1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 783 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

42 407 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 30.8.2017 Lipová 1785, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Historické adresy

16.9.2014 - 30.8.2017 Podnikatelská 553, Běchovice, 190 11 Praha 9
2.8.2012 - 16.9.2014 Praha - Kyje, Svatojánská 431, PSČ 19800
15.2.2010 - 2.8.2012 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

29203414

DIČ

od 29.12.2011

CZ29203414

Datová schránka

pm9kvp7

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 45

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 21.12.2011

13 021 554 Kč

Historické jmění

15.2.2010 - 21.12.2011

3 147 600 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Brandýs nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 12.8.2015

6532378001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 16. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 16. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. srpna 2012 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti za těchto podmínek: a) základní kapitálSpolečnosti se zvyšuje o částku ve výši 500.000,- Kč(slovy: pět set tisíc kor Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti za těchto podmínek: a) základní kapitálSpolečnosti se zvyšuje o částku ve výši 500.000,- Kč(slovy: pět set tisíc kor...un českých), ze základníhokapitálu ve výši 13.021.554,- (slovy: třináct milionůdvacet jedna tisíc pět set padesát čtyři koruny české)nově na částku ve výši 13.521.554,- Kč (slovy: třináctmilionů pět set dvacet jedna tisíc pět set padesát čtyřikorun českých), tj. o částku 19.062,- EUR (slovy:devatenáct tisíc šedesát dva euro), ze základníhokapitálu ve výši 496.437,43 EUR (slovy: čtyři stadevadesát šest tisíc čtyři sta třicet sedm euro čtyřicet třicentů) nově na částku ve výši 515.499,43 EUR (slovy:pět set patnáct tisíc čtyři sta devadesát devět euročtyřicet tři centů); přičemž se zároveň připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu s určením horní hranice zvýšenízákladního kapitálu o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých), tj. 190.620,- EUR (slovy: jednosto devadesát tisíc šest set dvacet euro); maximálnívýše základního kapitálu po zvýšení tedy může činitčástku ve výši 18.021.554,- (slovy: osmnáct milionůdvacet jeden tisíc pět set padesát čtyři koruny české),tj. 687.057,43 EUR (slovy: šest set osmdesát sedmtisíc padesát sedm euro čtyřicet tři centů), přičemž okonečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodnepředstavenstvo Společnosti, s tím, že: b) zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno úpisem 500.000ks (pět set tisíc kusů) kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR:0,038124 EUR) vydaných v listinné podobě; v případěúpisu nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu může být upsáno maximálně 5.000.000 ks (pětmilionů kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0,038124EUR) vydaných v listinné podobě; c) celkový početupisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž sebude zvyšovat základní kapitál Společnosti dlerozhodnutí představenstva Společnosti, a to tak, žebude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o nížse bude zvyšovat základní kapitál Společnosti, ajmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie,přičemž jmenovitá hodnota každé nově upisovanéakcie bude činit 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR:0,038124 EUR); půjde o kmenové akcie na majitele, vlistinné podobě; d) akcionáři mohou využítpřednostního práva na upsání akcií v souladu s § 204aobchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právomohou vykonat v sídle společnosti na adrese Praha -Kyje, Svatojánská 431, v pracovních dnech od 10.00hod. do 15.00 hod; - lhůta pro vykonání přednostníhopráva se stanoví na dobu šesti týdnů; prvním dnem provykonání přednostního práva je první den následujícípo dni zveřejnění informace o přednostním právuzpůsobem určeným zákonem a stanovami pro svolánívalné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na denpracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůtypro uplatnění přednostního práva úpisu akcií nejbližšínásledující pracovní den. Představenstvo je povinnoinformaci o přednostním právu zveřejnit a oznámitnejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšenízákladního kapitálu bude zapsán do obchodníhorejstříku. - vzhledem k tomu, že je připuštěno upisováníakcií nad částku navrženého zvýšení základníhokapitálu, a to až do výše 18.021.554,- Kč, na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1,- připadnepodíl na jedné nové akcii ve výši maximálně5.000.000/13.021.554. Akcie lze upisovat pouze celé.e) s využitím přednostního práva lze upsat 500.000 ks(pět set tisíc kusů) kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR:0,038124 EUR) vydaných v listinné podobě; v případěúpisu nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu může být upsáno maximálně 5.000.000 ks (pětmilionů kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0,038124EUR) vydaných v listinné podobě, emisní kurz akciíupisovaných s využitím přednostního práva bude určenStrana návrhu: 3/5představenstvem. f) akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou všechny nabídnutypředem určeným zájemcům za těchto podmínek: -předem určení zájemci budou vybráni představenstvemSpolečnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsouvhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedeníSpolečnosti; - představenstvem Společnosti budouvybrány pouze fyzické a právnické osoby, u nichž, spřihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímuvystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, žejejich účast na Společnosti nepovede ke zhoršenídobrého pověsti Společnosti; - každý určený zájemceje povinen upsat akcie Společnosti s emisním kurzemstanoveným představenstvem Společnosti, ledaže bytato podmínka byla zrušena představenstvemSpolečnosti; - představenstvo Společnosti je povinnopostupovat tak, aby postup zvyšování základníhokapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; -představenstvo Společnosti nesmí nabídnout upsáníakcií více než 99 (devadesáti devíti) osobám; (předemurčení zájemci a akcionáři Společnosti, kteří využilipřednostní právo k úpisu akcií, dále společně také jako„Upisovatelé“); přičemž o předem určených zájemcícha o konečné částce zvýšení základního kapitálurozhodne představenstvo Společnosti; g) Akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva, mohoupředem určení zájemci upsat v sídle společnosti naadrese Praha – Kyje, Svatojánská 431 v pracovníchdnech od 10.00 hod. do 15.00 hod. Lhůta pro vykonáníúpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využitípřednostního práva, se stanoví na dobu 6 týdnů od dnedoručení návrhu smlouvy o úpisu nových akcií předemurčenému zájemci. Prvním dnem pro vykonání úpisubez využití přednostního práva je první den následujícípo dni doručení návrhu smlouvy o úpisu nových akciípředem určenému zájemci. Připadne-li poslední denlhůty na den pracovního volna nebo klidu, je poslednímdnem lhůty pro uplatnění přednostního právu úpisuakcií nejbližší následující pracovní den. h)představenstvo určí emisní kurz akcií upisovaných svyužitím přednostního práva i předem určenýmizájemci tak, že výše emisního kurzu upisovaných akciíSpolečnosti bude představenstvem určena zejména nazákladě následujících kritérií: (i) cenová poptávkainvestorů, (ii) požadavky Společnosti získat dodatečnýkapitál upsáním akcií Společnosti, (iii) aktuální aočekávaná situace na polském kapitálovém trhu a naostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv)zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů; emisníkurz musí být představenstvem stanoven v minimálnívýši 1,- Kč. i) Upisovatelé jsou povinni splatit celýemisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio acelkovou jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií nazvláštní účet, který byl za tím účelem založen společností- číslo účtu 2116779/5800, vedený u J & T BANKA, a.s., a to nejpozději do 25 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. října 2011 - 21. prosince 2011 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:a) základní kapitál společnosti ve výši 3.147.600,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto čtyřicet ... sedm tisíc šest set korun českých) (základní kapitál v EUR: 120.000,- EUR) se zvyšuje minimálně o částku 9.778.400,- Kč (slovy: devět milionů sedm set sedmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých; 372.794,51 EUR), tedy z částky 3.147.600,- Kč (základní kapitál v EUR: 120.000,- EUR) na částku 12.926.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set dvacet šest tisíc korun českých; základní kapitál v EUR: 492.794,51 EUR), přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu na částku 15.145.083,- Kč (slovy: patnáct milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc osmdesát tři korun českých; 577.395,463 EUR), tedy z částky 3.147.600,- Kč (základní kapitál v EUR: 120.000,- EUR) na částku 18.292.683,- Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě devadesát dva tisíc šest set osmdesát tři korun českých; 697.395,463 EUR), přičemž o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti, s tím, že:Jediný akcionář se tímto částečně vzdává svého přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7) obchodního zákoníku, a to až do výše 8.292.683,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě devadesát dva tisíc šest set osmdesát tři korun českých).b) celkový počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál společnosti dle rozhodnutí představenstva společnosti, a to tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál společnosti,a jmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie, přičemž jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 1,- Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0,038124 EUR); půjde o kmenové, listinné akcie na majitele;c) o předem určených zájemcích a o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti; nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům za těchto podmínek:- předem určení zájemci budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti;- představenstvem společnosti budou vybrány pouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobré pověsti společnosti;- každý určený zájemce je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem stanovených představenstvem společnosti, ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem společnosti;- předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předluženi ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením;- představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku;- představenstvo společnosti nesmí nabídnout upsání akcií více než 99 (devadesáti devíti) osobám;- představenstvo určí, jaká část upisovaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsána Jediným akcionářem (akcie upsané při zvyšování základního kapitálu Jediným akcionářem budou označeny jako akcie Série B) a jaká část předem určenými zájemci (akcie upsané při zvyšování základního kapitálu předem určenými zájemci budou označeny jako akcie Série C), a to tak, aby po zvýšení základního kapitálu měl Jediný akcionář minimálně nadpoloviční většinu hlasovacích práv ve společnosti (předem určení zájemci a akcionář společnosti, tj. Jediný akcionář dále společně také jako "Upisovatelé");d) představenstvo určí emisní kurz akcí upisovaných s využitím přednostního práva Jediným akcionářem i předem určenými zájemci s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů;e) emisní kurz bude splacen Jediným akcionářem a předem určenými zájemci v penězích; emisní kurz musí být pro všechny předem určené zájemce stejný; emisní kurz bude Upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení v návrhu smlouvy o úpisu akcií;f) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií na zvláštní účet, který bude za tím účelem otevřen společností - číslo účtu 6532378001/5500, a to ve lhůtě stanovené pro úpis akcií;g) místem pro upisování akcií Jediným akcionářem je sídlo společnosti na adrese Brno, Příkop 843/4; lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,h) místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti na adrese Brno, Příkop 843/4; lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počátek běhu této lhůty bude Upisovatelům oznámen představenstvem společnosti při doručení návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z Upisovatelů dnem následujícím po dni, ve které bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů