Trendy

38 358 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-28 510 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

33 165 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 18.11.2009 Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 13000

Historické adresy

13.5.2009 - 18.11.2009 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1743, PSČ 19016

28892950

DIČ

od 15.9.2010

CZ28892950

Datum vzniku

13. května 2009

Datová schránka

u7iffyr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15268

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.3.2012

4 000 000 Kč

Historické jmění

13.5.2009 - 30.3.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 4.11.2014

263922197 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. února 2012 - 30. března 2012 : Valná hromada rozhodla dne 01.02.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2,000.000... ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá.c) Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, v souladus ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou:i. společnost PROGRESS MEDICAL a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, IČ 284 75 682 (dále jen "Zájemce 1"), která upíše 18 (osmnáct) kusů akcií, aii. pan Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., nar. 30.10.1956, bytem Praha 5, U Jezera 2044/8, PSČ 155 00 (dále jen "Zájemce 2"), který upíše 2 (dva) kusy akcií.Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, a to ve lhůtě dvou měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určení zájemci, resp. jejich zástupci, jsou přítomni na této valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti předem určeným zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 8.2.2012, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo s tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 7.2.2012.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 8.2.2012. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude předem určeným zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresy: zdenek.mojzisek@progressmedical.cz (Zájemce 1) a docfried@volny.cz (Zájemce 2). Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Předem určení zájemci jsou povinni celý emisní kurs jimi upsaných akcií splatit ve lhůtě dvou měsíců počínaje dnem uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 5040019630/5500. zobrazit více skrýt více
  • 16. listopadu 2011 - 13. února 2012 : Valná hromada společnosti OB klinika a.s. přijala dne 10.11.2011 následující usnesení:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun čes... kých) o částku 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na novou výši 4.500.000,-Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 249 ks (dvou set čtyřiceti devíti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, 9 ks (devíti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, a 20 ks (dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) každá,- akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti,- emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých),- emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých),- emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 50,- Kč (padesát korun českých),- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti,- všechny nové akcie budou upsány na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu, která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti dle ustanovení § 205 odst. 1 obchodního zákoníku,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: dohoda o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu bude uzavřena ve formě notářského zápisu ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, obsaženého v tomto notářském zápisu, a to v prostorách advokátní kanceláře Haškovcová & Co., na adrese Praha 1, Václavské nám. 33; dohoda může být uzavřena před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a s rozvazovací podmínkou, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- v případě, že nebudou akcionáři společnosti na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu upsány všechny nové akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné,- akcionáři společnosti jsou povinni splatit emisní kurz nově upsaných akcií v poměru stanoveném dohodou o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu do 47 (čtyřiceti sedmi) dnů ode dne uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 5040019630/5500.- připouští se možnost započtení níže uvedené peněžité pohledávky akcionáře, společnosti Global Health Partner Swe AB, proti pohledávce společnosti OB klinika a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu;- pohledávku akcionáře, společnosti Global Health Partner Swe AB, tvoří nesplacená dlužná částka a její příslušenství, vzniklé z titulu půjčky na základě Smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků, uzavřené mezi akcionářem, společností Global Health Partner Swe AB, jako věřitelem a společností OB klinika a.s. jako dlužníkem dne 31.03.2010, přičemž pohledávka z uvedené smlouvy o úvěru činí dle předložené zprávy auditora, vyhotovené auditorskou společností BENE FACTUM a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10, IČ 279 22 677, osvědčení č. 480, dne 26.10.2011 (dvacátého šestého října roku dvoutisícího jedenáctého), odpovědným auditorem Ing. Martinem Vorbelem, osvědčení č. 2132, k datu vydání zprávy auditora (dále jen "zpráva auditora") 1.910.800,- SEK (jeden milion devět set deset tisíc osm set švédských korun) plus příslušenství, což dle převodního kurzu ke dni vydání zprávy auditora činí 5.222.216,40 Kč (pět milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě šestnáct korun českých a čtyřicet haléřů) plus příslušenství, které představuje dohodnutý úrok;- schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v prostorách advokátní kanceláře Haškovcová & Co., na adrese Praha 1, Václavské nám. 33 nejdéle do 47 (čtyřiceti sedmi) dnů od uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři, společnosti Global Health Partner Swe AB, předložen do 10 (deseti) dnů ode dne doručení uzavřené dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti OB klinika a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů