Trendy

25 005 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 994 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

149 939 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 21.11.2007Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11602

28185927

DIČ

od 16.1.2008

CZ28185927

Datum vzniku

21. listopadu 2007

Datová schránka

tyseaec

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12629

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.10.2011

100 000 000 Kč

Historické jmění

24.8.2011 - 4.10.2011

100 000 000 Kč

17.8.2011 - 24.8.2011

100 000 000 Kč

7.4.2011 - 17.8.2011

100 000 000 Kč

24.3.2010 - 7.4.2011

100 000 000 Kč

10.6.2009 - 24.3.2010

22 000 000 Kč

15.9.2008 - 10.6.2009

2 000 000 Kč

21.11.2007 - 15.9.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 4.12.2014

250126036 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. června 2016 : Valná hromada společnosti konaná dne 24. května 2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti:1.základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 10 000 Valná hromada společnosti konaná dne 24. května 2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti:1.základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 10 000... 000,-- Kč (deset milionů korun českých), vydáním 100 000 (jednoho sta tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), když s každou akcií bude spojeno 20 hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvláštním právem spojeným s novými akciemi je vyšší počet hlasů připadající na jednu akcii než u akcií kmenových, jinak jsou s akciemi se zvláštními právy spojena všechna práva podle zákona a stanov společnosti 2.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100,-- Kč (sto korun českých); emisní kurs je stejný pro upsání s využitím přednostního práva i pro upsání bez přednostního práva předem určenými zájemci 3.s využitím přednostního práva lze upsat celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), a na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100,-- Kč lze upsat 0,1 (jednu desetinu) jedné nové akcie, tj. celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových akcií, přičemž podle § 485 odst. 1 písm. b) ZOK lze upisovat pouze celé akcie 4.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Tomáši Plojharovi, nar. 15. července 1975, adresa bydliště Vratislavova 150, Písek 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 6.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje do 30. 6. 2016 (třicátého června roku dvoutisícího šestnáctého); místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11602, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11602, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 8.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel, bez ohledu na to, zda akcie upsal s využitím přednostního práva nebo bez přednostního práva, povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií na účet společnosti číslo 250126095/5500. zobrazit více skrýt více
  • 6. června 2016 : Dne 4.8.2015 rozhodla valná hromada o štěpení akcií "Společnosti" a to v poměru 1:10 (jedna ku deseti) s tím, že každá jednotlivá akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodn Dne 4.8.2015 rozhodla valná hromada o štěpení akcií "Společnosti" a to v poměru 1:10 (jedna ku deseti) s tím, že každá jednotlivá akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodn...otě 1.000,-- Kč bude rozštěpena na deset (10) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: sto Kč). zobrazit více skrýt více
  • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. ledna 2010 - 24. března 2010 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní... společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, zvyšuje z dosavadní výše 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč) o částku 78.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení.Společnost vydá 78.000 ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované).Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to:- společnost QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (který upíše) všech 78.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované). Tento zájemce upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č. 43-6245830237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu.Upisovatel je povinen v souladu se zněním stanov splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ke splacení 30 % emisního kursu akcií;Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kursu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií započtením peněžitých pohledávek předem určeným zájemcem proti společnosti a to:pohledávky ve výši 23.400.000,- Kč (slovy: dvacet tři milióny čtyři sta tisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatků a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.7.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, PSČ 116 02, IČ: 281 85 927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společností QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama.Část emisního kursu ve výši 30 % bude splacena ke dni účinnosti smlouvy o započtení a tato část bude splacena výhradně započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu;- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třicet dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií;- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.Pro případ započtení nebo částečného započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu akcií souhlasíme s tímto započtením.1) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. navýšit základní kapitál ve dvou či více krocích až na částku jedné miliardy korun českých a to nejpozději do 31.12.2010 a to formou obdobnou navýšení základního kapitálu společnosti Glogster, a.s. z částky 22.000.000,- Kč na 100.000.000,- Kč.2) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. s nákupem společností potřebných ke konsolidaci a rozšíření základny projektu společnosti, a tedy rozšíření majetkové účasti ve třetích subjektech.3) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. na oddělení projektu Glogster EDU do společnosti s pracovním názvem EDU Glogster, a.s. a záměr uvést tuto společnost na burzu cenných papírů, a to prvořadě na NASDAQ nebo Deutsche Börse. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 2008 - 10. června 2009 : ? Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchod... ní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 28185927, zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny Kč) o částku 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá dvě stě (200) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých ). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53ed E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (která upíše) všech dvě stě (200) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované), která tedy upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 28185927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na majitele. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců proti společnosti a to : pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) dle Smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatku č. 1 a 2, smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.07.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 116 02, IČ 28185927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společnosti QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urabanization marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:-předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu-smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku-návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií-předem určený zájemce jej povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů