo měněno rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 7.2.2011 obsaženým v notářském zápisu JUDr. Adély Matějkové, notářky v Praze, ze téhož dne pod č. NZ 29/2011, N 33/2011 a rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.4.2011 obsaženým v notářském zápisu téže notářky pod č. NZ 136/2011, N 147/2011, (dále též jen „Stanovy Společnosti“), činí tato rozhodnutí:základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů korun českých) na jeho novou výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 3.100 (slovy: tři tisíce jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva – kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na majitele, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen „Nově upisované akcie“), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.), prohlášení jediného akcionáře o vzdání se přednostního práva je připojeno jako příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu, d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. pan Ing. Pavel Kyllar (dále též jen „Předem určený zájemce“), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, g) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je pan Ing. Pavel Kyllar, tj. předem určeného zájemce, vůči Společnosti, tj. společnosti Impex Car corp., a.s., proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.12.2008, mezi Předem určeným zájemcem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, jejímž předmětem je půjčka ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů korun českých), existence pohledávky jediného akcionáře, resp. Předem určeného zájemce, za Společností, byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je paní Ing. Jiřina Kuncová, se sídlem Praha 8, Bohnice, Vratislavská 385/9, PSČ 181 00, auditor KAČR ev.č. 197, v jeho potvrzení ze dne 30.4.2013, toto potvrzení auditora společnosti o existenci pohledávky a splacení celého základního kapitálu společnosti je připojeno jako příloha číslo tři tohoto notářského zápisu, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Předem určeným zájemcem, zcela splacen, - písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci, - dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, - nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči Společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo, h) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů