Základní údaje

Historické adresy

2.10.2009 - 16.6.2011Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1
29.8.2007 - 2.10.2009Janáčkovo nábř. 140/55, 150 00 Praha

Historické adresy z obchodního rejstříku

3.7.2008 - 3.7.2008Janáčkovo nábř. 140/55, 150 00 Praha 5

27951685

DIČ

Není plátce DPH

24.10.2007 - 16.6.2011

CZ27951685

Datum vzniku

29. srpna 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. června 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. června 2011

Historické názvy

29.4.2010 - 16.6.2011

Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci"

28.1.2008 - 29.4.2010

Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s.

29.8.2007 - 28.1.2008

Fortius Global Investments, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12295

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.4.2010 - 16.6.2011

11 000 000 Kč

26.9.2008 - 2.4.2010

9 000 000 Kč

29.8.2007 - 26.9.2008

7 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. června 2011 - 16. června 2011 : Společnost Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci," se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000, IČ: 27951685 se vymazává ke dni nabytí právní mo... ci rozhodnutí o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skončení likvidace. Likvidace skončila rozdělením likvidačního zůstatku mezi akcionáře společnosti dle ust. § 75a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. zobrazit více skrýt více
  • 29. dubna 2010 - 16. června 2011 : Valná hromada rozhodla dne 5.3.2010 o zrušení společnosti s likvidací s tím, že dnem vstupu společnosti do likvidace se stanoví den 15.4.2010.
  • 1. května 2009 - 16. června 2011 : Na společnost Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s., IČ: 27951685, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 140/55, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikaj... ící společnosti TERION CZ a.s., IČ: 27078744, se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8551, a to do majetku tvořícího Uzavřený podílový fond Fortius 1, Fortius Global Investments, investiční společnosti, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a § 354 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převzetí jmění podepsaného dne 22.12.2008 s rozhodným dnem převodu jmění 1.4.2008. zobrazit více skrýt více
  • 19. ledna 2010 - 2. dubna 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. přijala dne 18.12.2009 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:- základní kap... itál společnosti Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. (dále též společnost) se zvyšuje o 2,000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) ze stávajících 9,000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorunčeských) na 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je řešení ztráty společnosti a posílení její likvidity.- v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno 40 ks (slovy: čtyřicetkusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, které budou v listinné podobě. Akcie nebudou kótovány.- Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě a bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Emisní kurs akcií bude možno splatit výlučně peněžitými vklady, tj. v penězích, resp. s připuštění níže uvedeného započtení.- jelikož se všichni akcionáři vzdali svého práva na přednostní upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou Ing. René Holeček, r.č. 660728/0900, bytem Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01 a paní Monika Stanieczková, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště 39, PSČ 735 42 (dále jen předem určení zájemci) s tím, že každému z uvedených předem určených zájemců bude nabídnuto k upsání 20 ks (slovy: dvacetkusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).- lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určenými zájemci činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž konkrétnímu předem určenému zájemci musí být návrh smlouvy o upsání akcií doručen nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů před uplynutím uvedené lhůty pro upsání akcií. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději 5. (slovy: pátý) pracovní den běhu této lhůty.- místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Každý z předem určených zájemců upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, přičemž na smlouvě musí být úředně ověřené podpisy smluvních stran. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.- oba předem určení zájemci jsou povinni splatit 100 % (slovy: stoprocent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání shora uvedených akcií. Každý z předem určených zájemců splatí část emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) započtením své pohledávky za společností, a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 266056693/0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s., na který budou předem určení zájemci hradit i zbývající část emisního kursu upsaných akcií, jenž nemá být předmětem započtení.- valná hromada uděluje souhlas k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce Ing. René Holečka, r.č. 660728/0900, bytem Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01 za společností na vrácení půjčky ve výši 500.000 Kč ( (slovy: pětsettisíckorunčeských) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2009, a dále rovněž aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) bylazapočtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce paní Moniky Stanieczkové, r.č. 755822/5026, bytem Těrlicko, Hradiště 39, PSČ 735 42 za společností na vrácení půjčky ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 23.11.2009.Pohledávky jsou způsobilé k započtení. Smlouva o započtení mezi společností a konkrétním předem určeným zájemcem bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne upsání nových akcií společnosti daným předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu smlouvy o upsání akcií- další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:a) smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti,c) peněžitá pohledávka každého z předem určených zájemců bude započtena ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) s pohledávkou společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií,d) dnem účinnosti smlouvy o započtení dojde k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí a ve smlouvě o započtení, tj. u každého předem určeného zájemce v rozsahu 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
  • 22. září 2008 - 26. září 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 7.000.000,-- Kč o 2.000.000,-- Kč na výslednou celkovou částku 9.000.000,-- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovanéh... o zvýšení se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 40 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč každá. Akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů, uzavřené ve formě notářského zápisu podle § 205 obchodního zákoníku.Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanoví, že akcie upisované bez přednostního práva všichni akcionáři upíší dohodou dle § 205 obchodního zákoníku v sídle Notářského úřadu Heleny Čapkové na adrese Praha 1, Národní tř. 21. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda musí být uzavřena do 14 dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně. Emisní kurs každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě a bude splacen výlučně v penězích.Emisní kurs upisovatelé splatí v rozsahu 100 % na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 266041213/0300, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií.S nově vydanými akciemi budou spojena tatáž práva, která se pojí k dosud emitovaným akciím společnosti.Při upisování se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. Poukázky na akcie se nevydávají. zobrazit více skrýt více
posunout dolů