Trendy

128 777 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-16 080 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

361 238 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 22.10.2012 Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10

Historické adresy

5.2.2008 - 22.10.2012 Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 10100

28214374

DIČ

od 1.3.2011

CZ28214374

Datová schránka

jz6c7wc

Historické názvy

5.2.2008 - 31.3.2017

BONUS PRAHA Investment a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13436

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.6.2015

270 000 000 Kč

Historické jmění

21.3.2013 - 29.6.2015

400 000 000 Kč

21.3.2013 - 6.2.2015

400 000 000 Kč

6.2.2015 - 21.3.2013

270 000 000 Kč

13.12.2011 - 21.3.2013

20 000 000 Kč

23.3.2009 - 13.12.2011

2 000 000 Kč

5.2.2008 - 23.3.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 20.10.2017

100560339 / 2250

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. srpna 2014 - 26. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 26. února 2014 - 26. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 6. února 2015 - 29. června 2015 : Jediný akcionář , KKCG Investments B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1207, 1077XX, Nizozemské království rozhodl dne 20.1.2015 při výkonu působnosti valné hromady obchodní ... společnosti BONUS PRAHA Investment a.s. a vydal následující usnesení:1.Základní kapitál společnosti BONUS PRAHA Investment a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 282 14 374, akciové společnosti, zapsané ve vložce č. 13436, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v dosavadní výši 400,000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) se snižuje o částku 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu společnosti ve výši 270,000.000,- Kč (dvě stě sedmdesát milionů korun českých). 2.Vklad jediného akcionáře společnosti KKCG Investments B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1207, 1077XX, Nizozemské království, Registrační číslo: 34251870, v dosavadní výši 400,000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) se snižuje o částku 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) a po tomto snížení bude činit výše vkladu jediného akcionáře 270,000.000,- Kč (dvě stě sedmdesát milionů korun českých). 3.Snížení základního kapitálu společnosti ve výši 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých), bude dosaženo vzetím 130 (jednoho sta třiceti) kusů akcií společnosti z oběhu na základě návrhu jediného akcionáře, a to za úplatu odpovídající jmenovité hodnotě akcií. 4.Jediný akcionář prohlašuje, že jde o dobrovolné, efektivní snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlastních zdrojůspolečnosti, které přesahují potřebu společnosti na krytí investičních a provozních výdajů. Jediný akcionář předpokládá, že rozhodnutí nebude mít negativní vliv na hospodaření společnosti. 5.Představenstvu společnosti se ukládá vyzvat ve lhůtě stanovené § 518 ZOK všechny věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem učinění rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů po zveřejnění posledního oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a to písemně k rukám statutárního orgánu společnosti na adresu sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 22. února 2013 - 21. března 2013 : Společnost přijala na valné hromadě, o níž byl pořízen notářský zápis NZ 90/2013, N 1117/2012, dne 25.1.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to pen... ěžitým vkladem jednoho ze dvou akcionářů, následujícího obsahu:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 380.000.000,- Kč, tj. z 20.000.000,- Kč na 400.000.000,- Kč. 2) Upisování akcií nad částku 380.000.000,- Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 3 800 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč. 4) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na jednu akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. 5) Veškeré nové akcie upíše předem určený zájemce, kterým je jeden z akcionářů – nizozemská právnická osoba KKCG Investments N.V. , se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod č. 34251870, DIČ: NL816072255 ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch.zák. 6) Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění částečného započtení pohledávky předem určeného zájemce proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci na jeho adresu nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku. 7) K upsání akcií poskytne společnost předem určenému zájemci lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu tomuto zájemci na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8) Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo z části provedeno započtením pohledávky ve výši 380.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za předem určeným zájemcem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a smlouvy uvedené ad 5) – 7) (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce, kterou má předem určený zájemce za společností na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 11.1.2013 mezi původním věřitelem společnosti KKCG Structured Finance Limited, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Christodoulides Building, 8 Alasias Street, CY-3095, Limassol, Kypr, reg.č. HE179840 jakožto postupitelem a předem určeným zájemcem jakožto postupníkem, ve výši 351.543.835,61 Kč, přičemž existence pohledávky a její výše byla ověřena auditorem Ing. Jiřím Škampou, č. osvědčení seznamu auditorů KA ČR 1450 dne 24.1.2013 (vyjádření auditora je přílohou č. 2 notářského zápisu NZ 90/2013, N 1117/2012). 9) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem do deseti pracovních dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 5) – 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,Dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky předem určeného zájemce za společností v celé její struktuře včetně příslušenství, Dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upisovaných akcií,Dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisyDohoda nezahrne celý upsaný emisní kurs akcií, ale pouze jeho část ve výši 351.543.835,- Kč,Z pohledávky předem určeného zájemce za společností, část ve výši 61 haléřů zůstane nezapočtena.10) Část emisního kurzu ve výši 28.456.165,- Kč splatí předem určený zájemce na zvláštní účet u banky splňující požadavky § 204 odst. 2 posl. věta obch. zák. a to nejpozději do deseti pracovních dnů po uzavření smlouvy dle odst. 5) – 7) tohoto rozhodnutí, vždy však před podáním návrhu na zápis na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.11) Zvláštním účtem u banky uvedený v předchozím odstavci je účet č. 256864136/0300 u Československé obchodní banky, a.s.12) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů, po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve předem určeného zájemce – upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem poštovní licence nejpozději desátý den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 9.00 – 17.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem převzetí akcií bude sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 4. října 2011 - 13. prosince 2011 : 1) Základní kapitál společnosti se rozhodnutím valné hromady ze dne 5.9.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 813/2011,N 816/2011, vyhotovený JUDr. Václavem Halbichem, notář... em v Praze, se zvyšuje o 18.000.000,- Kč, tj. z 2.000.000,- Kč na20.000.000 ,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 180 ks nových akcií.3) Akcionáři využijí svého přednostního práva a upíší nově emitované akcie ve stejném poměru, v jakém se dosud podíleli na základním kapitálu, tj. v poměru 3 ku 7, což znamená, že na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 9 nově emitovaných akcií o stejné jmenovité hodnotě.4) Doporučenými dopisy odeslanými akcionářům nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům počátek běhu lhůty k upisování, k upisování stanoví lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., místem upisování bude sídlo společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději dva měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.5) Popis akcií:a) druh - kmenové,b) forma - na jméno,c) podoba - listinná,d) jmenovitá hodnota 100.000,- Kč,e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d),f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované.6) Upisovatelé:a) Jan Rosák upíše 54 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 5.400.000,- Kč,b) KKCG Investments N.V. upíše 126 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 12.600.000,- Kč.7) Jan Rosák splatí částku 5.400.000,- Kč a společnost KKCG Investments N.V. částku 12.600.000,- Kč na zvláštní účet banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k upisování.8) Zvláštním účtem banky, uvedeným v odst. 7) je účet č. 246769821/0300 u Československé obchodní banky a.s., pob. SME Praha - Na Poříčí, Na Poříčí 24-26, Praha 1, 115 20.9) Společnost emituje nové akcie do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučenými dopisy, odeslanými nejpozději 10. den po datu emise na jejich adresy. K převzetí akcií jim poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., a to v sídle společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději do 2 měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 4. října 2011 - 4. října 2011 : 1) Základní kapitál společnosti se rozhodnutím valné hromady ze dne 5.9.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 813/2011,N 816/2011, vyhotovený JUDr. Václavem Halbichem, notář... em v Praze, se zvyšuje o 18.000.000,- Kč, tj. z 2.000.000,- Kč na20.000.000 ,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 18 ks nových akcií.3) Akcionáři využijí svého přednostního práva a upíší nově emitované akcie ve stejném poměru, v jakém se dosud podíleli na základním kapitálu, tj. v poměru 3 ku 7, což znamená, že na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 9 nově emitovaných akcií o stejné jmenovité hodnotě.4) Doporučenými dopisy odeslanými akcionářům nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům počátek běhu lhůty k upisování, k upisování stanoví lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., místem upisování bude sídlo společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději dva měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.5) Popis akcií:a) druh - kmenové,b) forma - na jméno,c) podoba - listinná,d) jmenovitá hodnota 100.000,- Kč,e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d),f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované.6) Upisovatelé:a) Jan Rosák upíše 54 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 5.400.000,- Kč,b) KKCG Investments N.V. upíše 126 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 12.600.000,- Kč.7) Jan Rosák splatí částku 5.400.000,- Kč a společnost KKCG Investments N.V. částku 12.600.000,- Kč na zvláštní účet banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k upisování.8) Zvláštním účtem banky, uvedeným v odst. 7) je účet č. 246769821/0300 u Československé obchodní banky a.s., pob. SME Praha - Na Poříčí, Na Poříčí 24-26, Praha 1, 115 20.9) Společnost emituje nové akcie do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučenými dopisy, odeslanými nejpozději 10. den po datu emise na jejich adresy. K převzetí akcií jim poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., a to v sídle společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději do 2 měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů