9 015 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

2 190 tis. Kč

Zisk za rok 2009

670 270 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

2.7.2009 - 1.10.2010 Praha 4 - Michle, Duhová 2/1444, PSČ 14053

28922727

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2009 - 30.9.2010

CZ28922727

Datum vzniku

2. července 2009

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2010

Historické názvy

2.7.2009 - 1.10.2010

ČEZ Distribuční zařízení, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15391

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.12.2009 - 1.10.2010

665 800 000 Kč

2.7.2009 - 2.12.2009

300 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2010 - 1. října 2010 : Společnost ČEZ Distribuční zařízení, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační číslo 289 22 727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude... m v Praze, oddíl B, vložka 15391, zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 272 32 425, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704, se vznikem nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247 29 035, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, na niž přešlo jmění obou zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2009 - 2. prosince 2009 : ČEZ, a. s. jako jediný akcionář společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. rozhodl dne 14. září 2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:a) Zák... ladní kapitál ČEZ Distribuční zařízení, a. s. se zvyšuje o částku 365.800.000,- Kč (slovy tři sta šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál ČEZ Distribuční zařízení, a. s. se zvyšuje z částky 300.000.000,- Kč (slovy tři sta milionů korun českých) o částku 365.800.000,- Kč (slovy tři sta šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých). Základní kapitál ČEZ Distribuční zařízení, a. s. po zvýšení činí 665.800.000,- Kč (slovy šest set šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých).b) Budou upsány 3 (slovy tři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) každé jedné akcie a 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých). Akcie nejsou registrovány na regulovaném trhu.c) Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány společností ČEZ , a. s.d) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, veškeré upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem distribučního majetku zahrnujícího rozvodnu R110 kV v Elektrárně Mělník I., rozvodnu R110kV, rozvodnu R22 kV, rozvodnu portály a distribuční trafa T4, T5 ve Vodní elektrárně Slapy, rozvodnu R110kV ve Vodní elektrárně Štěchovice, rozvodnu R110 kV, rozvodnu 22 kV ve Vodní elektrárně Vrané, Rozvodnu R110 kV v Elektrárně Chvaletice, rozvodnu R123 kV ve Vodní elekrárně Kamýk, vedení 110 kV přenosové soustavy Vd 982 + 983, Vd 984 + 985 z Elektrárny Ledvice do rozvodny Chotějovice a vedení 110 kV přenosové soustavy Vd 921 + 926, Vd 924 + 925, Vd 922 + 923 z Elektrárny Tisová do rozvodny Vítkov, vkladatele ČEZ, a. s. s tím, že kompletní vymezení a ocenění nepeněžitého vkladu je uvedeno v posudku znalce č. 60/7/09 ze dne 8. září 2009 vypracovaného znalcem Ing. Lukášem Křístkem, MBA, který byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4775/2009-8 znalcem pro zpracování znaleckého posudku na určení hodnoty nepeněžitého vkladu ve smyslu § 59 odst. 3 obchodního zákoníku.Celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle posudku znalce činí 365.800.000,- Kč (slovy tři sta šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých) a je rovna částce zvýšení základního kapitálu ČEZ Distribuční zařízení, a. s. Na nepeněžitý vklad budou vydány 3 (slovy tři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) každé jedné akcie a 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká. Dojde-li v období od data, ke kterému byl nepeněžitý vklad oceněn, do dne splacení nepeněžitého vkladu, ke zvýšení hodnoty nepeněžitého vkladu, bude tato hodnota ponechána ve společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. jako rezervní fond. Dojde-li v období od data, ke kterému byl nepeněžitý vklad oceněn, do dne splacení nepeněžitého vkladu, ke snížení hodnoty nepeněžitého vkladu, bude tato hodnota v souladu s § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, doplacena společností ČEZ, a. s. jako upisovatelem do 90 (slovy devadesáti) dnů ode dne splacení nepeněžitého vkladu. Schvaluje se nepeněžitý vklad, jeho struktura i výše.e) Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány v sídle ČEZ Distribuční zařízení, a. s. na adrese Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání společnosti ČEZ, a. s. jako upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. společnosti ČEZ, a. s. jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude Jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs činí 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na každou jednu akcii se jmenovitou hodnotou 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) a 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 65.800.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů osm set tisíc korun českých).f) V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku je ČEZ, a. s. jako upisovatel povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to v místech, kde se předmět nepeněžitého vkladu nachází takto:f1) nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí předáním prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s.f2) movité věci předáním těchto věcí společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku.g) Představenstvo společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a. s. je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů