35 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

-4 083 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

156 492 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

0

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Sídlo

od 26.11.2007 Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000

28195604

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

wriczed

Historické názvy

26.11.2007 - 29.5.2008

AXA neživotní a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12826

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.7.2011

314 100 000 Kč

Historické jmění

23.6.2010 - 12.7.2011

1 047 000 000 Kč

31.3.2010 - 23.6.2010

747 000 000 Kč

2.9.2009 - 31.3.2010

447 000 000 Kč

14.1.2009 - 2.9.2009

294 000 000 Kč

26.11.2007 - 14.1.2009

156 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 82) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. září 2014 - 29. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 5
  • 17. září 2014 - 29. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 20. ledna 2014 - 17. září 2014 : Počet členů dozorčí rady:6
  • 20. ledna 2014 - 17. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu:5
  • 21. června 2011 - 12. července 2011 : Jediný akcionář společnosti tímto rozhoduje o tom, že se základní kapitál společnosti se snižuje o částku 732.900.000,- Kč (slovy: sedm set třicet dva milionů devět set tisíc korun... českých), tj. z 1,047.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet sedm milionů korun českých) na částku 314.100.000,- Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů jedno sto tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je nakumulovaná ztráta společnosti minulých let s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v souladu s ust. § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku použita na úhradu ztráty minulých let. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že bude použita na úhradu nakumulované ztráty společnosti z minulých let. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch jediného akcionáře.Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé akcie společnosti v zaknihované podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se sníží o částku 7.000,-Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu představenstva společnosti po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 2010 - 23. června 2010 : Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) ze současné výše 747.000.000,- K... č (slovy: sedm set čtyřicet sedm miliónů korun českých) na částku 1.047.000.000,- Kč (slovy: miliarda čtyřicet sedm miliónů korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 30.000 (slovy: třiceti tisíc) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii.Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje.Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých).Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 30.000 (slovy: třiceti tisíc) kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON 75008 PARIS, Francie (dále též jen jako ?zájemce? nebo ?upisovatel?). Zájemce je oprávněn upsat 30.000 (slovy: třiceti tisíc) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností.Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; podpisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přepravy). Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2102330165/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ81 2700 0000 0021 0233 0165, BIC: BACX CZ PP.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 2009 - 31. března 2010 : Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) ze současné výše 447.000.000,- K... č (slovy: čtyři sta čtyřicet sedm miliónů korun českých) na částku 747.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet sedm miliónů korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 30.000 (slovy: třicet tisíc) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou,tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 30.000 (slovy: třicet tisíc) kusů nových akcií společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 30.000 (slovy: třicet tisíc) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2.Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; podpisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přepravy).Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 300,000,000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě tří (3) kalendářních měsíců ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2102330165/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kursu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ81 2700 0000 0021 0233 0165, BIC: BACX CZ PP. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2009 - 2. září 2009 : jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 153,000,000,- Kč ( slovy: jedno sto padesát tři milióny korun českých) ze současné výše ... 294.000.000,- Kč ( slovy : dvě stě devadesát čtyři milióny korun českých) na částku 447.000.000,- Kč ( slovy : čtyři sta čtyřicet sedm miliónů korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 15.300 ( slovy : patnáct tisíc tři sta) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 15.300 ( slovy : patnáct tisíc tři sta) kusů nových akcií společnosti, tzn. , že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti AXA, se sídlem 25 AV Matignon 75008 PARIS, Francie ( dále též jen jako " zájemce" nebo " upisovatel "). Zájemce je oprávněn upsat 15.300 ( slovy : patnáct tisíc tři sta ) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií společnosti. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího pro doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři.Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii, nebo České republice je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 , Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin ; podpisy oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše ( např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přepravy ).Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 153,000,000,- Kč ( slovy : jedno sto padesát tři milióny korun českých ) nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě tří ( 3) kalendářních měsíců ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci, nejpozději však do 30. září 2009.Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 210 233 01 65/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kursu bankovním převodem ze zahraničí je forma bankovního spojení následující IBAN: CZ81 2700 0000 0021 0233 0165, BIC: BACX CZ PP.Proti pohledávce společnosti vůči jinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2008 - 14. ledna 2009 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých) ze současné výše 156,000,000,- Kč (slovy: sto padesát šest miliónů k... orun českých) na částku 294.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři milióny korun českých).Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Částka 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 13.800 (slovy: třináct tisíc osm set) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii.Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje.Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých).Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnost AXA, se sídlem 25 AV MATIGNON 75008 PARIS, Francie. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové akcie společnosti smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností.Lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Emisní kurs nových akcií upisovaných jediným akcionářem jako vybraným zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář je povinen splatit v třicetidenní lhůtě pro upsání akcií celý emisní kurs nových akcií, tj. 138,000,000,- Kč (slovy: sto třicet osm milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2102014189/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ8927000000002102014189, BIC: BACXCZPP.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů