Trendy

98 657 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 742 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

907 163 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.12.2008 Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 12800

Historické adresy

29.12.2008 - 29.12.2008 Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/102, PSČ 12800
18.12.2007 - 29.12.2008 Praha 2 - Nusle, Lumírova 27/102

28215974

DIČ

od 31.12.2011

CZ28215974

Datum vzniku

18. prosince 2007

Datová schránka

g48d95m

Historické názvy

18.12.2007 - 31.12.2011

GLENSHEE HOLDINGS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13490

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.7.2017

76 000 000 Kč

Historické jmění

18.12.2007 - 28.7.2017

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 16.5.2017

CZ7006000000000222344095

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. prosince 2017 : K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smlouvy o zř K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smlouvy o zř...ízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 12.4.2017, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 18.9.2017 a na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 4.12.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025. zobrazit více skrýt více
  • 3. listopadu 2017 : Dne 26.10.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974, toto usnesení:Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90 Dne 26.10.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974, toto usnesení:Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90.../2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK) činí následující rozhodnutí:Hlavním akcionářem společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13490 (dále jen Společnost) je Barry Alexander Cullen, narozený dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem:- 338.258 ks (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě padesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých),- 13 ks (slovy: třináct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a- 21 ks (slovy: dvacet jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)vydaných Společností.Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií vydaných Společností v souhrnné jmenovité hodnotě 69.471.600,- Kč (slovy: šedesát devět milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých), což představuje podíl 91,41 % (slovy: devadesát jedna a čtyřicet jedna desetin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou požádat o nucený přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK.Všechny účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj.:- 31.842 ks (slovy: třicet jedna tisíc osm set čtyřicet dva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých),- 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a- 3 ks (slovy: tři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)vydané Společností přejdou za podmínek ustanovení § 375 a násl. ZOK na Hlavního akcionáře, tj. na pana Barryho Alexandera Cullena, narozeného dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností dojde podle ustanovení § 385 odst. 1 ZOK uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu účastnických cenných papírů (akcií) do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií).Po přechodu účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností na Hlavního akcionáře a jejich předání Společnosti ve smyslu ustanovení § 388 a násl. ZOK vznikne dosavadnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši:- 322,63,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva korun českých šedesát tři haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých),- 161.315,79,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc tři sta patnáct korun českých sedmdesát devět haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a- 32.263,16,- Kč (slovy: třicet dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých šestnáct haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)vydané Společností.Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 096/1267/2017 ze dne 30. 8. 2017 vypracovaným znalcem, Ing. Liborem Zimou, IČ: 647 96 663, se sídlem Chelčického 55, Hradec Králové 2, PSČ 500 02, zapsaným do seznamu znalců kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí a odvětví ceny a odhady se specializací podniky, přičemž zápis do seznamu znalců byl proveden na základě rozhodnutí ze dne 7. 3. 1997 čj. Spr. 3915/96 a rozhodnutí ze dne 20. 10. 2006 čj. Spr. 4039/2006. Znalec při stanovení výše protiplnění použil výnosovou metodou metodu DCF entity třífázovou metodu, a stanovil přiměřené protiplnění, jak je uvedeno výše. Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností, a to ode Dne přechodu akcií. Právo na úrok podle ZOK nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností odlišní od Hlavního akcionáře, tj. dosavadní minoritní akcionář, je předloží (předá) Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií, a to v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00, každý pracovní den vždy od 10:00 do 12:00 hod., případně v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 ZOK. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK na bankovní účet akcionáře, který akcionář sdělí Společnosti nejpozději při předložení (předání) účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo.Výplatou protiplnění byla dle ustanovení § 378 ZOK pověřena banka, a to MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 (dále jen Pověřená osoba).Valné hromadě bylo doloženo, že Hlavní akcionář složil u Pověřené osoby prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Vrácené účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po jejich vrácení. S účinností ode Dne přechodu akcií se stanovy Společnosti mění tak, že se doplňují o článek 5.7., který zní: 5.7. Jediným akcionářem společnosti je Barry Alexander Cullen, narozený dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00. zobrazit více skrýt více
  • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 22. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 22. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 31. prosince 2011 : Společnost GLENSHEE HOLDINGS a.s. byla sloučena se zanikající společností Prospec RGI s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, IČ: 24130931.Na společnos Společnost GLENSHEE HOLDINGS a.s. byla sloučena se zanikající společností Prospec RGI s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, IČ: 24130931.Na společnos...t GLENSHEE HOLDINGS a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Prospec RGI s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. října 2017 - 18. prosince 2017 : K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smluv o zříz... ení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřených dne 12.4.2017 a na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřených dne 18.9.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025. zobrazit více skrýt více
  • 13. května 2017 - 17. října 2017 : K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smluv o zříz... ení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřených dne 12.4.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025. zobrazit více skrýt více
  • 2. června 2017 - 28. července 2017 : Dne 31.5.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974 (dále jen Společnost) toto usnesení:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.... 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 74.000.000 Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů korun českých) na částku v celkové výši 76.000.000 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 370.000 ks (slovy: tři sta sedmdesáti tisíc kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie).S Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Emisní kurs za jednu upisovanou Novou akcii se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů.Statutární ředitel zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující:- údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty;- počet Nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, a- jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurs.Akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozí věty, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5. Statutární ředitel po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií. Na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě lze upsat následující počet Nových akcií: - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 18.500 ks Nových akcií;- na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) lze upsat 9.250 ks Nových akcií;- na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 3.700 ks Nových akcií, a- na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) lze upsat 37 ks Nových akcií. S využitím přednostního práva lze upsat 370.000 ks (slovy: tři sta sedmdesát tisíc kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za emisní kurs, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), přičemž akcionář Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 338.217 ks (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě sedmnáct kusů) Nových akcií a akcionář Francis Nourse celkem 31.783 ks (slovy: třicet jedna tisíc sedm set osmdesát tři kusů) Nových akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání. Veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští.Upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých), z čehož na akcionáře Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 5.210.370,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě deset tisíc tři sta sedmdesát korun českých) a na akcionáře Francise Nourse peněžitý vklad ve výši 489.630,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc šest set třicet korun českých), avšak v případě, že akcionář Francis Nourse neupíše Nové akcie nebo nesplatí emisní kurs upsaných Nových akcií peněžitým vkladem, je akcionář Barry Alexander Cullen oprávněn splatit peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých) a v případě, že akcionář Barry Alexander Cullen neupíše Nové akcie nebo nesplatí emisní kurs upsaných Nových akcií peněžitým vkladem, je akcionář Francis Nourse oprávněn splatit peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých). Emisní kurs zbývajících upsaných Nových akcií až do celkové výše 68.300.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů tři sta tisíc korun českých), z čehož na akcionáře Barryho Alexandera Cullena připadá vklad ve výši 62.433.030,- Kč (slovy: šedesát dva milionů čtyři sta třicet tři tisíc třicet korun českých) a na akcionáře Francise Nourse připadá vklad ve výši 5.866.970,- Kč (slovy: pět milionů osm set šedesát šest tisíc devět set sedmdesát korun českých), splatí akcionáři započtením svých pohledávek vůči Společnosti (nebo jejich části) proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu upsaných Nových akcií. Pohledávka akcionáře Barryho Alexandera Cullena vůči Společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23.12.2010 mezi Barrym Alexanderem Cullenem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, činí ke dni 25.4.2017 153.801.549,76 Kč (slovy: sto padesát tři milionů osm set jeden tisíc pět set čtyřicet devět korun českých a sedmdesát šest haléřů) a jejím vlastníkem je Barry Alexander Cullen.Pohledávka akcionáře Francise Nourse vůči Společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23.12.2010 mezi Francisem Noursem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, činí ke dni 25.4.2017 7.557.954,72 Kč (slovy: sedm milionů pět set padesát sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů) a jejím vlastníkem je Francis Nourse.Splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 107-5760140287/0100 vedený u Komerční banka, a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání Nových akcií.Započtení vzájemných pohledávek bude provedeno uzavřením dohod o započtení v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00 bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání Nových akcií.Schvaluje se návrh dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a akcionářem Barrym Alexanderem Cullenem, a která tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu.Schvaluje se návrh dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a akcionářem Francisem Noursem, a která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu.Bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí upsaných Nových akcií.S účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se článek 5.1. nahrazuje textem, který zní:Základní kapitál společnosti činí [],- Kč (slovy: [] korun českých) a emisní kurs všech akcií byl plně splacen., přičemž konkrétní výše základního kapitálu bude doplněna statutárním ředitelem Společnosti v závislosti na počtu upsaných akcií;a článek 5.2. se nahrazuje textem, který zní:Základní kapitál společnosti je rozdělen na:- 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých),- 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - 24 ks (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a- [] ks (slovy: [] kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých).,přičemž konkrétní počet akcií bude doplněn statutárním ředitelem Společnosti v závislosti na počtu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 6. ledna 2017 - 13. května 2017 : K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch Deutsche Pfandbriefbank AG, se sídlem Freisinger Straße 5, 85716 Unterschlei... ßheim, Spoková republika Německo na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s. uzavřených dne 21.12.2016, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 10.11.2027. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů