Trendy

2 900 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

42 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

18 465 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.4.2013 Jungmannovo náměstí 765/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.6.2010 - 24.4.2013 Praha 4 - Braník, Branická 1656/104A, PSČ 14700
8.2.2008 - 30.6.2010 Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 976/10, PSČ 15000

28229568

DIČ

od 12.2.2010

CZ28229568

Datum vzniku

8. února 2008

Datová schránka

ucxddtj

Historické názvy

8.2.2008 - 21.2.2013

Chabry a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13890

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.8.2011

12 500 000 Kč

Historické jmění

8.8.2009 - 20.8.2011

51 600 000 Kč

22.12.2008 - 8.8.2009

2 000 000 Kč

22.12.2008 - 22.12.2008

2 000 000 Kč

8.2.2008 - 22.12.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 5883630227 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. dubna 2011 - 20. srpna 2011 : Snižuje se základní kapitál společnosti Chabry a.s. za následujících podmínek:1) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvedení jeho výše do souladu s potřebami společn... osti při její podnikatelské činnosti.2) Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude vyplacena akcionářům společnosti jako úplata za akcie společnosti, které budou v souvislosti se snížením základního kapitálu vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 213c obchodního zákoníku.3) Základní kapitál společnosti se snižuje postupem dle ust. § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku z dosavadní výše 51.600.000,-Kč ( padesát jedna milionů šest set tisíc korun českých) o pevnou částku 39.100.000,-Kč ( třicet devět milionů jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 12.500.000,-Kč ( dvanáct milionů pět set tisíc korun českých), a to úplatným vzetím z oběhu 371 ks ( tři sta sedmdesáti jednoho kusu) kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč ( jedno sto tisíc korun českých) každá a 5 ks ( pěti kusů) kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč ( čtyři sta tisíc korun českých) každá a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné.4) Výše úplaty za vzetí akcií společnosti z oběhu činí před zdaněním 46.670,-Kč ( čtyřicet šest tisíc šest set sedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- kč ( jedno sto tisíc korun českých) a 186.680,- Kč ( jedno sto osmdesát šest tisíc šest set osmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 400.00,- Kč ( čtyři sta tisíc korun českých).5) Akcionáři společnosti jsou povinni předložit listinné akcie společnosti, které se berou z oběhu, ve lhůtě 3 ( tří) měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. června 2009 - 8. srpna 2009 : Základní kapitál společnosti CHabry a.s. se zvyšuje o částku 49.600.000,- Kč (čtyřicet devět milionů šest set tisíc korun českých) z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českýc... h) na částku 51.600.000,- Kč (padesát jedna milionů šest set tisíc korun českých) za následujících podmínek:a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 496 ks (čtyř set devadesáti šesti kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).c)Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, jediného akcionáře, Ing. Luďka Fabingera, r.č. 470222/213, bytem Praha 2, Vinohrady, Italská 36/5, a schvaluje se předmět tohoto nepeněžitého vkladu, jímž jsou následující nemovitosti:- pozemek parc. č. 1373/13 - orná půda, o výměře 10049 m2,- pozemek parc. č. 1373/108 - orná půda, o výměře 771 m2,- pozemek parc. č. 1373/109 - orná půda, o výměře 704 m2,- pozemek parc. č. 1373/110 - orná půda. o výměře 313 m2,- pozemek parc. č. 1373/111 - orná půda, o výměře 245 m2,- pozemek parc. č. 1373/112 - orná půda, o výměře 233 m2,- pozemek parc. č. 1373/113 - orná půda, o výměře 144 m2,- pozemek parc. č. 1373/120 - orná půda, o výměře 267 m2,- pozemek parc. č. 1373/121 - orná půda, o výměře 224 m2,- pozemek parc. č. 1373/122 - orná půda, o výměře 6 m2,všechny zapsány na LV č. 1815 pro katastrální území Dolní Chabry, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen "Předmět nepeněžitého vkladu").d) Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu byla stanovena podle znaleckého posudku č. 4601/129/09 ze dne 14.05.2009, zpracovaného soudním znalcem Marcelem Kurhajcem, bytem Praha 4, Modřany, Písková 264/4 na částku 49.600.000,- Kč (čtyřicet devět milionů šest set tisíc korun českých). Soudní znalec byl jmenován Městským soudem v Praze , usnesením č.j. 2 Nc 4414/2009-9 ze dne 27.4.2009, které nabylo právní moci dne 07.05.2009.e) Na vklad předem určeného zájemce - jediného akcionáře, se nemovitosti tvořící Předmět nepeněžitého vkladu započítávají na základě znaleckého posudku částkou ve výši 49.600.000,- Kč (čtyřicet devět milionů šest set tisíc korun českých). Za tento Předmět nepeněžitého vkladu bude Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 496 ks (čtyři sta devadesát šest kusů) nových kmenových akcií společnosti znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tedy činí 100.000,- (jedno sto tisíc korun českých).f) Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vladem tvořícím Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání, neboť nemovitosti tvořící Předmět nepeněžitého vkladu budou společností využity na výstavbu obytného souboru rodinných domů.g) Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. Ing. Luďkem Fabingerem a společností Chabry a.s.. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Chabry a.s. na adrese Praha 5, Smíchov, Na Bělidle 976/10, PSČ 150 00 do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti Chabry a.s. k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Tuto výzvu včetně návrhu smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen předem určeným zájemcem - jediným akcionářem, do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku tak, že předem určený zájemce - jediný akcionář, předá společnosti Chabry a.s. v jejím sídle na shora uvedené adrese písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i nemovitosti, tvořící Předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů