- 303 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

1 697 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

14.7.2008 - 30.6.2012Sady Pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň

28026268

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2009 - 30.6.2012

CZ28026268

Datum vzniku

14. července 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2012

Historické názvy

14.7.2008 - 30.6.2012

RZ INDUSTRY a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1458

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.9.2010 - 30.6.2012

2 000 000 Kč

14.7.2008 - 3.9.2010

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2012 - 30. června 2012 : Společnost RZ INDUSTRY a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26, IČ 280 26 268, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1458, zanikla ... sloučením se společností ROSSO STEEL, a.s., se sídlem 160 00 Praha 6 - Veleslavín, Adamova 460/3, IČ 252 21 108, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 10545, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu proměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zaniklé společnosti, včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost RZ INDUSTRY a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26, IČ 280 26 268, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1458, včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2008 - 23. října 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 04.09.2008 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upisováním akcií z částky 2.000.000,-- Kč (dva mil... iony korun českých) o částku 50.000.000,-- Kč (padesát milionů korun českých) na částku 52.000.000,-- Kč (padesát dva milionů korun českých).Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení bude upsáno 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) na jednu akcii.Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány jediným akcionářem - Josefem Šmídem, r.č. 611226/1298, bytem Uxova 541, 338 43 Mirošov 1, s využitím jeho přednostního práva k úpisu, a to na základě smlouvy o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavře se společností ve lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení návrhu na uzavření této smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh na uzavření smouvy o upsání akcií doručí představenstvo jedinému akcionáři do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty. Upisováním akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud ve výše uvedené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti marným uplynutím této lhůty neúčinné.Místo pro úpis akcií je v sídle Společnosti RZ INDUSTRY a.s., v Plzni, Sady Pětatřicátníků 26, PSČ 301 00, v pracovní dny od 8:00 hodin do 14:00 hodin.Schvaluji upisování akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - Josefa Šmída, r.č. 611226/1298, bytem Uxova 541, 338 43 Mirošov 1, který byl oceněn na částku ve výši 68.698.100,-- Kč (šedesát osm milionů šest set devadesát osm tisíc sto korun českých) znaleckým posudkem ze dne 22.8.2008 (dvacátého druhého srpna roku dva tisíce osm) číslo posudku 1474-203/08, vypracovaným znalcem obchodní společnosti SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26, jmenovanou pro tento účel pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 31.7.2008, č.j. 46 Nc 146/2008-10. Znalec současně konstatuje, že vkládaný majetek může Společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, a že hodnota tohoto vkladu odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.Popis nepeněžitého vkladu jediného akcionáře:- pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/1,- pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/2,- pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/3, způsob využití zbořeniště,- pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/4, způsob využití zbořeniště,- pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/7,- pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/14,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/15, způsob využití jiná plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/16, způsob využití dráha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/23, způsob využití jiná plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/24, způsob využití jiná plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/25, způsob využití jiná plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/26, způsob využití jiná plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/28, způsob využití jiná plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/38, způsob využití manipulační plocha,- pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/39, způsob využití manipulační plocha,- pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/50, způsob ochrany zemědělský půdní fond,- pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/51, způsob ochrany zemědělský půdní fond,- pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/54, způsob ochrany zemědělský půdní fond,- pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/58, způsob ochrany zemědělský půdní fond,- pozemek - ornou půdu č.parc. 5002/10, způsob ochrany zemědělský půdni fond,- budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/1,- budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/2,- budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/7,- budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/14,vše v k.ú. Zaječí, obec Zaječí, okres Břeclav tak, jak je zapsáno na výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, LV 1461.Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání, neboť se jedná o pozemky a budovy tvořící ucelený areál ve vznikající průmyslové zóně v okrese Břeclav, v blízkosti dálnice, které budou sloužit částečně jako v obchodně - administrativní centrum společnosti a častečně budou pronajímány třetím osobám.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) na jednu akcii. Částka ve výši 18.698.100,-- Kč (osmnáct milionů šest set devadesát osm tisíc sto korun českých) bude započtena jako emisní ážio.Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný.Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v sídle Společnosti RZ INDUSTRY a.s., v Plzni, Sady Pětatřicátníků 26, PSČ 301 00, kde dojde k předání nemovitostí a k předání písemného prohlášení vkladatele. zobrazit více skrýt více
posunout dolů