Základní údaje

Sídlo

od 4.8.2014 Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

26.8.2009 - 4.8.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200
15.9.2008 - 26.8.2009 Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000

28460111

DIČ

od 19.1.2010

CZ28460111

Datum vzniku

15. září 2008

Datová schránka

w98gy7u

Historické názvy

15.9.2008 - 4.8.2014

Výnosový uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14662

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.2.2013

143 400 000 Kč

Historické jmění

14.1.2010 - 22.2.2013

57 000 000 Kč

15.9.2008 - 14.1.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 21.3.2017

2131110196 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 - 20. května 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 4. srpna 2014 - 20. května 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 3. ledna 2013 - 22. února 2013 : Valná hromada obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokl... adů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, snížení závazků vůči akcionáři, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžité vklady využít ke svému podnikání.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 86,400.000,- Kč, slovy: osmdesátšestmilionůčtyřistatisíc korun českých.c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 864, slovy: osmsetšedesátčtyři, kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. d) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v případě akcií, které se splácí peněžitým vkladem, se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali.e) Emisní kurz akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. f) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 – která upíše 804, slovy: osmsetčtyři, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;-- panu Daneši Zátorskému, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20 – který upíše 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;-- akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.g) Akcie budou splaceny nepeněžitým a peněžitým vkladem takto:- 754, slovy: sedmsetpadesátčtyři, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno nepeněžitým vkladem obchodní společnosti VOKD, a.s..- Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 jsou:nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 2291, okres Ostrava – město, obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, a to:- stavba - budova č.p. 3179, tech. vyb., stojící na pozemku parcelní číslo 2065/4;- stavba - budova bez č.p./če tech.vyb, stojící na pozemku parcelní číslo 2065/24;- pozemek parcelní číslo 151/1, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba LV 6012)- pozemek parcelní číslo 2065/3, ostatní plocha, zeleň,- pozemek parcelní číslo 2065/4, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 2065/24, zastavěná plocha a nádvoří,Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 75,400.000,- Kč, slovy: sedmdesátpětmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Ing. Josefa Fojtíka, znalce z oboru ekonomika, pro odvětví, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, pro odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, ze dne 7.11.2012 (zapsaným pod pořadovým číslem 145-92/2012 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 4214/2012 - 8, ze dne 19.9.2012. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 754, slovy: sedmsetpadesátčtyři kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.- 50, slovy: padesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno peněžitým vkladem obchodní společnosti VOKD, a.s.Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce – akcionáře – společnosti VOKD, a.s. vůči společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kursu 50 kusů akcií při zvýšení základního kapitálu vůči předem určenému zájemci, společnosti VOKD, a.s., a to peněžité pohledávce v celkové výši 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 22.4.2010 uzavřené mezi obchodní společností VOKD, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. jako dlužníkem, podle které společnost VOKD, a.s. poskytla společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. částku ve výši 8,400.000,- Kč, slovy: osmmilionůčtyřistatisíc korun českých. Obchodní společnost Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. se zavázala poskytnuté finanční prostředky vrátit spolu se sjednanými úroky ve výši 4,95 %, slovy: čtyřicelédevadesátpětsetin, p.a. Ke dni 31.8.2012, slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisícedvanáct, vrátila společnost Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. částku ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, tedy ji zbývá uhradit na jistinu částku 4,400.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých, a sjednané úroky zjištěné k tomuto dni ve výši 636.173,12 Kč, slovy: šestsettřicetšesttisícjednostosedmdesáttři korun českých dvanáct haléřů. Ke dni 31.8.2012, slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisícedvanáct, má tedy společnost VOKD, a.s. za společností Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. pohledávku v celkové výši 5,036.173,12 Kč, slovy: pětmilionůtřicetšesttisícjednostosedmdesáttři korun českých dvanáct haléřů vyplývající z výše uvedeného titulu.Na tuto pohledávku obchodní společnosti VOKD, a.s. vůči obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. bude započtena pohledávka obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. vůči obchodní společnosti VOKD, a.s. z titulu splacení emisního kurzu akcií ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, a zbývající část pohledávky zůstává i nadále pohledávkou obchodní společnosti VOKD, a.s. vůči obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditora – auditorské společnosti A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město, identifikační číslo 416 01 416, číslo licence Komory auditorů České republiky 227 ze dne 22.10.2012.Důvodem pro to, aby valná hromada schválila návrh, aby emisní kurs 50 kusů akcií byl splacen započtením oproti popsané pohledávce je ta skutečnost, že společnost bude mít tímto způsobem možnost uhradit svůj závazek, který ji vyplývá z popsané smlouvy o úvěru, čímž si jednoznačně vylepší ekonomické ukazatele.- 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno nepeněžitým vkladem pana Daneše Zátorského, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20.- Předmětem nepeněžitého vkladu pana Daneše Zátorského, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20 jsou:- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 3219 obce Ostrava katastrální území Slezská Ostrava, a to: - pozemek parcelní číslo 1350, orná půda, zemědělský půdní fond;- pozemek parcelní číslo 1354/1, orná půda, zemědělský půdní fond.Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 6,000.000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, a to znaleckým posudkem pana Ing. Josefa Fojtíka, znalce z oboru ekonomika, pro odvětví, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, pro odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, ze dne 7.11.2012 (zapsaným pod pořadovým číslem 144-91/2012 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 4213/2012 - 11, ze dne 19.9.2012. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.j) Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 6.11.2012, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti nepeněžitým vkladem předem určených zájemců a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, a to na adresu jeho bydliště uvedenou výše. Listiny mohou být předem určeným zájemcům také předány v této lhůtě osobně. Úpis může předem určený zájemce provést ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00. Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin.Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne úpisu akcií.j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jmenovitých hodnot. k) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jmenovitých hodnot. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 2009 - 14. ledna 2010 : Dne 30. září 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti... je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání.b) Základní kapitál obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 55,000.000,- Kč, slovy: padesátpětmilionů korun českých, ze stávajících 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, na částku ve výši 57,000.000,- Kč, slovy: padesátsedmmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady předem určených zájemců, a to obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 a obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375.d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 550, slovy: pětsetpadesát, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorun českých, na jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.e) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto:- obchodní společnost VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 - upíše 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- obchodní společnost Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 - upíše 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií.f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je stanoven na částku ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 55,000.000,- Kč, slovy: padesátpětmilionů korun českých.g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23h) Lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty, včetně emisního kurzu akcií je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určeným zájemcům na adresu jejich sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určeným zájemcům osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určeným zájemcům zaslat návrh smlouvy o upsání akcií;i) Předměty nepeněžitých vkladů:Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 jsou:- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 1053 obce Ostrava katastrální území Muglinov, a to:- pozemek parcelní číslo St. 94/1, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcelní číslo St. 94/3, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba na listu vlastnictví číslo 463),- pozemek parcelní číslo St. 1392, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba na listu vlastnictví číslo 1268),- pozemek parcelní číslo 6/1, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 6/6, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 7/1, ostatní plocha, a- pozemek parcelní číslo 7/6, ostatní plocha.Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 27,804.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsetčtyřitisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., znalce z oboru ekonomická odvětví, ceny a odhady nemovitostí a podniků, investic, spec. ekonomická efektivnost investic, ekonomická odvětví různá, ze dne 9.9.2009 (zapsaným pod pořadovým číslem 1264/2009 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 4201/2009 - 15, ze dne 3.9.2009. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 27,804.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsetčtyřitisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci jako protiplnění, tj. částkou ve výši 27,500.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůpětsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 304.000,- Kč, slovy: třistačtyřitisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 jsou:nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví číslo 1572 obce Jeseník a katastrální území Jeseník, a to:- budova číslo popisné 679 - bydlení - stojící na pozemku parcelní číslo 857, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcelní číslo 854/1, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 854/70, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 854/71, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 854/72, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 854/73, ostatní plocha, a- pozemek parcelní číslo 857, zastavěná plocha a nádvoří.Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 27,784.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., znalce kvalifikovaného pro znaleckou činnost organizačních a ekonomických poradců a tržní oceňování majetku ze dne 9.9.2009 (zapsaným pod pořadovým číslem 1263/2009 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 4201/2009 - 15, ze dne 3.9.2009. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 27,784.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci jako protiplnění, tj. částkou ve výši 27,500.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůpětsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 284.000,- Kč, slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti.j) Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 29.9.2009, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti, upsání nových akcií společnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti.k) Jediný akcionář schvaluje nepeněžité vklady a jejich ocenění, jak jsou popsány a specifikovány výše pod bodem i).l) Lhůta pro splacení akcií - nepeněžité vklady jsou povinni předem určení zájemci splatit bez zbytečného odkladu po úpisu akcií nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií.m) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23n) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií.o) Jediný akcionář, a to obchodní společnost TRIMEX GROUP a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů