Trendy

10 560 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 483 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

167 375 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.1.2016 Šafaříkovy sady 2774/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

2.11.2011 - 13.1.2016 Plzeň, Veverkova 2707/1, PSČ 30100

29121795

DIČ

od 9.1.2012

CZ29121795

Datum vzniku

2. listopadu 2011

Datová schránka

b2r6xss

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1622

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.12.2013

151 500 000 Kč

Historické jmění

19.3.2012 - 16.12.2013

48 800 000 Kč

2.11.2011 - 19.3.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

246922769 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. prosince 2013 - 16. prosince 2013 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.12.2013 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti G Assets & Real Estates a.s., se sídlem Plzeň, Veverkova 2707/1, PS... Č 301 00, IČ 291 21 795 se zvyšuje z částky 48 800 000,--Kč (čtyřicet osm milionů osm set tisíc korun českých) o částku 102 700 000,--Kč (sto dva miliony sedm set tisíc korun českých) na částku 151 500 000 (sto padesát jeden milion pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:102 (sto dva) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) nekótovaných, 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (sto tisíc korun českých) nekótovaných, 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (deset tisíc korun českých) nekótovaných, 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (tisíc korun českých) nekótovaných. Emisní kurz akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě.Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému trhu regulovanému.Všechny akcie vydané na zvýšení základního kapitálu upíše předem určený zájemce, tj. společnost Salzmann House a.s., IČ 263 55 388, se sídlem 301 00 Plzeň, Veverkova 2707/1, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností G Assets & Real Estates a.s.Místem upisování akcií je sídlo společnosti G Assets & Real Estates a.s. v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu lhůty upisovateli písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvyo upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, tj. společností Salzmann House a.s., splacen nepeněžitým vkladem, který je tato společnost povinna splatit do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Tímto nepeněžitým vkladem je část podniku označená jako „Realitní činnost (prodej, nákup a pronájem nemovitostí)“ pro níž je v rámci účetnictví společnosti Salzmann House a.s. odděleně vedeno účetnictví, je věcí hromadnou a představuje soubor hmotných, osobních i nehmotných složek majetku používaného při podnikání vkládající společnosti v souvislosti se samostatnou organizační složkou - „Realitní činnost (prodej, nákup a pronájem nemovitostí)“. Složky tohoto souboru jsou ve vlastnictví společnosti Salzmann House a.s., nebo je užívá na základě licence, nájmu nebo jiného právního titulu v souvislosti s uvedenou samostatnou organizační složkou, nebo jsou jinak užívány nebo jsou nutné či vhodné k užívání pro účely jejího provozování, nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. Nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn na částku 102 700 000,--Kč (sto dva miliony sedm set tisíc korun českých) ve znaleckém posudku č. 092-01/2013 ze dne 31.10.2013 znalcem Ing. Petrem Šmídem, který byl k vypracování posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46Nc 892/2012-5 ze dne 03.12.2012.Za nepeněžitý vklad bude vydáno 102 (sto dva) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) nekótovaných, 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (sto tisíc korun českých) nekótovaných, 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (deset tisíc korun českých) nekótovaných a 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (tisíc korun českých) nekótovaných. zobrazit více skrýt více
  • 22. února 2012 - 19. března 2012 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 07.02.2012 o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti G Assets & Real Estates a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o ... částku 46 800 000,-- Kč (čtyřicetšestmilionůosmsettisíckorunčeských) na částku 48 800 000,-- Kč (čtyřicetosmmilionůosmsettisíckorunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:- 46 (čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských), nekótovaných,- 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (stotisíckorunčeských), nekótovaných,- 9 (devět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských), nekótovaných,- 10 (deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských), nekótovaných,3. Akcie nejsou upisovány s využitím přednostního práva, všechny akcie upisuje jediný zájemce, a to společnost Komerční a stavební centrum Rokycany, a.s., se sídlem Rokycany 1, Plzeňské Předměstí, Plzeňská 63, IČ 263 43 924, a to podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií, kterou zájemce uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrh na její uzavření. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo uvedenému zájemci do 15 (patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci oznámen počátek běhu lhůty. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti G Assets & Real Estates a.s. v Plzni, Veverkova 2707/1 v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod.3. Schvaluje se upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem jediného zájemce, tj. společnosti Komerční a stavební centrum Rokycany, a.s., se sídlem Rokycany, Plzeňské Předměstí, Plzeňská 63, IČ: 263 43 924,:A) Nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany na listu vlastnictví č. 2685 pro obec a katastrální území Rokycany: č. parc. st. 468, č. parc. st. 473/1, č. parc. st. 473/6, č. parc. st. 533, č. parc. st. 730/1, č. parc. st. 730/2, č. parc. st. 730/3, č. parc. st. 730/4, č. parc. st. 913/1, č. parc. st. 913/2, č. parc. st. 913/3, č. parc. st. 913/4, č. parc. st. 913/5, č. parc. st. 913/6, č. parc. st. 913/7, č. parc. st. 913/8, č. parc. st. 1289, č. parc. st. 2632, č. parc. st. 2759, č. parc. st. 2872 (vše zastavěná plocha a nádvoří), č. parc. st. 322/8, č. parc. st. 322/9, č. parc. st. 329/1 (vše ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha), č. parc. st. 2630/2 (ostatní plocha, způsob využití jiná plocha), č. parc. st. 2776 (ostatní plocha, způsob využití dráha), č. parc. st. 3855 (ostatní plocha, způsob využití neplodná půda), č. parc. st. 3886 (ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha), budovy: budova čp. 152, část obce Nové Město (způsob využití jiná stavba) na pozemku č. parc. č. st. 468, budova č.p. 959, část obce Nové Město (způsob využití občanská vybavenost) na pozemku č. parc. č. 2759, budova č.p. 63, část obce Plzeňské Předměstí (způsob využití adminis.) na pozemku č. parc. č. st. 913/8, budova č.p. 129, část obce Plzeňské Předměstí (způsob využití výroba) na pozemku č. parc. st. 730/1, budova č.p. 475, část obce Plzeňské Předměstí (rodinný dům) na pozemku č. parc. st. 1289, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 473/1, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 473/6, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 533 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 730/2 (vše způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če (způsob využití garáž) na pozemku č. parc. st. 730/3, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 730/4, budova bez čp/če na pozemku č. st. 913/1, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/2 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/3 (vše způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če na pozemku na č. parc. st. 913/4, budova bez čp/če ma pozemku č. parc. st. 913/5 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/6 (vše způsob využití garáž), budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/7 (způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 2632 (způsob využití občanská (vybavenost) a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 2872 (způsob využití jiná stavba),B) Nemovitostmi v obci a k.ú. Rokycany, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí:Přístřešek u haly A3 na pozemku č. parc. 3855, zděný komín na pozemku č. parc. 3855, sklad na pozemku č. parc. 3886, prodejní sklad na pozemku č. parc. 329/1, jímka lapače na pozemku č. parc. 3886, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. 2776, dráhy kolejové (svršek) na pozemku č. parc. 2776, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. 3855 a č. parc. st. 468, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. st. 468, komunikace na pozemku č. parc. 1289, komunikace na pozemku č. parc. 3886, komunikace na pozemku č. parc. 329/1 a vodárna na pozemku č. parc. 3886. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 46 800 000,-- Kč (čtyřicetšestmilionůosmsettisíckorunčeských) ve znaleckých posudcích ze dne 26.01.2012, č. 966, 967 a 968-01/2012, znalcem Ing. Pavlem radou, bytem Starý Plzenec, K Lomu 1055, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 846/2011-11, které nabylo právní moci dne 30.12.2011. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno:- 46 (čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských), nekótovaných,- 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč ( stotisíckorunčeských), nekótovaných,- 9 (devět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských), nekótovaných,- 10 (deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských), nekótovaných. zobrazit více skrýt více
posunout dolů