Základní údaje

Sídlo

od 11.9.2012 Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

Historické adresy

29.10.2008 - 11.9.2012 Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11719

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.7.2011 Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh /8, PSČ 11000

28470729

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

29. října 2008

Datová schránka

xajcvh7

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14729

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.4.2016

594 000 000 Kč

Historické jmění

30.12.2015 - 7.4.2016

350 000 000 Kč

30.12.2011 - 30.12.2015

292 000 000 Kč

20.7.2011 - 30.12.2011

245 000 000 Kč

28.1.2011 - 20.7.2011

175 000 000 Kč

5.5.2010 - 28.1.2011

106 000 000 Kč

9.10.2009 - 5.5.2010

64 000 000 Kč

29.10.2008 - 9.10.2009

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. prosince 2017 : Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. na svém zasedání dne 19. 12. 2017 přijalo toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Na základě rozho Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. na svém zasedání dne 19. 12. 2017 přijalo toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Na základě rozho...dnutí valné hromady o pověření představenstva společnosti a v souladu s ust. § 511 odst. 1) zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávající výše per.594.000.000,-- Kč,slovy: pět set devadesát čtyři milionů korun českých, o částku .....99.000.000,-- Kč, slovy: devadesát devět milionů korun českých, Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií pod částku 99.000.000,--Kč, slovy: devadesát devět milionů korun českých, je možné upsat nejvýše celkem 990 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 ZOK. Místem pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je sídlo společnosti, Praha 4 , Nusle, Doudlebská 1699/5. Lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je 2 týdny, slovy: dva týdny, od okamžiku doručení oznámení podle § 485 odst. 1 ZOK akcionáři, když za okamžik doručení se považuje odeslání oznámení na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle článku 7 bod 3 stanov společnosti. Počátek běhu lhůty bude současně obsažen v informaci doručované podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK. Na 6 kusů, slovy: šest kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč ,slovy : jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 1 kus, slovy: jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč , slovy : jedno sto tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upisováno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy : jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie, jakož i emisní kurz každé nové akcie upisované s využitím přednostního práva činí 140.000,-- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet osm milionů šest set tisíc korun českých. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny, nebo jejich část, nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky, kteří budou vybráni představenstvem společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti jako investičního fondu, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby splňující podmínky kvalifikovaného investora podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Výběr zájemců nebude proveden formou veřejné nabídky, tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. Upisovací lhůta akcií bez využití přednostního práva činí 90, slovy: devadesát, kalendářních dnů po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Počátek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem společnosti v den počátku upisovací lhůty na elektronickou adresu uvedenou v Prohlášení zájemce učiněném před upsáním akcií. Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie bez využití přednostního práva činí 140.000,-- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet osm milionů šest set tisíc korun českých. Nebudou-li ani v takto stanovené lhůtě upsány akcie k dosažení požadovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií. Ustanovení § 483 odst. 1 písmeno a) ZOK se nepoužije. Podle článku 27 bod 2 stanov společnosti platí přednostní právo akcionářů při zvyšování základního kapitálu jen v prvním upisovacím kole. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva je splatný na účet č. 2106545382/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva činí 7, slovy: sedm, kalendářních dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2017 : Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2017 v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřila představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2017 v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřila představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený... investiční fond, a.s., aby v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ZOK a stanovami společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve lhůtě pěti (5) let ode dne tohoto rozhodnutí rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, nejvýše však o částku 297.000.000,--Kč, slovy: dvě stě devadesát sedm milionů korun českých, a to upisováním kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2017 : Valná hromada rozhodla dne 26.6.2017 o změně stanov společnosti s tím, že v těchto stanovách došlo ke změně z akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované akcie a současně o š Valná hromada rozhodla dne 26.6.2017 o změně stanov společnosti s tím, že v těchto stanovách došlo ke změně z akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované akcie a současně o š...těpení akcií s tím, že jmenovitá hodnota akcie se mění z Kč 1000000,-- na Kč 100000,--. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. září 2014 - 21. prosince 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. září 2014 - 21. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 2. března 2016 - 7. dubna 2016 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 12.... 000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, slovy jedenmilion korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, slovy desetmilionů korun českých,. je možné upsat nejvýše celkem 12 000 kusů, slovy dvanácttisíc, těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky. Těmito zájemci budou výhradně stávající akcionáři společnosti. Tento způsob upisování akcií výhradně stávajícími akcionáři nepředstavuje veřejnou nabídku. S ohledem na skutečnost, že upisování je umožněno pouze stávajícím akcionářům a všichni akcionáři mají možnost upsat akcie až do celkové částky 12.000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých), budou akcie upisovány bez využití přednostního práva akcionářů. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději 1.4.2016. 5. Akcionář Arca Capital Bohemia, a.s. může navýšit formou nepeněžitého vkladu, kterým budou akcie O2 C.R. (BAATELEC, ISIN: CZ0009093209), v rozsahu až 1 428 422 kusů, slovy miliončtyřistadvacetosmtisícčtyřistadvacetdva, těchto akcií, za které může získat maximálně 346 kusů, slovy třistačtyřicetšest, nových akcií v nominální hodnotě 1 000 000,-- Kč, slovy jedenmilion korun českých, každá, to je celkem 346 000 000,- Kč, slovy třistačtyřicetšestmilionů korun českých. (Vklad bude oceněn na základě znaleckého posudku soudem stanoveným znalcem, případně tak, že se použije pro určení hodnoty majetku získaného vkladem vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s tímto cenným papírem na regulovaném trhu v době 6 měsíců před splacením vkladu.) 6. Navrhovaná výše emisního kursu je 1.000.000,-- Kč, slovy jeden milion korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých. 7. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do jednoho dne ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700 do 1.4.2016. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2015 - 30. prosince 2015 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 12.... 000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, slovy jedenmilion korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, slovy desetmilionů korun českých,. je možné upsat nejvýše celkem 12 000 kusů, slovy dvanácttisíc, těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky. Těmito zájemci budou výhradně stávající akcionáři společnosti. Tento způsob upisování akcií výhradně stávajícími akcionáři nepředstavuje veřejnou nabídku. S ohledem na skutečnost, že upisování je umožněno pouze stávajícím akcionářům a všichni akcionáři mají možnost upsat akcie až do celkové částky 12.000.000.000 Kč (slovy: dvanáct miliard korun českých), budou akcie upisovány bez využití přednostního práva akcionářů. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději 23.12.2015. 5. Akcionář Arca Capital Bohemia, a.s. může navýšit formou nepeněžitého vkladu, kterým budou akcie O2 C.R. (BAATELEC, ISIN: CZ0009093209), v rozsahu až 1 428 422 kusů, slovy miliončtyřistadvacetosmtisícčtyřistadvacetdva, těchto akcií, za které může získat maximálně 348 kusů, slovy třistačtyřicetosm, nových akcií v nominální hodnotě 1 000 000,-- Kč, slovy jedenmilion korun českých, každá, to je celkem 348 000 000,- Kč, slovy třistačtyřicetosmmilionů korun českých. (Vklad bude oceněn na základě znaleckého posudku soudem stanoveným znalcem, případně tak, že se použije pro určení hodnoty majetku získaného vkladem vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s tímto cenným papírem na regulovaném trhu v době 6 měsíců před splacením vkladu.) 6. Navrhovaná výše emisního kursu je 1.000.000,-- Kč, slovy jeden milion korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých. 7. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do jednoho dne ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700 do 23.12.2015. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2011 - 30. prosince 2011 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy:deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští,a to až do částky 500.0... 00.000. Kč (slovy:pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné upsat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm, p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů nejvýše 100 osob. Tento způsob upisování akcií omezených okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií začne běžet třetí den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději 23.12.2011.5. Navrhovaná výše emisního kursu je 1.215.000 Kč slovy jedenmiliondvěstěpatnáct tisíc korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč slovy: jeden milion korun českých, navýšené o emisní ážio ve výši 215.000,- Kč slovy: dvěstěpatnáct tisíc korun českých.6. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnáti dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s, číslo účtu 2106348637/2700 do 23.12.2011. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2011 - 20. července 2011 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku Kč 10.000.000,-- (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky ... Kč 500.000.000,-- (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000.000,--, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku Kč 10.000.000,--, je možné upsat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů nejvýše 100 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí tři měsíce s tím, že tato lhůta začne běžet třetí den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Navrhovaná výše emisního kursu je Kč 1.135.000,--, slovy jeden milion jednostotřicetpěttisíc korun českých. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých, navýšené o emisní ážio ve výši Kč 135.000,--, slovy: jednostotřicetpěttisíc korun českých.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2106348637/2700. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2010 - 28. ledna 2011 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 500... .000.000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné upsat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů nejvýše 100 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením.5. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,--, slovy: jeden milion korun českých, navýšené o emisní ážio ve výši Kč 59.650,--, slovy padesátdevěttisícšestsedpadesát korun českých. Navrhovaná výše emisního kursu je rovna výši čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii k 31.12.2009, tj. Kč 1.059.650,--, slovy jedenmilionpadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u JaT Banky, a.s. číslo účtu 0002092017/5800. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2009 - 5. května 2010 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku se rozhodl a přijmul následující usnesení:1. Základní kapitál Společnosti se ... zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že se připouští, a to až do částky 500.000.000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.;2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 10 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné upsat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 99 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením.5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 226172024/0300. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 2009 - 9. října 2009 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku se rozhodl o přijmul následující usnesení:1. Základní kapitál Společnosti se ... zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 500.000.000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.;2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisování 10 kusů jmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 10.000.000 Kč, je možné upsat nejvýše celkem 500 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm.a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 99 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením.5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 226172024/0300 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů