Trendy

101 511 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-49 697 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

132 047 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

30.11.2016 - 6.9.2017 Šlechtitelů 583/1, Holice, 779 00 Olomouc
9.12.2008 - 30.11.2016 Olomouc - Holice, Šlechtitelů 583/1, PSČ 77200

28569164

DIČ

od 15.12.2008

CZ28569164

Datum zániku v obchodním rejstříku

6. září 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. září 2017

Datová schránka

745ebnu

Historické názvy

6.2.2012 - 6.9.2017

Sigmajet, a.s.

9.12.2008 - 6.2.2012

Grapo Technologies, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 10094

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.9.2011 - 6.9.2017

36 472 000 Kč

9.12.2008 - 1.9.2011

31 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 3715160247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 6. září 2017 - 6. září 2017 : Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.3.2017 sp.zn. KSOS 22 INS 4494/2013-B-114, které nabylo pr... ávní moci dne 25.4.2017 byl konkurs prohlášený na majetek společnosti Sigmajet, a.s. zrušen z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z Obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2011 - 6. září 2017 : Valná hromada společnosti přijala dne 26. května 2011 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem : Valná hromada společnosti rozhoduje o zvý... šení základního kapitálu společnosti v současné výši 31.000.000,- Kč (slovy : třicetjedenmilión korun českých) peněžitým vkladem s tím, že a) částka , o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 5.472.000,- Kč (slovy : pětmiliónůčtyřistasedmdesátdvatisíc korun českých); b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 15 (patnácti) kusů prioritních akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy (dále jen "prioritní akcie"), znějící na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 364.800,- Kč (slovy : třistašedesátčtyřitisíceosmset korun českých), jejichž emisní kurs je celkem 24.574.995,- Kč (slovy : dvacetčtyřimiliónypětsetsedmdesátčtyřitisícdevětsetdevadesátpět korun českých), musí být splacen peněžitým vkladem a za každou akcii, je emisní kurs ve výši 1.638.333,- Kč (slovy : jedenmiliónšestsettřicetosmtisíctřistatřicettři koruny české); c) se nepřipouští upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti Grapo Technologies B.V., se sídlem Amsterdam, s adresou Koningslaan 17, 1075AA Amsterdam, v Nizozemském království, a to k upsání se splacením peněžitým vkladem ; e) 15 kusů prioritních akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 364.800,- Kč (slovy : třistašedesátčtyřitisíceosmset korun českých) bude upsáno shora uvedeným předem určeným zájemcem Grapo Technologies B.V. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, tedy tato valná hromada určuje, že těchto 15 kusů prioritních akcií bude upsáno smlouvou o upsání akcií; f) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií je sídlo společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. tj. Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00; g) lhůta pro upisování akcií smlouvou je 14 (čtrnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno stanovit tak, aby běh této lhůty začínal nejpozději 10 (deset) dnů po podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno písemně oznámit shora uvedenému zájemci počátek běhu této lhůty a předložit návrh smlouvy o upsání akcií tomuto zájemci tak, aby se tento zájemce dozvěděl počátek běhu lhůty před zahájením jejího běhu, přičemž určitému zájemci bude toto oznámení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií zasláno dopisem nebo předáno osobně k rukám jeho zástupce - společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1; h) upisování akcií tak může začít dříve, než toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, avšak pouze pokud by již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; i) na pohledávku společnosti vůči určenému zájemci ve výši 24.574.995,- Kč (slovy : dvacetčtyřimiliónypětsetsedmdesátčtyřitisícdevětsetdevadesátpět korun českých) na splacení celého emisního kursu, která vznikne pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce - shora uvedené společnosti Grapo Technologies B.V. za společností Grapo Technologie, a.s. v celkové výši 2.500.000,- EUR (slovy : dvamiliónypětsettisíc EURO) z titulu smlouvy Loan Agreement ze dne 10.12.2008, ve znění jejích Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2010, Dodatku č. 2 ze dne 2.2.2011 a Dodatku č. 3 ze dne 31.3.2011 uzavřené mezi Grapo Technologies, a.s. a Grapo Technologies B.V., přičemž částka z výše uvedené pohledávky zájemce vůči společnosti v měně EURO se pro účely tohoto zvýšení základního kapitálu a souvisejícího započtení přepočítává pevným kurzem 24,574995 Kč za 1 EURO a to až do výše pohledávky, na kterou se tato pohledávka má započítat, tedy do výše pohledávky společnosti vůči zájemci z důvodu splacení emisního kursu; j) stanoví se, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením na shora uvedenou pohledávku určeného zájemce za společností a dále se stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení : smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena mezi společností a Grapo Technologies B.V. do 10 (deseti) dnů od upsání akcií upisovatelem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; k) určuje, že přednostní práva týkající se dividendy spojenás prioritními akciemi spočívají v právu na výplatu dividendy ve výši 15% z části zisku určeného valnou hromadou k vyplacení mezi akcionáře (dále jen "první dividenda") s tím, že první dividenda se dělí mezi vlastníky prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů