Trendy

1 200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

23 378 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.7.2008 Praha 5, K Zahrádkám 1026/47, PSČ 15500

28422627

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

25. července 2008

Datová schránka

cx4f7m6

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14413

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.3.2012

28 000 000 Kč

Historické jmění

25.7.2008 - 13.3.2012

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 15. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. února 2012 - 13. března 2012 : Jediný akcionář tj. paní Ing. Hana Růthová, narozená 9.5.1966, s bydlištěm Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 1026/47, tímto rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ... s obchodní firmou SATAKO, a.s. (dále též jen "Společnost"):- z jeho současné výše 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 28.000.000,-- Kč (slovy dvacet osm milionů korun českých), tj. o částku 26.000.000,-- Kč (slovy dvacet šest milionů korun českých),- s tím, že schvaluje, že tato částka 26.000.000,-- Kč (slovy dvacet šest milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál Společnosti, bude tvořena nepeněžitými vklady dvou předem určených určitých zájemců, a to:- paní Ing. Hany Růthové, narozené 9.5.1966, s bydlištěm Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 1026/47, která vloží do Společnosti nepeněžitý vklad ve výši 13.000.000,-- Kč (slovy třináct milionů korun českých),- pana Ing. Bohumila Sýkory, narozeného 14.4.1954, s bydlištěm Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 1026/47, který vloží do Společnosti nepeněžitý vklad rovněž ve výši 13.000.000,-- Kč (slovy třináct milionů korun českých), přičemž toto zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady těchto dvou předem určených určitých zájemců, (kdy nepeněžitý vklad každého tohoto určitého zájemce je tvořen ideálním spoluvlastnickým podílem jedné poloviny na domě č.p. 1671, v části obce Dejvice, stojícím na pozemku p.č. 754 zastavěná plocha a nádvoří, a dále ideálním spoluvlastnickým podílem jedné poloviny na tomto pozemku p.č. 754 zastavěná plocha a nádvoří a dále na pozemku 755 ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to na listu vlastnictví číslo 1165 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Dejvice), se provádí v důležitém zájmu Společnosti z důvodu hospodářské využitelnosti těchto nepeněžitých vkladů, které jsou tvořeny výše uvedenými nemovitostmi, ve vztahu k předmětu podnikání Společnosti,- a toto zvýšení je bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,- a toto zvýšení základního kapitálu Společnosti je učiněno za těchto podmínek:1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 260 (slovy dvě stě šedesáti) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Tyto nové akcie nebudou kótované.2. Emisní kurz těchto 260 (slovy dvě stě šedesáti) kusů nových kmenových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).3. Na tomto zvýšení nepeněžitými vklady se budou podílet dva předem určení určití zájemci, výše uvedení, (ve smyslu § 204a odst. 1 obchodního zákoníku se neuplatní přednostní právo jediného akcionáře, neboť zvýšení je prováděno pouze nepeněžitými vklady), a to takto:- předem určený určitý zájemce paní Ing. Hana Růthová, narozená 9.5.1966, s bydlištěm Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 1026/47, které bude nabídnuto k úpisu 130 (slovy jedno sto třicet) kusů nových kmenových akcií, přičemž se schvaluje, aby všech těchto 130 (slovy jedno sto třicet) kusů nových kmenových akcií tento předem určený určitý zájemce upsal svým nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je:ideální spoluvlastnický podíl jedné poloviny na domě č.p. 1671, v části obce Dejvice, stojícím na pozemku p.č. 754 zastavěná plocha a nádvoří, a dále ideální spoluvlastnický podíl jedné poloviny na tomto pozemku p.č. 754 zastavěná plocha a nádvoří a dále na pozemku 755 ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to na listu vlastnictví číslo 1165 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Dejvice, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 2011/576/111 vypracovaným ke dni 20.12.2011 znaleckým ústavem zapsaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 90/2006-ODS- ZN/5 ze dne 26.5.2006 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to obchodní společností s obchodní firmou B.S.O. spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ 25109197, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358. (Pro účely podání tohoto znaleckého posudku byl tento znalecký ústav jmenován znalcem usnesením Městského soudu v Praze, vydaným dne 23.11.2011 pod č.j. 2Nc 5905/2011-7, které nabylo právní moci dne 9.12.2011). Tímto znaleckým posudkem č. 2011/576/111, výše uvedeným, byla výše ocenění tohoto výše uvedeného nepeněžitého vkladu předem určeného určitého zájemce paní Ing. Hany Růthové určena na částku 13.000.000,-- Kč (slovy třináct milionů korun českých), a tomuto předem určenému určitému zájemci bude Společností poté, co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, vydáno za tento jeho nepeněžitý vklad 130 (slovy jedno sto třicet) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).- předem určený určitý zájemce, a to pan Ing. Bohumil Sýkora, narozený 14.4.1954, s bydlištěm Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 1026/47, kterému bude nabídnuto k úpisu 130 (slovy jedno sto třicet) kusů nových kmenových akcií, přičemž se schvaluje, aby všech těchto 130 (slovy jedno sto třicet) kusů nových kmenových akcií tento určitý zájemce upsal svým nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: ideální spoluvlastnický podíl jedné poloviny na domě č.p. 1671, v části obce Dejvice, stojícím na pozemku p.č. 754 zastavěná plocha a nádvoří, a dále ideální spoluvlastnický podíl jedné poloviny na tomto pozemku p.č. 754 zastavěná plocha a nádvoří a dále na pozemku 755 ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to na listu vlastnictví číslo 1165 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Dejvice, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 2011/576/111 vypracovaným ke dni 20.12.2011 znaleckým ústavem zapsaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 90/2006-ODS-ZN/5 ze dne 26.5.2006 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to obchodní společností s obchodní firmou B.S.O. spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ 25109197, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358. (Pro účely podání tohoto znaleckého posudku byl tento znalecký ústav jmenován znalcem usnesením Městského soudu v Praze, vydaným dne 23.11.2011 pod č.j. 2Nc 5905/2011-7, které nabylo právní moci dne 9.12.2011). Tímto znaleckým posudkem č. 2011/576/111, výše uvedeným, byla výše ocenění tohoto výše uvedeného nepeněžitého vkladu předem určeného určitého zájemce pana Ing. Bohumila Sýkory určena na částku 13.000.000,-- Kč (slovy třináct milionů korun českých), a tomuto určitému zájemci bude Společností poté, co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, vydáno za tento nepeněžitý vklad 130 (slovy jedno sto třicet) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).4. Každý z těchto dvou předem určených určitých zájemců upíše na něj připadajících 130 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-- Kč, ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Společností a tím kterým předem určeným určitým zájemcem ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručeno sdělení představenstva o pravomocném zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž představenstvo bude povinno oznámit tuto skutečnost oběma předem určeným určitým zájemcům neprodleně, a to formou doporučeného dopisu, který zašle každému z nich na adresu jeho bydliště.5. Každý z těchto dvou předem určených určitých zájemců bude povinen splatit celý svůj nepeněžitý vklad, výše uvedený, před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle § 206 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě nejpozději do deseti dnů ode dne úpisu všech 130 kmenových akcií výše uvedených, připadajících na každého ze dvou předem určených určitých zájemců, výše uvedených, a to tak, že každý z těchto dvou předem určených určitých zájemců, jako vkladatel nepeněžitého vkladu, v této lhůtě předá Společnosti v jejím sídle písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a zároveň Společnosti předá svůj ideální spoluvlastnický podíl na předmětných nemovitostech, čímž splatí svůj nepeněžitý vklad ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů