Základní údaje

Historické adresy

7.1.2010 - 1.4.2011 Velká nad Veličkou 890, PSČ 69674

29195853

DIČ

Není plátce DPH

4.2.2010 - 1.4.2011

CZ29195853

Datum vzniku

7. ledna 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. dubna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. dubna 2011

Historické názvy

7.1.2010 - 1.4.2011

KORDÁRNA Plus a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6005

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.4.2010 - 1.4.2011

602 000 000 Kč

7.1.2010 - 30.4.2010

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2011 - 1. dubna 2011 : Na základě vnitrostátní fúze sloučením společnost KORDÁRNA Plus a.s., se sídlem Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74, IČ 291 95 853, byla jako zanikající společnost zrušena bez likvi... dace s přechodem jmění na nástupnickou společnost CEFEUS CAPITAL, a.s., (nově pod firmou KORDÁRNA Plus a.s.), se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 (nově se sídlem Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74, IČ 277 58 711. zobrazit více skrýt více
  • 19. února 2010 - 30. dubna 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 09.02.2010 dle ust. § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Zákl... adní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých) na částku v celkové výši 602.000.000,-Kč (slovy: šest set dva miliony korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 6 ks (slovy: šesti kusů) nových kmenových akcií ve formě na majitele, nekótovaných, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých).3. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.4. Emisní kurs bude činit 118.122.000,-Kč (slovy: sto osmnáct milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii.5. Všechny nové kmenové akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých), budou upsány předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je KORDÁRNA, a.s. se sídlem Velká nad Veličkou č. 890, PSČ: 696 74, IČ: 00012157. Upsat akcie dle předchozí věty může jediný akcionář ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude představenstvem společnosti KORDÁRNA Plus a.s. doručen jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií.6. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude dále právní moc usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 39 INS 2462/2009 schválen reorganizační plán společnosti KORDÁRNA a.s..7. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem tj. společností KORDÁRNA, a.s. a společností KORDÁRNA Plus a.s. dojde v sídle společnosti na adrese Velká nad Veličkou 890, PSČ: 696 74.8. Veřejný úpis akcií se nepřipouští.9. Emisní kurz všech nově vydaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad bude tvořen částí podniku KORDÁRNA, a.s. nacházejícím se na adrese Velká nad Veličkou č. 890, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání v rámci nákladových středisek - 111 - Kordy, 151 - Ségly a 170 - DTÚ, 560 - Logistika a dále správních a obslužných středisek.10. V rámci insolvenčního řízení byla společnost EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ: 110 00, IČ: 25761421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860 jmenována usnesením vydaným dne 07.08.2009 Krajským soudem v Brně pod č.j. KSBR 39 INS 2462/2009-B-40, aby mimo jiné vypracovala znalecký posudek, kterým provede ocenění podniku při navrhovaném způsobem reorganizace. Dne 01.02.2010 rozhodlo představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku, že se pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu použije ocenění provedené ve znaleckém posudku společnosti EQUITA Consulting s.r.o, jako obecně uznávaným nezávislým odborníkem. Hodnota nepeněžitého vkladu byla takto zjištěna znaleckým posudkem společnosti EQUITA Consulting s.r.o., č. P40377/09 ze dne 29.12.2009 a činí 708.732.000,-Kč (slovy sedm set osm milionů sedm set třicet dva tisíce korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 6 kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele, nekótovaných, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých).11. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií bude tvořit emisní ážio.12. Emisní kurz nově vydaných akcií bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku, a to ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude představenstvem společnosti KORDÁRNA Plus a.s. doručen jedinému akcionáři návrh smlouvy o vkladu části podniku. Smlouva o vkladu části podniku nabude účinnosti současně s nabytím právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp.zn. KSBR 39 INS 2462/2009 schválen reorganizační plán společnosti KORDÁRNA, a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů