Trendy

173 977 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 816 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

79 638 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 8.9.2014 Na Stráni 572/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

Historické adresy

31.1.2012 - 8.9.2014 Moravská Třebová - Předměstí, Na Stráni 572/6, PSČ 57101

28828291

DIČ

od 6.2.2012

CZ28828291

Datová schránka

zdc86bg

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 3048

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2012

74 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Moravská Třebová

Bankovní účty

zvěřejněno 25.9.2014

CZ1508000000000002967282

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 10.3.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Brněnská 60/19, 571 01, Moravská Třebová - Předměstí

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. ledna 2012 : Společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6 vznikla rozdělením odštěpením společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejst Společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6 vznikla rozdělením odštěpením společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejst...říku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6, IČ 48171565 a přešla na ní část jmění rozdělované společnosti, které bylo uvedeno v projektu rozdělení odštěpením. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. září 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 8. září 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 6. června 2014 - 8. září 2014 : Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti HEDVA, a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního... akcionáře - dle ust. §375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Řádná valná hromada Společnosti HEDVA, a.s., se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 288 28 291, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3048 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Společnost") konaná dne 03.06.2014, v souladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ( dále jen ZOK)1)Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti HEDVA, a.s. je společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. IČ 483 62 387, se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská alej 32 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.04.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán ke v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 737 805 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 99,57% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,57% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.2)Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3)Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1400-11/2014 ze dne 28.02.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1400-11/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě požadavku Zadavatele byla stanovena k datu 31.12.2013 hodnota jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč Společnosti HEDVA, a.s. se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 288 28 291, zapsané v obchodním rejstříku, pod spisovou značkou B 3048, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové za účelem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona o obchodních společnostech č. 90/2012 Sb., na částku 21,- Kč ( slovy: dvacet jedna korun českých ).Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.4)Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 03.06.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 461 356 260, e- mail: oslejsek@hedva.cz5)Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.6)Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387, odst.1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz.7)Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK).8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s §387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů